• Home
 • Blog
 • Propisi

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018)

 1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.
 2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
 3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je Prilogu 1.

Roba koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, u skladu sa Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje(„Službeni glasnik RS“, broj 120/17).

 1. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS“, broj 99/10), Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 107/05), Zakonom o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 49/18) i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 29/18), navedena je u Prilogu 2.
 2. Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine navedena je u Prilogu 3.
 3. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navedena je u Prilogu 4.
 4. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji uvoz ispravu o homologaciji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, navedena je u Prilogu 5B.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 1. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10 i 60/13 – US i 62/14) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS“, broj 11/12), navedena je u Prilogu 6.
 2. Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 107/14), Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 95/13), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 42/18) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 18/18).
 3. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 91/05, 30/10 i 93/12) i Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima („Službeni glasnik RS“, broj 56/10).
 4. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 38/09), Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS“, br. 89/10, 15/13 i 114/14) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik RS“, br. 90/13, 25/15, 2/16 i 44/17).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

Biocidni proizvodi uvoze se, odnosno stavljaju u promet, na osnovu rešenja, dozvole, odobrenja, odnosno potvrde koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15).

 1. Otpad se uvozi, izvozi, odnosno provozi (tranzit) na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS“, broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS“, br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17 i 98/17).

Određene vrste neopasnog otpada uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) na osnovu potvrde prijave za izvoz, uvoz i tranzit koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Službeni glasnik RS“, broj 102/10).

 1. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS“, br. 99/09 i 6/14).
 2. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte, kao i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13), Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 114/13 i 23/18) i Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS“, broj 120/13), i navedene su u Prilogu 3A) i Prilogu 3V).

Supstance koje oštećuju ozonski omotač čiji je uvoz i izvoz zabranjen navedene su u Prilogu 3B).

 1. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, br. 99/09 i 67/12 – US) i propisima donetim na osnovu tih zakona.
 2. Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, odnosno stavljanje leka u promet, odnosno upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 30/10, 107/12 i 105/17 – dr. zakon).
 3. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09) i propisa donetih na osnovu tog zakona.
 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, br. 32/15 i 109/15).
 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:  
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe
3601 00 00 00 Barut
3602 00 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603 00 Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori:  
3603 00 20 00 – sporogoreći štapini
3603 00 30 00 – detonirajući štapini
3603 00 40 00 – udarne kapisle
3603 00 50 00 – detonirajuće kapisle
3603 00 60 00 – upaljači
3603 00 80 00 – električni detonatori
3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:  
3604 10 00 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete  –
3604 90 00 00 – Ostalo
7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:  
7106 10 00 00 – Prah  GR
  – Ostalo:  
7106 91 00 – – neobrađeno:  
7106 91 00 10 – – – čistoće 999 ili više promila GR
7106 91 00 90 – – – čistoće ispod 999 promila GR
7106 92 00 00 – – poluproizvodi  GR
7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:  
  – Nemonetarno:  
7108 11 00 00 – – prah GR
7108 12 00 00 – – neobrađeno GR
7108 13 – – poluproizvodi:  
7108 13 10 00 – – – šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm GR
7108 13 80 00 – – – ostalo GR
7108 20 00 00 – Monetarno GR
7109 00 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda
7111 00 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda
7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala:  
  – Ostali:  
7112 91 00 00 – – od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale
7112 99 00 00 – – ostalo
8205 Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:  
  – Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):  
8205 59 – – Ostalo  
8205 59 80 00 – – – ostalo  
  Ex – ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije)
  Ex – hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije
  Ex – graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije
8480 Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:  
  – Kalupi za metal ili metalne karbide:  
8480 49 00 00 – – Ostali  
  Ex – livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije
8710 00 00 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi
8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda:  
8805 10 – Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:  
8805 10 10 00 – – oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi
8805 10 90 00 – – ostalo
  – Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:  
8805 21 00 00 – – simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi
8805 29 00 00 – – ostali
8906 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:  
8906 10 00 00 – Ratni brodovi KD
9013 Uređaji sa tečnim kristalima koji ne predstavljaju proizvode specifičnije opisane u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugommestu u ovoj glavi:  
9013 10 – Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka XVI  
9013 10 90 00 – – ostali  
  Ex – Teleskopski nišani za oružje
9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:  
9301 10 00 00 – Artiljerijsko oružje (npr: topovi, haubice i minobacači)  KD
9301 20 00 00 – Raketni bacači; bacači plamena; bacači granata; cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači KD
9301 90 00 00 – Ostalo KD
9302 00 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 KD
9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):  
9303 10 00 00 – Vatreno oružje koje se puni spreda KD
9303 20 – Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:  
9303 20 10 00 – – jednocevne, sa glatkom cevi KD
9303 20 95 00 – – ostalo  KD
9303 30 00 00 – Ostale sportske i lovačke puške  KD
9303 90 00 00 – Ostalo KD
9304 00 00 00 Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307
9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304  
9305 10 00 00 – Za revolvere ili pištolje
9305 20 00 00 – Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303
  – Ostalo:  
9305 91 00 00 – – za vojno oružje iz tar. broja 9301
9305 99 00 00 – – ostalo
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:  
  – Municija za puške sačmarice i delovi te municije; municija za vazdušne puške:  
9306 21 00 00 – – municija za puške sačmarice 1000 KD
9306 29 00 – – ostalo:  
9306 29 00 10 – – – čaure
9306 29 00 90 – – – ostalo
9306 30 – Ostala municija i njeni delovi:  
9306 30 10 00 – – za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301
  – – ostalo:  
9306 30 30 00 – – – za vojno oružje
9306 30 90 00 – – – ostalo  –
9306 90 – Ostalo:  
9306 90 10 00 – – za vojne svrhe
9306 90 90 00 – – ostalo
9307 00 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje
9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:  
  – Ostalo:  
9506 99 – – ostalo:  
9506 99 90 00 – – – ostalo  
  Ex – oprema za streličarstvo (lukovi i strele i njihovi delovi)

 

Prilog 2

 1. A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
1 2 3 4
1211 30 00 10 List koke Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke  
1211 30 00 90 List koke Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1% kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke  
1211 90 86 35 Čaure od maka Koagulisani sok opijumskog maka  
1211 90 86 55 Ex Cannabis (indijska konoplja) Kanabis biljka 8063-14-7
1211 90 86 92 Ex Cannabis (indijska konoplja) Kanabis biljka 8063-14-7
1211 90 86 98 Ex Cannabis (indijska konoplja) Kanabis biljka 8063-14-7
1301 90 00 00 Ex Cannabis (indijska konoplja) Smola kanabisa 6465-30-1
1302 11 00 00 Opium Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka. Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina 8008-60-4
1302 19 70 00 Ex Cannabis (indijska konoplja) Ekstrakti i tinkture kanabisa  
1302 19 70 00 Ex Koncentrat opijumskog maka Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka  
2922 14 00 00 Dextropropoxyphene α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate (dekstro-rotatorni, tj. (+) stereoizomer propoksifena) ((+)mstereoizomer propoksifena 469-62-5
2922 19 00 00 Ex Alphamethadol (INN) α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 17199-54-1
2922 19 00 00 Ex Alphacetylmethadol (INN) α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 17199-58-5
2922 19 00 00 Ex Acetylmethadol (INN) 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 509-74-0
2922 19 00 00 Ex Betamethadol (INN) β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 17199-55-2
2922 19 00 00 Ex Betacetylmethadol (INN) β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 17199-59-6
2922 19 00 00 Ex Dimenoxadol (INN) 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat 509-78-4
2922 19 00 00 Ex Dimepheptanol (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 545-90-4
2922 19 00 00 Ex Noracymethadol (INN) (±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan 1477-39-0
2922 29 00 90 Ex Tapentadol 3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2- metilpropil]fenol 175591-23-8
2922 31 00 00 Methadone (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon 76-99-3
2922 31 00 00 Normethadone (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon 467-85-6
2922 39 00 00 Ex Isomethadone (INN) 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon 466-40-0
2922 44 00 00 Tilidine (INN) (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat 20380-58-9
2922 50 00 00 Ex Tramadol (±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol 27203-92-5
2924 29 70 00 Ex Diampromide (INN) N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid 552-25-0
2924 29 70 00 Ex AH 7921 Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid 55154-30-8
2924 29 70 00 Ex U-47700 Benzamid, 3,4-dihidro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil- 121348-98-9
2926 30 00 00 Methadone intermediate (INN) 4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan 125-79-1
2933 33 00 00 Alfentanil (INN) N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N- fenilpropanamid 71195-58-9
2933 33 00 00 Anileridine (INN) etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline 144-14-9
2933 33 00 00 Bezitramide (INN) 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin 15301-48-1
2933 33 00 00 Difenoxin (INN) 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4- karboksilna kiselina 28782-42-5
2933 33 00 00 Diphenoxylate (INN) etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 915-30-0
2933 33 00 00 Dipipanone (INN) 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon 467-83-4
2933 33 00 00 Fentanyl (INN) 1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin 437-38-7
2933 33 00 00 Ketobemidone (INN) 4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionil piperidin 469-79-4
2933 33 00 00 Pethidine (INN) etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 57-42-1
2933 33 00 00 Pethidine intermediate A (INN) 4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin 3627-62-1
2933 33 00 00 Piritramide (INN) amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline 302-41-0
2933 33 00 00 Propiram (INN) N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid 15686-91-6
2933 33 00 00 Trimeperidine (INN) 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 64-39-1
2933 33 00 00 Phenoperidine (INN) etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 562-26-5
2933 39 99 00 Ex Allylprodine (INN) 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 25384-17-2
2933 39 99 00 Ex Alphameprodine (INN) α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 468-51-9
2933 39 99 00 Ex Alpha-methylfentanyl N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid 79704-88-4
2933 39 99 00 Ex Alphaprodine (INN) α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 77-20-3
2933 39 99 00 Ex Acethyl-α-methylfentanyl N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid 101860-00-8
2933 39 99 00 Ex Benzethidine (INN) etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline 3691-78-9
2933 39 99 00 Ex Betameprodine (INN) β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 468-50-8
2933 39 99 00 Ex Betaprodine (INN) β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 468-59-7
2933 39 99 00 Ex Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid 78995-10-5
2933 39 99 00 Ex Etoxeridine (INN) etil estar 1-[2-(2-dihidroksietoksi)etil]-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 469-82-9
2933 39 99 00 Ex Metazocine (INN) 2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan 3734-52-9
2933 39 99 00 Ex 3-Methylfentanyl N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid 42045-86-3
2933 39 99 00 Ex MPPP 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar) 13147-09-6
2933 39 99 00 Ex Norpipanone (INN) 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon 561-48-8
2933 39 99 00 Ex PARA-FLUOROFENTANYL; p-fluorofentanyl 4’-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid 90736-23-5
2933 39 99 00 Ex PEPAP 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar) 64-52-8
2933 39 99 00 Ex Pethidine intermediate B (INN) etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 77-17-8
2933 39 99 00 Ex Pethidine intermediate C (INN) 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina 3627-48-3
2933 39 99 00 Ex Piminodine (INN) etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4- karboksilne kiseline 13495-09-5
2933 39 99 00 Ex Properidine (INN) izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 561-76-2
2933 39 99 00 Ex Remifentanil metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4- (fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline 132875-61-7
2933 39 99 00 Ex Trihexyphenidyl 1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on 144-11-6
2933 39 99 00 Ex Phenazocine (INN) 2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan 127-35-5
2933 39 99 00 Ex Phenampromide (INN) N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid 129-83-9
2933 39 99 00 Ex Hydroxypethidine (INN) etil estar 4-(m-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4- karboksilne kiseline 468-56-4
2933 39 99 00 Ex Beta-hydroxy-3- methylfentanyl N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid 78995-14-9
2933 39 99 00 Ex MPTP 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin 28289-54-5
2933 39 99 00 Ex BUTYRFENTANYL Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4piperidinil]- 1169-70-6
2933 39 99 00 Ex CARFENTANIL
(CARFENTANYL)
4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar 59708-52-0
2933 39 99 00 Ex 4-FLUOROBUTIRFENTANIL;
4-FBF; p-FBF
N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid 244195-31-1
2933 39 99 00 Ex OCFENTANIL N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid 101343-69-5
2933 39 99 00 Ex CYCLOPROPYLFENTANYL Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 1169-68-2
2933 39 99 00 Ex METHOXYACETYLFENTANYL Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 101345-67-9
2933 41 00 00 Levorphanol (INN) (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom)
Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom
77-07-6
2933 49 90 00 Ex Butorphanol morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil) 42408-82-2
2933 49 90 00 Ex Drotebanol (INN) 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol 3176-03-2
2933 49 90 00 Ex Levomethorphan (INN) (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan, tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom) 125-70-2
2933 49 90 00 Ex Levophenacylmorphan (INN) (-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan 10061-32-2
2933 49 90 00 Ex Norlevorphanol (INN) (-)-3-hidroksimorfinan 1531-12-0
2933 49 90 00 Ex Racemethorphan (INN) (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Dekstrometorfan tj. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom) 510-53-2
2933 49 90 00 Ex Racemorphan (INN) (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan morfinan (Dekstrorfan, tj. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) je izomer koji je specifično isključen iz ove liste i nije pod međunarodnom kontrolom) 297-90-5
2933 49 90 00 Ex Phenomorphan (INN) 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan 468-07-5
2933 99 80 00 Ex Etonitazene (INN) 1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol 911-65-9
2933 99 80 00 Ex Clonitazene 2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol 3861-76-5
2933 99 80 00 Ex Proheptazine (INN) 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan 77-14-5
2934 91 00 00 Dextromoramide (INN) (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)
butil]morfolin (dekstro-rotatorni, tj.(+) stereoizomer moramida)
357-56-2
2934 91 00 00 Sufentanil (INN) N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid 56030-54-7
2934 99 90 00 Ex Alpha-methilthiofentanyl N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid 103963-66-2
2934 99 90 00 Ex Diethylthiambutene (INN) 3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten 86-14-6
2934 99 90 00 Ex Dimethylthiambutene (INN) 3-dimetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten 524-84-5
2934 99 90 00 Ex Dioxaphetyl Butyrate (INN) etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat 467-86-7
2934 99 90 00 Ex Ethylmethylthiambutene (INN) 3-etilmetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten 441-61-2
2934 99 90 00 Ex Levomoramide (INN) (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]morfolin 5666-11-5
2934 99 90 00 Ex 3-Methylthiofentanyl N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid 86052-04-2
2934 99 90 00 Ex Moramide intermediate 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina 3626-55-9
2934 99 90 00 Ex Racemoramide (INN) (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin 545-59-5
2934 99 90 00 Ex Phenadoxone (INN) 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon 467-84-5
2934 99 90 00 Ex Furethidine (INN) etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 2385-81-1
2934 99 90 00 Ex Morpheridine (INN) etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline 469-81-8
2934 99 90 00 Ex Thiofentanyl N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid 1165-22-6
2934 99 90 00 Ex FURANILFENTANIL N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid 101345-66-8
2939 11 00 00 Dihydrocodeine (INN) 6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina) 125-28-0
2939 11 00 00 Ethylmorphine 3-etilmorfin (derivat morfina) 76-58-4
2939 11 00 00 Etorphine (INN) tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavin (derivat tebaina) 14521-96-1
2939 11 00 00 Codeine 3-metilmorfin (derivat morfina, alkaloid iz opijuma i makove slame) 76-57-3
2939 11 00 00 Koncentrat opijumskog maka Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka  
2939 11 00 00 Morphine, glavni alkaloid opijuma i opijumskog maka 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol 57-27-2
2939 11 00 00 Nicomorphine (INN) 3,6-dinikotinilmorfin 639-48-5
2939 11 00 00 Oxycodone (INN) 14-hidroksidihidrokodeinon 76-42-6
2939 11 00 00 Oxymorphone (INN) 14-hidroksidihidromorfinon 76-41-5
2939 11 00 00 Thebaine, alkaloid opijuma 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17- metil-morfinan 115-37-7
2939 11 00 00 Thebacon (INN) Acetildihidrokodeinon 466-90-0
2939 11 00 00 Pholcodine (INN) Morfolinoetilmorfin (derivat morfina) 509-67-1
2939 11 00 00 Heroin Diacetilmorfin (derivat morfina) 561-27-3
2939 11 00 00 Hydrocodone (INN) Dihidrokodeinon (derivat morfina) 125-29-1
2939 11 00 00 Hydromorphone (INN) Dihidromorfinon (derivat morfina) 466-99-9
2939 19 00 00 Ex Acethyldihydrocodeine 6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan 3861-72-1
2939 19 00 00 Ex Acetorphine (INN) 3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,14-endo-etenooripavin (derivat tebaina) 25333-77-1
2939 19 00 00 Ex Benzylmorphine 3-benzilmorfin 14297-87-1
2939 19 00 00 Ex Desomorphine (INN) Dihidrodezoksimorfin (derivat morfina) 427-00-9
2939 19 00 00 Ex Dihydroetorphine 7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14- endo-etanotetrahidrooripavin (derivat etorfina) 14357-76-7
2939 19 00 00 Ex Dihydromorphine 3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (derivat morfina) 509-60-4
2939 19 00 00 Ex Codoxime (INN) dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim (derivat morfina) 7125-76-0
2939 19 00 00 Ex Methyldesorphine (INN) 6-metil-∆6-dezoksimorfin (derivat morfina) 16008-36-9
2939 19 00 00 Ex Methyldihydromorphine (INN) 6-metildihidromorfin (derivat morfina) 509-56-8
2939 19 00 00 Ex Metopon (INN) 5-metildihidromorfinon (derivat morfina) 143-52-2
2939 19 00 00 Ex Myrophine (INN) miristilbenzilmorfin (derivat morfina) 467-18-5
2939 19 00 00 Ex Morphine methobromide i drugi derivati morfina na kvaternernom azotu. Tu se naročito podrazumevaju derivati N-oksimofina (takav je N-oksikodein) 125-23-5
2939 19 00 00 Ex Morphine N-oxide 3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N- oksid 639-46-3
2939 19 00 00 Ex Nicodicodine (INN) 6-nikotinildihidrokodein 808-24-2
2939 19 00 00 Ex Nicocodine (INN) 6-nikotinilkodein 3688-66-2
2939 19 00 00 Ex Norcodeine (INN) N-demetilkodein 467-15-2
2939 19 00 00 Ex Normorphine (INN) demetilmorfin, (N-demetilovan morfin) 466-97-7
2939 19 00 00 Ex Hydromorphinol (INN) 14-hidroksidihidromorfin (derivat morfina) 2183-56-4
2939 19 00 00 Ex Oripavine (INN) 6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17- metil-morfinan-3-ol; 3-O-demetiltebain; 467-04-9
2939 71 00 00 Cocaine (sirovi kokain) benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina) 50-36-2
2939 71 00 00 Cocaine benzoilekgonin (alkaloid koji se nalazi u lišću koke (Coca)ili je dobijen iz ekgonina) 50-36-2
2939 71 00 00 Ecgonine estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain 481-37-8
  Preparati: ACETILDIHIDROKODEINA KODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA Preparati opojnih droga kombinovani s jednim ili više drugih sastojaka koji ne sadrže više od 100 miligrama opojne droge po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenata u nepodeljenim preparatima.  
  Preparati: PROPIRAMA Preparati koji ne sadrže više od 100 miligrama propirama po jedinici doziranja i kombinovani sa najmanje istom količinom metilceluloze.  
  Preparati: DEKSTROPROPOKSIFENA Preparati za oralnu upotrebu koji ne sadrže više od 135 miligrama baze dekstropropoksifena po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima, pod uslovom da ovi preparati ne sadrže nijednu psihotropnu supstancu iz lista 4, 5, 6 i 7.  
  Preparati: KOKAINA Preparati koji ne sadrže više od 0,1 procenat kokaina računatog kao baza kokaina.  
  Preparati: OPIJUMA ili MORFINA Preparati opijuma ili morfina koji ne sadrže više od 0,2 procenta morfina računatog kao bezvodna baza morfina i kombinovan sa jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili skoro nikakva opasnost od zloupotrebe i na takav način da se do opojne droge ne može doći nekim lako primenljivim načinom ili u količini koja bi predstavljala opasnost po zdravlje ljudi.  
  Preparati: DIFENOKSINA Preparati difenoksina koji ne sadrže više od 0,5 miligrama difenoksina po jedinici doziranja i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 5 procenata doze difenoksina.  
  Preparati: DIFENOKSILATA Preparati difenoksilata koji ne sadrže više od 2,5 miligrama po jedinici doziranja difenoksilata računatog kao baza difenoksilata i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 1 procentom doze difenoksilata.  
  Preparati: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus Smeša sačinjena od: 10 procenata opijuma u prahu, 10 procenata ipecacuanhae korena u prahu, 80 procenata bilo kojeg drugog sastojka u kome nema nikakve opojne droge.  
  Ostali preparati Preparati u skladu sa bilo kojom formulom navedenom u ovoj listi i mešavine takvih preparata sa bilo kakvim materijalom koji ne sadrži nikakvu opojnu drogu.  
  ACRYLOYLFENTANYL
(ACRYLFENTANYL)
2-Propenamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]- 82003-75-6
  THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid  
  4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL;
4-FIBF; p-FIBF
N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid 244195-32-2

 

Opojne droge su i:  
IZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.
ESTRI I ETRI Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.
SOLI Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

 1. B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
1 2 3 4
2905 51 00 00 Ethchlorvynol (INN) 1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol 113-18-8
2907 29 00 00 Ex CP 47497 2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol 70434-82-1
2907 29 00 00 Ex cis-CP 47497C8 homolog;
Cannabicyclohexanol;
5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol 70434-92-3
2907 29 00 00 Ex CP 47497 C6 homolog. Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil). 1333310-58-9
2907 29 00 00 Ex CP 47497 C9 homolog. Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil). 1333310-59-0
2918 19 98 00 Ex GHB γ-hidroksibuterna kiselina 591-81-1
2921 30 99 00 Ex Propylhexedrine dl-1-cikloheksil-2-metilaminopropan;
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin
(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin
3595-11-7
2921 46 00 00 Amfetamine (INN) (Amphetamine) (±) α-metilfenetilamin 300-62-9
2921 46 00 00 Benzfetamine (INN) N-benzil-N-α-dimetilfenetilamin 156-08-1
2921 46 00 00 Dexamfetamine (INN) (+) α-metilfenetilamin 51-64-9
2921 46 00 00 Levamfetamine (INN) (Levamphetamine) (-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina) 156-34-3
2921 46 00 00 Mefenorex (INN) N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin 17243-57-1
2921 46 00 00 N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine) N-etil-α-metilfeniletilamin 457-87-4
2921 46 00 00 Lefetamine (INN); SPA (-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin 7262-75-1
2921 46 00 00 Fencamfamin (INN) N-etil-3-fenil-2-norbornanamin 1209-98-9
2921 46 00 00 Phentermine (INN) α,α-dimetilfenetilamin 122-09-8
2921 49 00 00 Ex 4-METILAMFETAMIN, 4-MA,
4-MeA, PAL-313, pTAP
1-(4-metilfenil)propan-2-amin 64-11-9
2921 49 00 00 Ex 4-FLUOROAMFETAMIN,
4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks
(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin 459-02-9
2921 49 00 00 Ex Eticyclidine (INN); PCE N-etil-1-fenilcikloheksilamin 2201-15-2
2921 49 00 00 Ex 4-MTA α-metil-4-metiltiofenetilamin 14116-06-4
2922 29 00 90 Ex 2C-I 2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin 69587-11-7
2922 29 00 90 Ex 2C-B 4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin 66142-81-2
2922 29 00 90 Ex Brolamfetamine (INN);
DOB
(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin 64638-07-9
2922 29 00 90 Ex 2,5-Dimethoxy-amphetamine; DMA (±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin 2801-68-5
2922 29 00 90 Ex PMA p-metoksi-α-metilfenetilamin 64-13-1
2922 29 00 90 Ex 2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine; DOET (±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin 22004-32-6
2922 29 00 90 Ex TMA (±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin 1082-88-8
2922 29 00 90 Ex STP, DOM 2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin 15588-95-1
2922 29 00 90 Ex 25I-NBOMe 2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin 919797-19-6
2922 29 00 90 Ex 2C-P 2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine 207740-22-5
2922 29 00 90 Ex 25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; 2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin 1026511-90-9
2922 29 00 90 Ex 25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; 2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin 1227608-02-7
2922 29 00 90 Ex 2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E; 2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin 71539-34-9
2922 29 00 90 Ex 2C-D 2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin 24333-19-5
2922 29 00 90 Ex 4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;
2C-C;
2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin 88441-14-9
2922 29 00 90 Ex 2,5-dimetoksi-fenetilamin;
2C-H;
2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine 3600-86-0
2922 29 00 90 Ex 2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;
2C-N;
2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin. 261789-00-8
2922 29 00 90 Ex para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin 3398-68-3
2922 31 00 00 Amfepramone;
Diethylpropion;
2-(dietilamino)propiofenon 90-84-6
2922 39 00 00 Ex KETAMIN 2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon 6740-88-1
2922 50 00 00 Ex Methoxetamine;
Metoksetamin;
MXE; 3-MeO-2-Oxo-PCE;
2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;
2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon
1239943-76-0
2924 11 00 00 Meprobamate (INN) 2-metil-2-propil-1,3-propandioldikarbamat 57-53-4
2924 24 00 00 Ethinamate (INN) 1-etinilcikloheksanolkarbamat 126-52-3
2925 12 00 00 Glutethimide (INN) 2-etil-2-fenilglutarimid 77-21-4
2926 30 00 00 Fenproporex (INN) (±)-3-[(a-metilfenetil) amino]propionitril 16397-28-7
2930 90 98 90 Ex 2C-T-2 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin 207740-24-7
2930 90 98 90 Ex 2C-T-7 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin 207740-26-9
2930 90 98 90 Ex 2C-T-4 benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio]. 207740-25-8
2932 20 90 00 Ex Salvinorin A metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]isohromen-7-karboksilat 83729-01-5
2932 95 00 00 Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)* (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 1972-08-3
  * NAPOMENA Internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola,naime na: (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol  
2932 95 00 00 Tetrahydrocannabinols, all isomers
sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:
7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol
 
7663-50-5
59042-44-3
42793-13-5
5957-75-5
7663-50-5
27179-28-8
2932 99 00 00 Ex Butylone *; Butilon;
bk-MBDB; B1;
1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on 802575-11-7
2932 99 00 00 Ex METILON; bk-MDMA; M1; 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on 186028-79-5
2932 99 00 00 Ex HU-210; (-)-HU-210; HU 210; (6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol 112830-95-2
2932 99 00 00 Ex MDE, N-etil MDA (±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 82801-81-8
2932 99 00 00 Ex Tenamfetamine (INN); MDA α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 4764-17-4
2932 99 00 00 Ex MDMA, ekstazi (±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin 42542-10-9
2932 99 00 00 Ex N-Hydroxy MDA (±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin 74698-47-8
2932 99 00 00 Ex Dimethylheptylpyran, DMHP 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-
6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
32904-22-6
2932 99 00 00 Ex MMDA 5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 13674-05-0
2932 99 00 00 Ex Parahexyl 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
117-51-1
2932 99 00 00 Ex Pentilon;
bk-MBDP;
β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on 698963-77-8
2932 99 00 00 Ex Ethylone; Etilon;
bk-MDEA; MDEC;
(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on 1112937-64-0
2932 99 00 00 Ex APDB; EMA-4;
3-desoxy-MDA;
1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amin 152624-03-8
2932 99 00 00 Ex bk-MMBDB; Dibutilon 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on 802286-83-5
2933 33 00 00 Bromazepam (INN) 7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 1812-30-2
2933 33 00 00 Methylphenidate (INN) metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline 113-45-1
2933 33 00 00 Pentazocine (INN) (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-
6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzazocin-8-ol
359-83-1
2933 33 00 00 Pipradrol (INN) 1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol 467-60-7
2933 33 00 00 Phencyclidine (INN); PCP 1-(1-fenilcikloheksil)piperidin 77-10-1
2933 39 99 00 Ex AM 2233 1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-jodobenzoil)indol 444912-75-8
2933 39 99 00 Ex EP; EPH; Ethylphenidate; (RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat 57413-43-1
2933 39 99 00 Ex Acetilfentanil N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid 3258-84-2
2933 39 99 00 Ex 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;
Diphenidine;
Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl). 36794-52-2
2933 49 90 00 Ex PB-22; QUIPIC; hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat 1400742-17-7
2933 49 90 00 Ex hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksilat;
5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;
1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina 1400742-41-7
2933 53 10 00 Barbital (INN); (barbiton) 5,5-dietilbarbiturna kiselina 57-44-3
2933 53 10 00 Phenobarbital (INN); 5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina 50-06-6
2933 53 90 00 Allobarbital (INN); (alobarbiton) 5,5-dialilbarbiturna kiselina 52-43-7
2933 53 90 00 Amobarbital (INN); (amobarbiton) 5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina 57-43-2
2933 53 90 00 Butalbital (INN); (butalbiton) 5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina 77-26-9
2933 53 90 00 Butobarbital; (Butobarbiton) 5-butil-5-etilbarbiturna kiselina 77-28-1
2933 53 90 00 Vinylbital (INN); (vinilbiton) 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina 2430-49-1
2933 53 90 00 Methylphenobarbital (INN); (metilfenobarbiton) 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina 115-38-8
2933 53 90 00 Pentobarbital (INN); (pentobarbiton) 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina 76-74-4
2933 53 90 00 Secobarbital (sekobarbiton) 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina 76-73-3
2933 53 90 00 Secbutabarbital (INN); (sekbutabarbiton) 5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina 125-40-6
2933 53 90 00 Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton) 5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina 52-31-3
2933 54 00 00 Ex Brallobarbital (bralobarbiton) 5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina 561-86-4
2933 55 00 00 Zipeprol (INN) α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-
1-piperazinetanol
34758-83-3
2933 55 00 00 Loprazolam (INN) 6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on 61197-73-7
2933 55 00 00 Mecloqualone (INN) 3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon 340-57-8
2933 55 00 00 Methaqualone (INN) 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon 72-44-6
2933 59 95 00 Ex 1-Benzylpiperazine;
BENZILPIPERAZIN; BZP
1-benzilpiperazin 2759-28-6
2933 59 95 00 Ex para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP; 1-(4-metoksifenil)piperazin 38212-30-5
2933 59 95 00 Ex TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP; 1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin 15532-75-9
2933 59 95 00 Ex HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP; 1-(3-hlorofenil)piperazin 6640-24-0
2933 59 95 00 Ex MT-45 1-cikloheksil-
4-(1,2-difeniletil)piperazin
52694-55-0
2933 72 00 00 Clobazam (INN) 7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion 22316-47-8
2933 72 00 00 Methyprylon (INN) 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion 125-64-4
2933 91 10 00 Chlordiazepoxide (INN) 7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid 58-25-3
2933 91 90 00 Alprazolam (INN) 8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine 28981-97-7
2933 91 90 00 Delorazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 2894-67-9
2933 91 90 00 Diazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 439-14-5
2933 91 90 00 Estazolam (INN) 8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine 29975-16-4
2933 91 90 00 Ethyl Loflazepate (INN) etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat 29177-84-2
2933 91 90 00 Camazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar) 36104-80-0
2933 91 90 00 Clonazepam (INN) 5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 1622-61-3
2933 91 90 00 Clorazepate 7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina 23887-31-2
2933 91 90 00 Lorazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 846-49-1
2933 91 90 00 Lormetazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on 848-75-9
2933 91 90 00 Mazindol (INN) 5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol 22232-71-9
2933 91 90 00 Medazepam (INN) 7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin 2898-12-6
2933 91 90 00 Midazolam (INN) 8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine 59467-70-8
2933 91 90 00 Nimetazepam (INN) 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 2011-67-8
2933 91 90 00 Nitrazepam (INN) 1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 146-22-5
2933 91 90 00 Nordazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 1088-11-5
2933 91 90 00 Oxazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-
1,4-benzodiazepin-2-on
604-75-1
2933 91 90 00 Pinazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on
52463-83-9
2933 91 90 00 Pyrovalerone (INN) 4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon 3563-49-3
2933 91 90 00 Prazepam (INN) 7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 2955-38-6
2933 91 90 00 Temazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 846-50-4
2933 91 90 00 Tetrazepam (INN) 7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-
1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
10379-14-3
2933 91 90 00 Triazolam (INN) 8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine 28911-01-5
2933 91 90 00 Fludiazepam (INN) 7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on
3900-31-0
2933 91 90 00 Flunitrazepam (INN) 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 1622-62-4
2933 91 90 00 Flurazepam (INN) 7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on 17617-23-13
2933 91 90 00 Halazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 23092-17-3
2933 99 80 00 Ex AM-2201 1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-
2-il)metanon
335161-24-5
2933 99 80 00 Ex JWH-015, JWH 015 (2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon 155471-08-2
2933 99 80 00 Ex JWH-018, AM 678 (1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon 209414-07-3
2933 99 80 00 Ex JWH-019 (1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon 209414-08-4
2933 99 80 00 Ex JWH-073, JWH 073 (1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon 208987-48-8
2933 99 80 00 Ex JWH-081, JWH 081 (4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon 210179-46-7
2933 99 80 00 Ex JWH-122 (4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon 619294-47-2
2933 99 80 00 Ex JWH-210, JWH 210 (4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon 824959-81-1
2933 99 80 00 Ex JWH-250, JWH 250 2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon 864445-43-2
2933 99 80 00 Ex JWH-398 (4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon 1292765-18-4
2933 99 80 00 Ex NAFIRON; O-2482; 1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on 850352-53-3
2933 99 80 00 Ex Etryptamine (INN);
NSC 88061
3-(2-aminobutil)indol 2235-90-7
2933 99 80 00 Ex Zolpidem (INN) N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid 82626-48-0
2933 99 80 00 Ex Rolyciklidine (INN); PHP; PCPY 1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin 2201-39-0
2933 99 80 00 Ex Amineptine 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina 57574-09-1
2933 99 80 00 Ex 5-IT; 5-API; PAL-571;
5-(2-aminopropyl)indol;
2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin 3784-30-3
2933 99 80 00 Ex AB-FUBINACA N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]-1H-indazol-3-karboksamid 1185282-01-2
2933 99 80 00 Ex AB-PINACA N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid 1445752-09-9
2933 99 80 00 Ex ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid 1445583-51-6
2933 99 80 00 Ex AM-694 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon 335161-03-0
2933 99 80 00 Ex APINACA 1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1-il-1H-indazol-3-karboksamid 1345973-53-6
2933 99 80 00 Ex MAM-2201 (1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4-metil-1-naftalenil)metanon 1354631-24-5
2933 99 80 00 Ex STS-135 N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid 1354631-26-7
2933 99 80 00 Ex UR-144 (1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon 1199943-44-6
2933 99 80 00 Ex XLR 11; 5-F-UR-144; (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropil)metanon 1364933-54-9
2933 99 80 00 Ex methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-
1H-indole-3-carboxamido)-
3,3- dimethylbutanoate;
methyl
2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido )-3.3-dimethylbutanoate;
N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;
MDMB-CHMICA
metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid )-3,3-dimetil-butanoat 1863065-84-2
2933 99 80 00 Ex 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;
5F-AKB48;
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid 1400742-13-3
2933 99 80 00 Ex 1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4; Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)- 1345966-78-0
2933 99 80 00 Ex 1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;
JWH-203;
Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)- 864445-54-5
2933 99 80 00 Ex Indopan;
α-Metiltriptamin; AMT;
1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil 299-26-3
2933 99 80 00 Ex 5-metoksi-N,N-diizopropiltriptamin;
5-MeO-DIPT;
[2-(5-metoksi-1H-indol-3-
il)etil]bis(propan-2-il)amin
4021-34-5
2933 99 80 00 Ex 4-MePPP; MPPP;
MαPPP;
(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon 1313393-58-6
2933 99 80 00 Ex 5-MeOIMPT N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)
etil]-N-metilpropan-2-amin
96096-55-8
2933 99 80 00 Ex Fenazepam 7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 51753-57-2
2933 99 80 00 Ex 5F-MDMB-PINACA;
5F-ADB
Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat 1715016-75-3
2933 99 80 00 Ex AB-CHMINACA N-​[(1S)-​1-​(aminokarbonil)-​2-​metilpropil]-​1-​(cikloheksilmetil)-​1H-​indazol-​3-​karboksamid 1185887-21-1
2933 99 80 00 Ex 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;
CUMYL-5F-PINACA
1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid 1400742-16-6
2933 99 80 00 Ex 1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18;
RCS-8
Etanon, 1-[1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)- 1345970-42-4
2933 99 80 00 Ex 5F-AMB (S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-3-metilbutanoat 1715016-74-2
2933 99 80 00 Ex AMB-FUBINACA;
FUB-AMB;
MMB-FUBINACA
Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester 1715016-76-4
2933 99 80 00 Ex α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7 1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)- 13415-86-6
2933 99 80 00 Ex 4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin 3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat 92292-84-7
2933 99 80 00 Ex ADB-CHMINACA N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid 1185887-13-1
2933 99 80 00 Ex 5-Fluoro-MDMB-PICA L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester 1971007-88-1
2933 99 80 00 Ex 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;
CUMYL-4-CN-BINACA
1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl). 1631074-54-8
2934 91 00 00 Aminorex (INN) 2-amino-5-fenil-2-oksazolin 2207-50-3
2934 91 00 00 Brotizolam (INN) 2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno
[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin
57801-81-7
2934 91 00 00 Ketazolam (INN) 11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion 27223-35-4
2934 91 00 00 Cloxazolam (INN) 10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 24166-13-0
2934 91 00 00 Clotiazepam (INN) 5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-
2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
33671-46-4
2934 91 00 00 Mesocarb (INN) 3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin 34262-84-5
2934 91 00 00 Oxazolam 10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-
6(5H)-on
24143-17-7
2934 91 00 00 Pemoline (INN) 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on 2152-34-3
2934 91 00 00 Phenmetrazine (INN) 3-metil-2-fenilmorfolin 134-49-6
2934 91 00 00 Phendimetrazine (INN) (+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin 634-03-7
2934 91 00 00 Haloxazolam (INN) 10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 59128-97-1
2934 99 90 00 Ex JWH-200, JWH 200 [1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon 103610-04-4
2934 99 90 00 Ex METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV; 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on 687603-66-3
2934 99 90 00 Ex 4-methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin 29493-77-4
2934 99 90 00 Ex Tenocyclidine (INN); TCP 1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin 21500-98-1
2934 99 90 00 Ex URB-754 6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H-3,1-benzoksazin-4-on 86672-58-4
2934 99 90 00 Ex MPA; Methiopropamine; Methylthienylpropamine; 1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropan 801156-47-8
2934 99 90 00 Ex Para-metil-4-metilaminoreks;
4,4′-DMAR
4,5-dihidro-4-metil-
5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin
1445569-01-6
2939 11 00 00 Buprenorphine (INN) 21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- tetrahidrooripavin 52485-79-7
2939 43 00 00 Cathine(INN); KATIN;
((+)-norpseudoefedrin)
(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzil alkohol; (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol 492-39-7
2939 51 00 00 Fenetylline (INN) 7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin 3736-08-1
2939 69 00 00 Ex (+)-Lysergide (INN);
LSD, LSD-25
9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-
8β-karboksamid
50-37-3
2939 71 00 00 Levometamfetamine (INN) (-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) izomer metamfetamina) 33817-09-3
2939 71 00 00 Metamfetamine (INN);
Metamphetamine; spid, ajs, met
(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin 537-46-2
2939 71 00 00 Metamfetamine racemat (±)-N,α-dimetilfenetilamin 7632-10-2
2939 79 90 00 Ex MEFEDRON; 4-MMC;
4-metilmetkatinon;
4-metilefedron;
(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on 1189805-46-6
2939 79 90 00 Ex 3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC; 1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on 1049677-77-1
2939 79 90 00 Ex 4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron; 1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on 447-40-5
2939 79 90 00 Ex Methcathinone, metkatinon 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on 5650-44-2
2939 79 90 00 Ex N,N-Diethyltryptamine; DET; 3-[2-(dietilamino)etil]indol 61-51-8
2939 79 90 00 Ex N,N-Dimethyl-tryptamine;
DMT;
3-[2-(dimetilamino)etil]indol 61-50-7
2939 79 90 00 Ex Cathinone(INN);
KATINON
(-)-(S)-2-aminopropiofenon 71031-15-7
2939 79 90 00 Ex Mescaline 3,4,5-trimetoksifenetilamin 54-04-6
2939 79 90 00 Ex Psilocybine (INN); PSILOCIBIN 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat 520-52-5
2939 79 90 00 Ex Psilocin, psilocine, psilotsin 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol 520-53-6
2939 79 90 00 Ex Ibogaine, Ibogain 12-metoksiibogamin 83-74-9
2939 79 90 00 Ex Pentedrone 2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;
(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one
879722-57-3
2939 79 90 00 Ex α-pirolidino-pentiofenon;
α-Pyrrolidinovalerophenon
α-PVP; O-2387;
(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon 14530-33-7
2939 79 90 00 Ex 4-metiletkatinon;
4-MEC;
2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 1225617-18-4
Iboga (Tabernanthe Iboga)
Salvia divinorum
  TMA-2 2,4,5-trimetoksiamfetamin 1083-09-6
  [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;
THJ-2201
[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon 972102-31-2
  3-metil-N-metilkatinon
3-MMC
2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon 1246816-62-5
  4-SES;
4-hloroetkatinon;
Propiofenon
1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)- 14919-85-8
  AMB-CHMICA; MMB-CHMICA L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar 1971007-94-9
  bk-etil-k;
Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; bk-EBDP; βk-Etil-K; βk-EBDP
1-Pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)- 9727641-67-0
  4-Cl-PVP; Valerofenon, 1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on 5881-77-6
  NEH; N-etilheksedron; Heksanofenon 2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on 802857-66-5
  beta-MeO-MDMA 1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil- 863891-03-6
  4-MEAP; 4-MEAPP;
N-Ethyl-4′-metilnorpentedron
(2-(etilamino)-1-(4-
metilfenil)pentan-1-on
18297-05-7
  TH-PVP; 3′,4′-tetrametilen- a-PVP; 2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on  
  Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA 1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid 1631074-54-8
  * NAPOMENA navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid  

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.
SOLI Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

 1. V) PREKURSORI ZA ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav   Hemijski naziv ili opis   CAS BROJ  
1 2 3
2806 10 00 00 Hlorovodonična kiselina (hlorovodonik) 7647-01-0
2807 00 00 00 Sumporna kiselina 7664-93-9
2841 61 00 00 Kalijumpermanganat 7722-64-7
2902 30 00 00 Toluen (toluol) 108-88-3
2909 11 00 00 Etil-etar (dietil-etar) 60-29-7
2914 11 00 00 Aceton (2-propanon) 67-64-1
2914 12 00 00 Metil-etil-keton (2-butanon) 78-93-3
2914 31 00 00 1-fenil-2-propanon (fenilaceton) 103-79-7
2915 24 00 00 Anhidrid sirćetne kiseline 108-24-7
2916 34 00 00 Fenil-sirćetna kiselina 103-82-2
2922 43 00 00 Antranilna kiselina 118-92-3
2924 23 00 00 N-acetilantranilna kiselina
(2-acetamidobenzoeva kiselina)
89-52-1
2926 40 00 00 2-fenilacetonitril (APAAN) 4468-48-8
2932 91 00 00 Izosafrol 120-58-1
2932 92 00 00 3,4-metilendioksifenil-2-propanon
(1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on)
4676-39-5
2932 93 00 00 Piperonal 120-57-0
2932 94 00 00 Safrol 94-59-7
2933 32 00 00 Piperidin 110-89-4
2933 39 99 00 4-anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP)
(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)
21409-26-7
2933 39 99 00 N-fenetil-4-piperidon (NPP)
(1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-one)
39742-60-4

 

2939 41 00 00 Efedrin 299-42-3
2939 42 00 00 Pseudoefedrin 90-82-4
2939 44 00 00 Norefedrin 14838-15-4
2939 61 00 00 Ergometrin 60-79-7
2939 62 00 00 Ergotamin 113-15-5
2939 63 00 00 Lizerginska kiselina 82-58-6
2939 79 90 00 (-)- Hloroefedrin (hlorefedrin) 110925-64-9
2939 79 90 00 (+)- Hloroefedrin (hlorpseudoefedrin) 73393-61-0
3003 41 00 00
3004 41 00 10
3004 41 00 90
Lekovi koji sadrže efedrin ili njegove soli  
3003 42 00 00
3004 42 00 10
3004 42 00 90
Lekovi koji sadrže pseudoefedrin (INN) ili njegove soli  
3003 43 00 00
3004 43 00 10
3004 43 00 90
Lekovi koji sadrže norefedrin ili njegove soli  
  3,4-MDP-2-P metil glicidat (PMK-glicidat)
2-oksiranekarboksilna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-,
metil estar
13605-48-6
  Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA)
3-okso-2-fenilbutanamid
4433-77-6

 

SOLI Soli svih prekursora, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom, izuzev soli sumporne kiseline i hlorovodonične kiseline.

 

 1. G) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:  
  – Slama od maka  
1211 40 00 10 – – sveža ili sušena  
1211 40 00 90 – – ostala  
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 54 00 00 – – ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu  
3001 90 – Ostalo:  
3001 90 20 – – ljudskog porekla:  
3001 90 20 90 – – – ostalo  
  Ex – ćelije, odnosno tkiva, kao i organi koji su namenjeni transplataciji radi lečenja

 

 1. D) ROBA ČIJI SE UVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:  
2827 60 00 00 – Jodidi i oksijodidi
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum-karbonat koji sadrži amonijum-karbamat:  
  – Ostalo:  
2836 91 00 00 – – litijum karbonati
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2907 Fenoli; fenol-alkoholi:  
  – Polifenoli; fenol-alkoholi:  
2907 21 00 00 – – Rezorcin i njegove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2918 21 00 00 – – Salicilna kiselina i njene soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2918 22 00 00 – – o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2925 Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:  
  – Imidi i njihovi derivati; njihove soli:  
2925 19 – – Ostalo:  
2925 19 20 00 – – – 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-oktabromo -N-N’-etilendiftalimid, N,N?etilenbis (4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2926 Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:  
2926 90 – Ostalo:  
2926 90 20 00 – – izoftalonitril
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2932 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima kiseonika:  
2932 20 – Laktoni:  
2932 20 10 00 – – fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftalin karbonska kiselina; 3’-hloro-6’-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H), 9’-ksanten]-3-on; 6’-(N-etil-p-toluidino)-2’-metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9’-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota:  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 11 – – Fenazon (antipirin) i njegovi derivati:  
2933 11 10 00 – – – propifenazon (INN)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 11 90 00 – – – ostalo
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 19 – – ostala:  
2933 19 10 00 – – – fenilbutazon (INN)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 29 – – ostalo:  
2933 29 10 00 – – – nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 – – Ostala:  
2933 39 10 00 – – – iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-tetrahloropiridin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 25 00 – – – 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 35 00 – – – 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 40 00 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trihloro-2-piridiloksi) acetat
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 45 00 – – – 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 50 00 – – – fluoroksipir (ISO) metil estar
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 39 55 00 – – – 4-metilpiridin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala heterociklična jedinjenja:  
  – Ostalo:  
2934 99 – – ostalo:  
2934 99 60 00 – – – hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridin bromid
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2935 Sulfonamidi:  
2935 90 – Ostalo  
2935 90 30 00 – – 3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3- il]-3-okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]-N,N- dimetil-1H-indol-7- sulfonamid; metosulam (ISO)  
  Ex – Metosulam (ISO) osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobijeni sintezom; njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni:  
  – Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i glikoproteinski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:  
2937 11 00 00 – – Somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne supstance GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 12 00 00 – – Insulin i njegove soli GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 19 00 00 – – Ostalo GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
  – Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:  
2937 21 00 00 – – Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon) GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 22 00 00 – – Halogeni derivati kortikosteroidnih hormona GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 23 00 00 – – Estrogeni i progestogeni GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 29 00 00 – – Ostalo GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 50 00 00 – Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2937 90 00 00 – Ostalo GR
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:  
2938 10 00 00 – Rutozid (rutin) i njegovi derivati
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 – Ostalo:  
2938 90 10 00 – – digitalis glikozidi
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 30 00 – – glicirizinska kiselina i glicirizati
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 90 – – ostalo:  
2938 90 90 10 – – – strofantin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 90 20 – – – ostali saponini
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 90 30 – – – proscilaridin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 90 40 – – – aescin
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2938 90 90 90 – – – ostalo
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 Antibiotici:  
2941 10 00 00 – Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 20 – Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:  
2941 20 30 00 – – dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 20 80 00 – – ostalo
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 30 00 00 – Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 40 00 00 – Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2941 50 00 00 – Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  

 

Đ) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2924 Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:  
  – Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:  
2924 29 – – ostalo:  
2924 29 10 00 – – – lidokain (INN)
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2924 29 70 00 – – – ostalo
  Ex -paracetamol (INN) osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota:  
  – Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:  
2933 49 – – ostalo:  
2933 49 10 00 – – – halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2933 49 30 00 – – – dekstrometorfan (INN) i njegove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
  – Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:  
2933 52 00 00 – – Malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2939 Alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:  
2939 20 00 – Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:  
2939 20 00 10 – – kinin i njegove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2939 20 00 90 – – ostalo
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
2939 30 00 00 – Kofein i njegove soli
  Ex – osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko  
3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu  
3001 20 – Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta:  
3001 20 10 00 – – ljudskog porekla
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 20 90 00 – – ostalo
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 90 – Ostalo:  
3001 90 20 – – ljudskog porekla:  
3001 90 20 10 – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 90 20 90 – – – ostalo
  Ex — osim ćelija, odnosno tkiva, kao i organa koji su namenjeni transplataciji radi lečenja ili se koriste u postupku kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 90 98 – – ostalo:  
3001 90 91 00 – – – heparin i njegove soli
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 90 98 – – – ostalo:  
3001 90 98 10 – – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3001 90 98 90 – – – – ostalo
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:  
  – Antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka:  
3002 12 00 00 – – Antiserumi i ostale frakcije krvi
  Ex -hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini, osim za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3002 90 – Ostalo:  
3002 90 10 00 – – ljudska krv
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3002 90 30 00 – – životinjska krv pripremljena za terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  
3002 90 90 00 – – ostalo
  Ex – osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava  

 

Prilog 3

 

 1. A) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANI GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Mere
1 2 3
2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:  
2812 90 00 00 – Ostalo  
  Eh – sumporheksafluorid (SF6)
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:  
  -Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:  
2903 11 00 00 – – monohlorometan (metil – hlorid) i monohloroetan (etil – hlorid)  
  Ex – monohlorometan (metil-hlorid)
  – Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:  
2903 39 – – ostalo:  
  – – – bromidi:  
2903 39 19 00 – – – – ostali  
  Ex -1-bromopropan (propil-bromid) i bromoetan (etil-bromid)
  – – – zasićeni fluoridi:  
2903 39 21 00 – – – – difluorometan (R-32)
2903 39 23 00 – – – – trifluorometan (R-23)
2903 39 24 00 – – – – pentafluoroetan (R-125) i 1,1,1-trifluoroetan (R-143a)
2903 39 25 00 – – – – 1,1-difluoroetan (R-152a)
2903 39 26 00 – – – – 1,1,1,2-tetrafluoroetan (R-134a)
2903 39 27 00 – – – – pentafluoropropani, heksafluoropropani i heptafluoropropani (HFC)  
  Ex – (R-227ea, R-236cb, R-236ea, R-236fa, R-245ca, R-245fa)
2903 39 28 00 – – – – perfluorovani zasićeni fluoridi (PFC)  
  Ex – perfluorometan (R-14), perfluoroetan (R-116), perfluoropropan (R-218),
perfluorobutan (R-3-1-10), perfluoropentan (R-4-1-12), perfluoroheksan (R-5-1-
14), perfluorociklobutan (R-C318)
2903 39 29 00 – – – – ostali zasićeni fluoridi (HFC)  
  Ex – fluorometan (R-41), 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluoropentan (R-43-10mee), 1,1,2,2-tetrafluoroetan (R-134), 1,1,2-trifluoroetan (R-143) i 1,1,1,3,3-pentafluorobutan (R-365mfc)
  – Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:  
2903 71 00 00 – – hlorodifluorometan (R-22)
2903 72 00 00 – – dihlorotrifluoroetani (R-123)
2903 73 00 00 – – dihlorofluoroetani (R-141, R-141b)
2903 74 00 00 – – hlorodifluoroetani (R-142, R-142b)
2903 75 00 00 – – dihloropentafluoropropani (R-225, R-225ca, R-225cb)
2903 78 00 00 – – ostali perhalogenovani derivati  
  Ex – dibromodifluorometan (halon-1202), trifluorojodometan (trifluorometil jodid)
2903 79 – – ostalo:  
2903 79 30 00 – – – halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom  
  Ex – hlorofluorougljovodonici (HCFC) metana, etana ili propana (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-262, R-271)
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
  – Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana  
3824 74 00 00 – – koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS)
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex

 

R-401A (MP39) HCFC-22 53 HFC-152a 13 HCFC-124 34      
R-401B (MP66) HCFC-22 61 HFC-152a 11 HCFC-124 28      
R-401C (MP52) HCFC-22 33 HFC-152a 15 HCFC-124 52      
R-402A (HP80) HFC-125 60 HC-290 2 HCFC-22 38      
R-402B (HP81) HFC-125 38 HC-290 2 HCFC-22 60      
R-403A
(69S)
HC-290 5 HCFC-22 75 FC-218 20      
R-403B
(69L)
HC-290 5 HCFC-22 56 FC-218 39      
R-405A (G2015) HCFC-22 45 HFC-152a 7 HCFC-142b 6 C-318 43  
R-406A
(GHG-12)
HCFC-22 55 HC-600a 4 HCFC-142b 41      
R-408A
(FX10)
HFC-125 7 HFC-143a 46 HCFC-22 47      
R-409A
(FX56)
HCFC-22 60 HCFC-124 25 HCFC-142b 15      
R-409B
(FX57)
HCFC-22 65 HCFC-124 25 HCFC-142b 10      
R-411A (G2018A) HC-1270 2 HCFC-22 88 HFC-152a 11      
R-411B (G2018B) HC-1270 3 HCFC-22 94 HFC-152a 3      
R-412A (TP5R) HCFC-22 70 FC-218 5 HCFC-142b 25      
R-414B (Hotshot) HCFC-22 50 HCFC-124 39 HCFC-142b 9,5 HC-600a 1,5  
R-415B HCFC-22 25 HFC-152a 75          
R-418A HC-290 1,5 HCFC-22 96 HFC-152a 2,5      
R-509 (TR5R2) HCFC-22 46 FC-218 54          
FX-20 HFC-125 45 HCFC-22 55          
FX-10 HCFC-22 60 HCFC-142b 40          
Di-36 HCFC-22 50 HCFC-124 47 HC-600a 3      
Daikin Blend HFC-23 2 HFC-32 28 HCFC-124 70      
FRIGC HCFC-124 39 HFC-134a 59 HC-600a 2      
Free Zone HCFC-142b 19 HFC-134a 79 Lubricant 2      
GHG-HP HCFC-22 65 HCFC-142b 31 HC-600a 4      
GHG-X5 HCFC-22 41 HCFC-142b 15 HFC-227ca 40 HC-600a 4  
NARM-502 HCFC-22 90 HFC-152a 5 HFC-23 5      
NAF-S-III HCFC-22 82 HCFC-123 4,75 HCFC-124 9,5 C10H16 3,75  
NAF-P-III HFC-134a 10 HCFC-123 55 HCFC-124 31 HC 4  
3824 78 – – koje sadrže perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS) ili hidrohlorofluorougljenike (HCFCS):  
3824 78 10 00 – – – koje sadrže samo 1,1,1-trifluoroetan i pentafluoroetan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-507A HFC-125 50 HFC-143a 50          
3824 78 20 00 – – – koje sadrže samo 1,1,1-trifluoroetan , pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-404A HFC-125 44 HFC-143a 52 HFC-134a 4      
3824 78 30 00 – – – koje sadrže samo difluorometan i pentafluoroetan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-410A HFC-32 50 HFC-125 50          
R-410B HFC-32 45 HFC-125 55          
3824 78 40 00 – – – koje sadrže difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-407A HFC-32 20 HFC-125 40 HFC-134a 40      
R-407B HFC-32 10 HFC-125 70 HFC-134a 20      
R-407C HFC-32 23 HFC-125 25 HFC-134a 52      
R-407D HFC-32 15 HFC-125 15 HFC-134a 70      
R-407E HFC-32 25 HFC-125 15 HFC-134a 60      
R-449A HFC-32 24.3 HFC-125 24.7 HFC-134a 25.7 HFO-1234yf 25.3  
3824 78 80 00 – – – koje sadrže nezasićene hidrofluorougljenike  
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-452A HFC-32 11 HFC-125 59 HFO-1234yf 30    
3824 78 90 00 – – – ostale
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
 

 

 

Ex

R-413A HFC-218 9 HFC-134a 88 HC-600a 3      
R-417A HFC-125 46.6 HFC-134a 50 HC-600 3.4      
R-422A HFC-125 85.1 HFC-134a 11.5 HC-600a 3.4      
R-422B HFC-125 55 HFC-134a 42 HC-600a 3      
R-422D HFC-125 65.1 HFC-134a 31.5 HC-600a 3.4      
R-424A HFC-125 50.5 HFC-134a 47 HC-600a/HC-600 0.9/1 HC-601a 0.6  
R-427A HFC-134a 50 HFC-125 25 HFC-32 15 HFC-143a 10  
R-428A HFC-125 77.5 HFC-143a 20 HC-290 0.6 HC-600a 1.9  
R-434A HFC-125 63.2 HFC-143a 18 HFC-134a 16 HC-600a 2.8  
R-438A HFC-32 8.5 HFC-125 45 HFC-134a 44.2 HC-600/
HC-601a
1.7/0.6

 

 
R-508A HFC-23 39 PFC-116 61          
R-508B HFC-23 30-50 PFC-116 50-70          
3824 79 00 00 – – ostale

 

 1. B) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ČIJI JE UVOZ I IZVOZ ZABRANJEN

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:  
  – Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:  
2903 14 00 00 – – ugljen tetrahlorid (R-10)
2903 19 00 00 – – ostali  
  Ex – 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)
  – Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:  
2903 39 – – ostalo:  
  – – – bromidi:  
2903 39 11 00 – – – – bromometan (metil-bromid)
  – Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:  
2903 76 – – bromohlordifluorometan, bromtrifluorometan i dibromotetrafluoroetan:  
2903 76 10 00 – – – bromohlordifluorometan (halon-1211)
2903 76 20 00 – – – bromotrifluorometan (halon-1301)
2903 76 90 00 – – – dibromotetrafluoroetan (halon-2402)
2903 77 – – ostali perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:  
2903 77 60 00 – – – trihlorfluormetan (R-11), dihlorodifluorometan (R-12), trihlortrifluoretan (R-113), dihlorotetrafluoretan (R-114) i hlorpentafluoretan (R-115)
2903 77 90 00 – – – ostalo  
  Ex – hlorotrifluorometan (R-13), pentahlorofluoroetan (R-111), tetrahlorodifluoroetan (R-112), heptahlorofluoropropan (R-211), heksahlorodifluoropropan (R-212), pentahlorotrifluoropropan (R-213), tetrahlorotetrafluoropropan (R-214), trihloropentafluoropropan (R-215), dihlorohekeafluoropropan (R-216), hloroheptafluoropropan (R-217)
2903 79 – – ostalo:  
2903 79 30 00 – – – halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom  
  Ex – bromohlorometan i bromofluorougljovodonici (HBFC) metana, etana ili propana
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
  – Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana  
3824 71 00 00 – – koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCS), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS)  
OZNAKA ILI TRGOVAČI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %  
Ex R-500 CFC-12 74 HFC-152a 26          
R-501 HCFC-22 75 CFC-12 25          
R-502 HCFC-22 49 CFC-115 51          
R-503 HFC-23 40 CFC-13 60          
R-504 HFC-32 48 CFC-115 52          
R-505 CFC-12 78 HCFC-31 22          
R-506 HCFC-31 55 CFC-114 45          
3824 72 00 00 – – koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan
3824 73 00 00 – – koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCS)
3824 75 00 00 – – koje sadrže ugljen tetrahlorid
     
3824 76 00 00 – – koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)
3824 77 00 00 – – koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (u %)  
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA   SUPSTANCA %  
Ex Metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 67 hloropikrin 33          
Metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 98 hloropikrin 2          

 

 1. V) PROIZVODI I OPREMA KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, ODNOSNO FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:  
 8415 10 – koja je konstruisana da se pričvrsti na prozor, zid, plafon ili pod, kao samostalna (kompaktna jedinica) ili kao razdvojena jedinica „split-sistema“:  
8415 10 10 00 – – samostalna (kompaktna)
8415 10 90 00 – – razdvojena jedinica – „split-sistemi“
8415 20 00 00 – Vrsta, koji se upotrebljavaju u motornim vozilima
  – Ostalo:  
 8415 81 00 – – reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti:  
8415 81 00 10 – – – za civilne vazduhoplove
8415 81 00 90 – – – ostalo
8415 82 00 – – ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:  
8415 82 00 10 – – – za civilne vazduhoplove
8415 82 00 90 – – – ostalo
8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:  
8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:  
  – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):  
8418 50 11 00 – – – za čuvanje zamrznute hrane KD
8418 50 19 00 – – – ostalo KD
8418 50 90 00 – – ostala oprema za hlađenje KD
  – Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe:  
8418 61 00 – – toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:  
  – – – ostale  
8418 61 00 99 – – – – ostale
8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:  
8424 10 00 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:  
8424 10 00 10 – – za civilne vazduhoplove  
  Ex – koji sadrže halone

 

 1. G) BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE, NJIHOVI DELOVI, DERIVATI I PROIZVODI ČIJI UVOZ, IZVOZ I PONOVNI IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU ISPRAVE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
0106 Ostale životinje, žive:  
  – Sisari:  
0106 11 00 00 – – Primati KD
0106 12 00 00 – – Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia) KD
0106 13 00 00 – – Kamile i ostale kamelide (Camelidae) KD
  Ex – Gvanako (Lama guanicoe) i vikunja (Vicugna vicugna)  
0106 19 00 00 – – ostalo
  Ex – sve divlje vrste sisara  
0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače) KD
  – Ptice:  
0106 31 00 00 – – Ptice grabljivice KD
0106 32 00 00 – – Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) KD
0106 33 00 00 – – Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae) KD
0106 39 – – Ostale:  
0106 39 10 00 – – – golubovi KD
  Ex – divlje vrste golubova  
0106 39 80 00 – – – ostale
  Ex – sve divlje vrste ptica  
  – Insekti:  
0106 49 00 00 – – Ostalo
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0106 90 00 00 – Ostalo
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, a na drugom mestu ne pomenute  
0208 Ostalo meso i jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:  
0208 30 00 00 – Od primata
0208 40 – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia):  
0208 40 10 00 – – meso od kitova
0208 40 20 00 – – meso od foka
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0208 40 80 00 – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0208 50 00 00 – Od reptila (uključujući zmije i kornjače)
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0208 90 – Ostalo:  
0208 90 30 00 – – od divljači, izuzev kunića i zečeva
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0208 90 70 00 – – žablji bataci
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0208 90 98 00 – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0210 Meso iostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:  
  – Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:  
0210 91 00 00 – – Od primata
0210 92 – – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia):  
0210 92 10 00 – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)
  – – – ostalo:  
0210 92 91 00 – – – – meso
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0210 92 92 00 – – – – ostali klanični proizvodi
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0210 92 99 00 – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili odostalih klaničnih proizvoda
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0210 93 00 00 – – Od reptila (uključujući zmije i kornjače)
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0301 Ribe, žive:  
  – Ukrasne ribe:  
0301 11 00 00 – – Slatkovodne ribe
0301 19 00 00 – – Ostale
  – Ostale ribe, žive:  
0301 92 – – Jegulje (Anguilla spp.):  
0301 92 10 00 – – – dužine manje od 12 cm
  Ex – jegulja (Anguilla anguilla)  
0301 92 30 00 – – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm
  Ex – jegulja (Anguilla anguilla)  
0301 92 90 00 – – – dužine 20 cm i veće
  Ex – jegulja (Anguilla anguilla)  
0301 99 – – Ostale:  
  – – – slatkovodne ribe:  
0301 99 11 00 – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
  Ex – lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)  
0301 99 17 – – – – ostale:  
0301 99 17 90 – – – – – ostale
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:  
  – Salmonide, isključujući jestive riblje ostatke iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:  
0302 14 00 00 – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
  Ex – lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)  
  – Ostala riba, osimribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:  
0302 81 – – Morski psi i ostale ajkule:  
0302 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0302 81 80 00 – – – ostalo
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0302 89 – – Ostale:  
0302 89 10 00 – – – slatkovodne ribe
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – ostale:  
  – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci  
0302 92 00 00 – – Ajkulina peraja
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:  
  – Salmonide, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:  
0303 13 00 00 – – lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
  Ex – lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)  
  – Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:  
0303 81 – – Morski psi i ostale ajkule:  
0303 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0303 81 90 00 – – – ostalo
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0303 89 – – Ostale:  
0303 89 10 00 – – – slatkovodne ribe
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – ostale:  
0303 89 90 00 – – – – ostale
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci:  
0303 92 00 00 – – Ajkulina peraja
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:  
  – Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe:  
0304 41 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)  
  Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)  
0304 47 – – Morski psi i ostale ajkule:  
0304 47 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0304 47 90 00 – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0304 49 – – Ostalo:  
0304 49 10 00 – – – slatkovodna riba
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – ostalo:  
0304 49 90 00 – – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – Ostalo, sveže ili rashlađeno:  
0304 56 – – Morski psi i ostale ajkule:  
0304 56 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0304 56 90 00 – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0304 59 – – Ostalo:  
0304 59 10 00 – – – slatkovodna riba
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – ostalo:  
0304 59 90 00 – – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – Smrznuti fileti od ostale ribe:  
0304 81 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
  Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)  
0304 88 – – Morski psi, ostale ajkule, raže i ražovke (Rajidae):  
  – – – morski psi i ostale ajkule:  
0304 88 15 00 – – – – od kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0304 88 19 00 – – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0304 89 – – Ostali:  
0304 89 10 00 – – – slatkovodna riba
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – Ostalo, smrznuto:  
0304 96 – – Morski psi i ostale ajkule:  
0304 96 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus)
0304 96 90 00 – – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0304 99 – – Ostalo:  
  – – – ostalo:  
0304 99 21 00 – – – – slatkovodne ribe
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – – ostalo:  
0304 99 99 00 – – – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:  
  – Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:  
0305 39 – – Ostalo:  
0305 39 10 00 – – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri
  Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)  
  – Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka:  
0305 41 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)
  Ex – lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)  
  – Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka:  
0305 69 – – Ostala:  
0305 69 50 00 – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)
  Ex – losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)  
  – Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci:  
0305 71 00 00 – – Ajkulina peraja
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0307 Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:  
0307 60 00 00 – Puževi, osim morskih puževa
  Ex – baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia)  
0407 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:  
  – Oplođena jaja za inkubaciju:  
0407 19 – – Ostala:  
0407 19 90 00 – – – ostala KD
  Ex – od divljih vrsta ptica  
  – Ostala sveža jaja:  
0407 29 – – Ostala:  
0407 29 90 00 – – – ostala KD
  Ex – od divljih vrsta ptica  
0407 90 – Ostala:  
0407 90 90 00 – – ostala KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:  
0502 90 00 00 – Ostalo
  Ex – dlaka od jazavca (Meles meles)  
0505 Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja:  
0505 90 00 00 – Ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda:  
0507 10 00 00 – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti
0507 90 00 00 – Ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0508 00 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0510 00 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda
  Ex – Kastoreum (od dabra); mošus mošusnog jelena (Moschus spp.); medveđa žuč (Ursidae); žlezde otrovnih vrsta zmija navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:  
0604 20 – Sveže:  
  – – mahovine i lišajevi:  
0604 20 19 00 – – – ostalo
  Ex – hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica)  
0604 90 – Ostalo:
  – – mahovine i lišajevi:  
0604 90 19 00 – – – ostalo
  Ex – hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica), sušeni  
0703 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:  
0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi
  Ex – sremuš (Allium ursinum)  
0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:
  – Pečurke i trifle (tartufi):  
0709 59 – – Ostale:  
0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače)
0709 59 30 00 – – – vrganji
0709 59 50 00 – – – trifle
  Ex – trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i jesenji crni (T. macrosporum)  
0709 59 90 00 – – – ostale
  Ex – mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades)  
0710 Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:  
0710 80 – Ostalo povrće:
  – – jestive pečurke:  
0710 80 69 00 – – – ostale
  Ex – pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi – Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)  
0711 Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:  
  – Jestive pečurke i trifle:  
0711 59 00 00 – – Ostale
  Ex – pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi – Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)  
0712 Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:  
  – Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:  
0712 39 00 00 – – Ostale
  Ex – pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); trifle, tartufi – Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)  
0712 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:  
0712 90 90 00 – – ostalo
  Ex – sremuš (Allium ursinum), sušeni  
0810 Ostalo voće, sveže:  
0810 10 00 00 – Jagode
  Ex – šumske jagode (Fragaria vesca)  
0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:  
0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus
0810 90 – Ostalo:  
0810 90 75 00 – – ostalo
  Ex – drenjina (Cornus mas), beli glog (Crataegus monogyna), crveni glog (Crataegus oxycantha), petostubičasti glog (Crataegus pentagyna), šipurak (Rosa canina)  
0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:  
0811 10 – Jagode:  
0811 10 90 00 – – ostalo
  Ex – šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute  
0811 90 – Ostalo:  
  – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:  
  – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:  
0811 90 19 00 – – – – ostalo
  Ex – borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti  
  – – – ostalo:  
0811 90 39 00 – – – – ostalo
  Ex – borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti  
  – – ostalo:  
0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus
  Ex – borovnice (Vaccinium myrtillus) nekuvane, smrznute  
0811 90 95 – – – ostalo:  
0811 90 95 90 – – – – ostalo
  Ex – drenjina (Cornus mas) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti  
0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave:  
0813 40 – Ostal voće:  
0813 40 95 00 – – ostalo
  Ex – borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina), u sušenom stanju  
0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:  
  – Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke:  
0909 61 00 00 – – Nedrobljeno niti mleveno
  Ex – bobice kleke (Juniperus communis)  
0909 62 00 00 – – Drobljeno ili mleveno
  Ex – bobice kleke (Juniperus communis)  
0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:  
  – Ostali začini:  
0910 99 – – Ostalo:  
  – – – majčina dušica:  
  – – – – nedrobljena niti mlevena:  
0910 99 31 00 – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)
0910 99 39 00 – – – – drobljena ili mlevena
  Ex – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)  
1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:  
1211 90 – Ostalo:  
1211 90 86 – – ostalo:  
  – – – sveže ili sušeno:  
1211 90 86 55 – – – – ostalo
  Ex – jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), origano (Origanum vulgare) i ostale lekovite biljke  
1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:  
1521 90 – Ostalo:  
1521 90 10 00 – – spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen
1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:  
  – Riba cela, u komadima, ali nemlevena:  
1604 18 00 00 – – Ajkulina peraja
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
1604 20 – Ostala pripremljena ili konzervisana riba:  
  – – ostalo:  
1604 20 30 00 – – – od salmonida, osim lososa
  Ex – od mladica (Hucho hucho)  
  – Kavijar i zamene kavijara:  
1604 31 00 00 – – Kavijar
  Ex – kavijar (ikra od jesetre) – sve vrste iz reda Acipenseriformes  
1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:  
  – Mekušci:  
1605 58 00 00 – – Puževi, osim morskih puževa
  Ex – pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia)  
2003 Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:  
2003 90 – Ostale:  
2003 90 10 00 – – trifle (tartufi)
  Ex – trifle (tartufi) : beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), jesenji crni (Tuber macrosporum), u salamuri  
2003 90 90 00 – – ostale
  Ex – pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B. edulis), borov (B. pinophilus), raspucani (B. reticulatus); Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum), u salumuri  
2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
2106 90 – Ostalo:  
  – – ostalo:  
2106 90 92 – – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglukoze, glukoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba:  
2106 90 92 90 – – – – ostalo
  Ex – sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
2106 90 98 – – – ostalo:  
2106 90 98 90 – – – – ostalo
  Ex – sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4103 Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, pergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (b) i (v) uz ovu Glavu:  
4103 20 00 00 – Od reptila KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4103 90 00 00 – Ostale
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4106 Štavljene ili „okorele“ (crust) krupne i sitne kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane:  
4106 40 – Od reptila:  
4106 40 10 00 – – biljno predštavljene KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4106 40 90 00 – – ostale KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4113 Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114:  
4113 30 00 00 – Od reptila M2
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4113 90 00 00 – Ostale M2
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4203 Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože:  
4203 10 00 00 – Odeća
  Ex – od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – Rukavice, rukavice sa ili bez prstiju:  
4203 29 – – Ostale:  
4203 29 90 00 – – – ostalo: PR
  Ex – od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4203 30 00 00 – Kaiševi i kaiševi – redenici
  Ex – od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4203 40 00 00 – Ostali pribor za odeću
  Ex – od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4301 Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsečke podesne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tar. broj 4101, 4102 ili 4103:  
4301 60 00 00 – Od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4301 80 00 00 – Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4301 90 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci podesni za krznarsku upotrebu
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303:  
  – Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa, nesastavljena:  
4302 19 – – Ostalo:  
4302 19 15 00 – – – od dabra, bizamskog pacova i lisice KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
  – – – od foke:  
4302 19 41 00 – – – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa) KD
  Ex – od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 19 49 00 – – – – ostalo KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 19 99 00 – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 20 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, nesastavljeni
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 30 – Cela krzna i komadi ili odsečci od njih, sastavljeni:  
  – – ostalo:  
  – – – od foke:  
4302 30 51 00 – – – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa) KD
  Ex – od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 30 55 00 – – – – ostalo KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4302 30 99 00 – – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna:  
4303 10 – Odeća i pribor za odeću:  
4303 10 10 00 – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)
  Ex – od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4303 10 90 00 – – ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
4303 90 00 00 – Ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
5102 Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena niti češljana:  
  – Fina životinjska dlaka:  
5102 19 – – Ostala:  
5102 19 30 00 – – – od alpake, lame ili vikunje
  Ex – od vikunje (Vicugna vicugna)  
5102 20 00 00 – Gruba životinjska dlaka
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
6117 Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani delovi odeće ili pribor za odeću:  
6117 10 00 00 – Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
6214 Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:  
6214 20 00 00 – Od vune ili fine životinjske dlake KD
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
6701 00 00 00 Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja)
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:  
9113 10 – Od plemenitih metala ili od metala platiranog plemenitim metalom:  
9113 10 10 00 – – od plemenitih metala
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9113 10 90 00 – – od metala platiranog plemenitim metalom
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9113 20 00 00 – Od prostog metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9113 90 00 00 – Ostalo
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9201 Klaviri, uključujući i automatske klavire; klavseni i ostali klavijaturni instrumenti sa žicama:  
9201 10 – Pianina:  
9201 10 10 00 – – novi KD
  Ex – sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis  
9201 10 90 00 – – upotrebljavani KD
  Ex – sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis  
9201 20 00 00 – Koncertni klaviri KD
  Ex – sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis  
9202 Ostali muzički instrumenti sa žicama (npr: gitare, violine, harfe):  
9202 10 – Gudački instrumenti:  
9202 10 10 00 – – violine KD
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9202 10 90 00 – – ostali KD
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9202 90 – Ostali:  
9202 90 30 00 – – gitare KD
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9202 90 80 00 – – ostalo KD
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9205 Duvački muzički instrumenti (npr: orgulje, harmonike, klarineti, trube, gajde) osim vašarskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja:  
9205 10 00 00 – Limeni duvački instrumenti KD
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9205 90 – Ostali:  
9205 90 10 00 – – harmonike i slični instrumenti KD
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9205 90 30 00 – – usne harmonike KD
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9205 90 50 00 – – orgulje sa cevima i dirkama; harmonijumi i slični klavijaturni instrumenti sa slobodnim metalnim piskovima
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9205 90 90 00 – – ostali
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9206 00 00 00 Udarački muzički instrumenti (npr: bubnjevi, ksilofoni, cimbala, kastanjete, marakasi)
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9207 Muzički instrumenti, čiji se zvuk električno proizvodi ili se mora električno pojačati (npr: orgulje, gitare, harmonike):  
9207 10 – Klavijaturni instrumenti, osim harmonika:  
9207 10 10 00 – – orgulje KD
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9207 10 80 00 – – ostalo
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9207 90 – Ostali:  
9207 90 10 00 – – gitare KD
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9207 90 90 00 – – ostalo KD
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9208 Muzičke kutije, vašarske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke ptice pevačice, muzičke testere i ostali muzički instrumenti, koji se ne svrstavaju ni u jedan drugi tarifni broj ove glave; vabila svih vrsta; pištaljke, rogovi za dozivanje i ostali usni duvački signalni instrumenti:  
9208 10 00 00 – Muzičke kutije
  Ex – koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9208 90 00 00 – Ostalo
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9209 Delovi (npr: mehanizmi za muzičke kutije) i pribor (npr: kartice, ploče i valjci za mehaničke instrumente) za muzičke instrumente; metronomi, tonske viljuške i pištaljke (za davanje tonova) svih vrsta:  
  – Ostalo:  
9209 91 00 00 – – Delovi i pribor za klavire
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9209 92 00 00 – – Delovi i pribor za muzičke instrumente iz tar. broja 9202
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9209 94 00 00 – – Delovi i pribor za muzičke instrumente izstru. broja 9207  
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9209 99 – – Ostalo:  
9209 99 20 00 – – – delovi i pribor za muzičke instrumente izstru. br. 9205
  Ex – koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9508 Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i putujuće menažerije; putujuća pozorišta:  
9508 10 00 00 – Putujući cirkusi i putujuće menažerije
  Ex – sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja  
9508 90 00 00 – Ostalo
  Ex – sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja  
9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem):  
9601 10 00 00 – Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti
9601 90 00 00 – Ostalo
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9703 00 00 00 Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala
  Ex – sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9705 00 00 00 Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa
  Ex – vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  
9706 00 00 00 Antikviteti (starine), stariji od sto godina
  Ex – od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  

 

Prilog 4

 

IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2612 Rude urana ili torijuma i koncentrati:  
2612 10 – Rude urana i koncentrati:  
2612 10 10 00 – – rude urana i uranovog oskida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom)
2612 10 90 00 – – ostalo
2612 20 – Rude torijuma i koncentrati:  
2612 20 10 00 – – monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi
2612 20 90 00 – – ostalo
2844 Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode:  
2844 10 – Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana:  
  – – uran, prirodni:  
2844 10 10 00 – – – sirov; ostaci i otpaci (Euratom) KGU
2844 10 30 00 – – – obrađeni (Euratom) KGU
2844 10 50 00 – – fero-uran KGU
2844 10 90 00 – – ostalo (Euratom) KGU
2844 20 – Uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235), plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:  
  – – uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja tih proizvoda:  
2844 20 25 00 – – – fero-uran GRCI
2844 20 35 00 – – – ostalo (Euratom) GRCI
  – – plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:  
  – – – mešavine urana i plutonijuma:  
2844 20 51 00 – – – – fero-uran GRCI
2844 20 59 00 – – – – ostalo (Euratom) GRCI
2844 20 99 00 – – – ostalo GRCI
2844 30 – Uran osiromašen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; torijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235), torijum ili jedinjenja tih proizvoda:  
  – – uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja od tih proizvoda:  
2844 30 11 00 – – – kermeti
2844 30 19 00 – – – ostalo
  – – torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda:  
2844 30 51 00 – – – kermeti
  – – – ostalo:  
2844 30 55 00 – – – – sirov, ostaci i otpaci (Euratom)
  – – – – obrađeni:  
2844 30 61 00 – – – – – šipke, profili, limovi i trake (Euratom)
2844 30 69 00 – – – – – ostalo (Euratom)
  – – jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomešani zajedno ili ne:  
2844 30 91 00 – – – torijuma ili urana osiromašenog uranom 235 (U 235), pomešani zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma
2844 30 99 00 – – – ostalo
2844 40 – Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koji sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci:  
2844 40 10 00 – – uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda
  – – ostalo:  
2844 40 20 00 – – – veštački radioaktivni izotopi (Euratom)
2844 40 30 00 – – – jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom)
2844 40 80 00 – – – ostalo
2844 50 00 00 – Iskorišćeni (ozračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom) GRCI
2845 Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena:  
2845 10 00 00 -Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom)
2845 90 – Ostalo:  
2845 90 10 00 – – deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom)
2845 90 90 00 – – ostalo
8401 Nuklearni reaktori; gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore; mašine i aparati za separaciju izotopa:  
8401 10 00 00 – Nuklearni reaktori
8401 20 00 00 – Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi
8401 30 00 00 – Gorivi elementi (patrone), neozračeni GRCI
8401 40 00 00 – Delovi nuklearnih reaktora
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:  
8543 10 00 00 – Akceleratori čestica
9022 Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenja, za medicinsku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cevi i drugi generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, stolovi, stolice i slično za ispitivanje i lečenje:  
  – Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:  
9022 12 00 00 – – aparati za kompjeturizovanu tomografiju KD
9022 13 00 00 – – ostali, za zubarsku upotrebu KD
9022 14 00 00 – – ostali za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu KD
9022 19 00 00 – – za ostalu upotrebu KD
  – Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenje za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:  
9022 21 00 00 – – za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu KD
9022 29 00 00 – – za ostale upotrebe KD
9022 30 00 00 – Rendgenske cevi KD

 

Prilog 5A

 

ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:  
2523 10 00 00 – Cement u obliku klinkera
  – Portland cement:  
2523 21 00 00 – – Beli cement, veštački obojen ili neobojen
2523 29 00 00 – – Ostali
2523 30 00 00 – Aluminatni cement
7213 Šipke, toplo valjane, u labavo namotanim koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:  
7213 10 00 00 – Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja  
  Ex – od čelika
  – Ostale:  
7213 91 – – Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:  
7213 91 10 00 – – – za armiranje betona  
  Ex – od čelika
7213 99 – – ostale:  
7213 99 10 00 – – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi  
  Ex – od čelika
7214 Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, dalje neobrađivane nakon što su kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, ali uključujući one koje su usukane posle valjanja:  
7214 20 00 00 – Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja  
  Ex – od čelika
  – Ostale:  
7214 99 – – ostale:  
  – – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:  
7214 99 10 00 – – – – za armiranje betona  
  Ex – od čelika
7217 Žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:  
7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana:  
  – – sa sadržajem po masi manje od 0,25% ugljenika:  
  – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:  
7217 10 31 00 – – – – sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja  
  Ex – od čelika
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:  
7308 20 00 00 – Tornjevi i rešetkasti stubovi  
  Ex – izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%
7308 90 – Ostalo:  
7308 90 98 00 – – ostalo  
  Ex – izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%
7311 00 Kontejneri za komprimovane ili tečne gasove, od gvožđa ili čelika:  
  – Bešavni  
  – – za pritisak preko 165 bar ili više zapremine:  
7311 00 11 00 – – – manje od 20 l KD
7311 00 13 00 – – – 20 l ili više, ali ne preko 50 l KD
7311 00 19 00 – – – preko 50 l KD
7311 00 30 00 – – ostali KD
  – ostali, zapremine:  
7311 00 91 00 – – manje od 1000 l
7311 00 99 00 – – 1000 l ili više
7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:  
7314 20 – Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm2 ili veće:  
7314 20 10 00 – – od rebraste žice  
  Ex – od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%
7314 20 90 00 – – ostale  
  Ex – od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%
  – Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja:  
7314 39 00 00 – – Ostale  
  Ex – od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%
7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:  
  – Proizvodi sa navojem:  
7318 15 – – ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:  
  – – – ostali:  
  – – – – bez glave:  
  – – – – – ostali, zatezne čvrstoće:  
7318 15 42 00 – – – – – – manje od 800 MPa
7318 15 48 00 – – – – – – 800 Mpa ili više
8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:  
8424 10 00 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:  
8424 10 00 90 – – ostali

 

Prilog 5B

 

ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O HOMOLOGACIJI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):  
8408 20 – Motori za pogon vozila iz Glave 87:  
8408 20 10 00 – – za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2500 cm3; motornih vozila iz tarifnog broja 8705 KD
  – – ostali:  
  – – – za ostala vozila iz Glave 87, snage:  
8408 20 55 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:  
8408 20 55 10 – – – – – za industrijsku montažu KD
8408 20 55 90 – – – – – ostali KD
8408 20 57 00 – – – – preko 100 kW, ali ne preko 200 kW KD
8408 20 99 00 – – – – preko 200 kW KD
8701 Traktori (osim onih iz tar. broja 8709):  
8701 20 – Drumski tegljači („šleperi“) za poluprikolice:  
8701 20 10 00 – – novi KD
  – Ostali, snage motora:  
8701 91 – – Ne preko 18 kW:  
8701 91 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:  
8701 91 10 10 – – – – novi KD
8701 92 – – Preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:  
8701 92 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:  
  – – – – novi:  
8701 92 10 19 – – – – – ostali KD
8701 93 – – Preko 37 kW, ali ne preko 75 kW:  
8701 93 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:  
8701 93 10 10 – – – – novi KD
8701 94 – – Preko 75 kW, ali ne preko 130 kW:  
8701 94 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:  
8701 94 10 10 – – – – novi KD
8701 95 – – Preko 130 kW  
8701 95 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:  
8701 95 10 10 – – – – novi KD
8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:  
8702 10 – Samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):  
  – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:  
8702 10 11 00 – – – nova KD
  – – zapremine cilindara ne preko 2500 cm3:  
8702 10 91 00 – – – nova KD
8702 20 – Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon:  
8702 20 10 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:  
8702 20 10 10 – – – nova KD
8702 20 90 – – zapremine cilindara ne preko 2500 cm3:  
8702 20 90 10 – – – nova KD
8702 30 – Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice i elektromotorom, kao motorima za pogon:  
8702 30 10 – – zapremine cilindara preko 2800 cm3:  
8702 30 10 10 – – – nova KD
8702 30 90 – – zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:  
8702 30 90 10 – – – nova KD
8702 40 00 00 – Samo sa elektromotorom za pogon KD
8702 90 – Ostala:  
  – – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:  
  – – – zapremine cilindara preko 2800 cm3:  
8702 90 11 00 – – – – nova KD
  – – – zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:  
8702 90 31 00 – – – – nova KD
8702 90 90 00 – – sa ostalim vrstama pogonskog agregata KD
8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan“ i „kombi“ vozila i vozila za trke:  
  – Ostala vozila, samo sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:  
8703 21 – – Zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:  
8703 21 10 – – – nova:  
8703 21 10 90 – – – – ostala KD
8703 22 – – Zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3:  
8703 22 10 – – – nova:  
8703 22 10 90 – – – – ostala KD
8703 23 – – Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3:  
  – – – nova:  
8703 23 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 23 19 – – – – ostala:  
8703 23 19 90 – – – – – ostala KD
8703 24 – – Zapremine cilindara preko 3000 cm3:  
8703 24 10 – – – nova:  
8703 24 10 90 – – – – ostala KD
  – Ostala vozila, samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel):  
8703 31 – – Zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:  
8703 31 10 – – – nova:  
8703 31 10 90 – – – – ostala KD
8703 32 – – Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3:  
  – – – nova:  
8703 32 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 32 19 – – – – ostala:  
8703 32 19 90 – – – – – ostala KD
8703 33 – – Zapremine cilindara preko 2500 cm3:  
  – – – nova:  
8703 33 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 33 19 – – – – ostala:  
8703 33 19 90 – – – – – ostala KD
8703 40 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:  
8703 40 10 – – nova:  
8703 40 10 10 – – – za stanovanje ili kampovanje KD
  – – – ostala:  
8703 40 10 90 – – – – ostala KD
8703 50 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:  
  – – nova:  
8703 50 00 10 – – – za stanovanje ili kampovanje KD
  – – – ostala:  
8703 50 00 30 – – – – ostala KD
8703 60 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:  
8703 60 10 – – nova:  
8703 60 10 10 – – – za stanovanje ili kampovanje KD
  – – – ostala:  
8703 60 10 30 – – – – ostala KD
8703 70 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:  
  – – nova:  
8703 70 00 10 – – – za stanovanje ili kampovanje KD
  – – – ostala:  
8703 70 00 30 – – – – ostala KD
8703 80 – Ostala vozila, samo sa elektromotorom za pogon:  
8703 80 10 00 – – nova KD
8703 90 00 00 – Ostala KD
8704 Motorna vozila za prevoz robe:  
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):  
8704 21 – – Bruto mase ne preko 5 t:  
  – – – ostala:  
  – – – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:  
8704 21 31 – – – – – nova:  
8704 21 31 90 – – – – – – ostala KD
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2500 cm3:  
8704 21 91 – – – – – nova:  
8704 21 91 90 – – – – – – ostala KD
8704 22 – – Bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:  
  – – – ostala:  
8704 22 91 – – – – nova:  
8704 22 91 90 – – – – – ostala KD
8704 23 – – Bruto mase preko 20 t:  
  – – – ostala:  
8704 23 91 – – – – nova:  
8704 23 91 90 – – – – – ostala KD
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:  
8704 31 – – Bruto mase ne preko 5 t:  
  – – – ostala:  
  – – – – zapremine cilindara preko 2800 cm3:  
8704 31 31 – – – – – nova:  
8704 31 31 90 – – – – – – ostala KD
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:  
8704 31 91 – – – – – nova:  
8704 31 91 90 – – – – – -ostala KD
8704 32 – – Bruto mase preko 5 t:  
  – – – ostala:  
8704 32 91 – – – – nova:  
8704 32 91 90 – – – – – ostala KD
8704 90 00 00 – Ostala KD
8705 Motorna vozila za specijalne svrhe (npr:vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila – pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:  
8705 10 00 00 – Dizalična vozila KD
8705 20 00 00 – Pokretni bušaći tornjevi KD
8705 30 00 00 – Vatrogasna vozila KD
8705 40 00 00 – Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom KD
8705 90 – Ostala:  
8705 90 30 00 – – vozila sa ugrađenom pumpom za beton KD
8705 90 80 00 – – ostala KD
8706 00 Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:  
  – Šasije za vozila iz tar. broja 8701; šasije za motorna vozila iz tar. broja 8702, 8703 ili 8704, bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) zapremine cilindara preko 2500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice zapremine cilindra preko 2800 cm3  
8706 00 11 00 – – za vozila iz tar. broja 8702 ili 8704 KD
8706 00 19 00 – – ostale KD
  – ostale:  
8706 00 91 00 – – za vozila iz tar. broja 8703 KD
8706 00 99 00 – – ostale KD
8711 Motocikli (uključujući mopede) i, bicikli sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:  
8711 10 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3 KD
8711 20 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3:  
8711 20 10 00 – – skuteri KD
  – – ostalo, zapremine cilindara:  
8711 20 92 00 – – – preko 50 cm3, ali ne preko 125 cm3 KD
8711 20 98 00 – – – preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3 KD
8711 30 – Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3:  
8711 30 10 00 – – zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 380 cm3 KD
8711 30 90 00 – – zapremine cilindara preko 380 cm3, ali ne preko 500 cm3 KD
8711 40 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3 KD
8711 50 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3 KD
8711 60 – Sa elektromotorom za pogon:  
8711 60 90 00 – – ostalo KD
8711 90 00 00 – Ostalo KD
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:  
8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:  
8716 10 92 00 – – mase ne preko 1600 kg KD
8716 10 98 00 – – mase preko 1600 kg KD
  – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:  
8716 31 00 00 – – Prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne KD
8716 39 – – Ostale:  
  – – – ostale:  
  – – – – nove:  
8716 39 30 00 – – – – – poluprikolice KD
8716 39 50 00 – – – – – ostale KD

 

Prilog 6

 

ROBA ZA ČIJI UVOZ JE POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. Mere
1 2 3
8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):  
8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):  
  – – televizijske kamere:  
8525 80 19 00 – – – ostale  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8525 80 30 00 – – digitalne kamere  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
  – – video kamere sa rekorderima (kamkorderi):  
8525 80 91 00 – – – samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske Kamere  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8525 80 99 00 – – – ostale  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8802 Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni);
kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice – nosači kosmičkih letilica:
 
  – Helikopteri:  
8802 11 00 00 – – Neoperativne mase ne preko 2 000 kg  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; slagalice svih vrsta:  
  – ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:  
9503 00 75 00 – – od plastičnih masa  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi)
9503 00 79 00 – – od ostalih materijala  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi)

 

Prilog 7

 

HEMIKALIJE I PROIZVODI ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ ZABRANJEN

Lista hemikalija, odnosno proizvoda čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija:

Tarifna oznaka Naziv supstance, grupe supstanci ili smeša SA? broj
1 2 3
2524 Azbest:  
2524 10 00 00 – Plavi azbest (krocidolit) 12001-28-4
2524 90 00 00 – Ostalo  
  Ex – amozit 12172-73-5
  Ex – antofilit 77536-67-5
  Ex – aktinolit 77536-66-4
  Ex – tremolit 77536-68-6
  Ex – krizotil 12001-29-5
132207-32-0
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:  
  – Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:  
2903 29 00 00 – – Ostali  
  Ex – Heksahlorbutadien 87-68-3
  – Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:  
2903 99 – – ostalo:  
2903 99 80 00 – – – Ostalo  
  Ex – monometil-tetrahlor-difenil metan; 76253-60-6
  Ex – monometil-dihlor-difenil metan;  
  Ex – monometil-dibrom-difenil metan brombenzilbromtoluen 99688-47-8
  Ex – polihlorovani terfenili, (Polychlorinated terphenyls, PCT)  
  Ex – polihlorovani naftaleni  
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:  
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe  
  Ex – 4-nitrobifenil 92-93-3
2908 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:  
  – Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:  
2908 11 00 00 – – Pentahlorfenol (ISO) 87-86-5*
2908 19 00 00 – – Ostalo  
  Ex – soli i estri pentahlorfenola  
2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neo-dređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:  
2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – – derivati halogenovani samo sa bromom:  
2909 30 38 00 – – – ostalo  
  Ex – difeniletar, oktabrom derivat, C12H2Br8O 32536-52-0
2921 Jedinjenja sa amino-funkcijom:  
  – Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:  
2921 45 00 00 – – 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli  
  Ex -2-naftilamin i njegove soli 91-59-8*
2921 49 00 00 – – Ostalo  
  Ex – 4-aminobifenil (ksenilamin) i njegove soli 92-67-1*
  – Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:  
2921 59 – – Ostalo:  
2921 59 90 00 – – – ostalo  
  Ex – benzidin i njegove soli 92-87-5*
6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično:  
6811 40 00 00 – Koji sadrže azbest  
6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:  
6812 80 – Od plavog azbesta:  
6812 80 10 00 – – prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata  
6812 80 90 00 – – ostala  
  – Ostalo:  
6812 91 00 00 – – Odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu  
6812 92 00 00 – – Hartija, karton i filc  
6812 93 00 00 – – Zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni  
6812 99 – – Ostalo:  
6812 99 10 00 – – – prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata  
6812 99 90 00 – – – ostalo  
6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala(npr: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:  
6813 20 00 – Koji sadrže azbest:  
6813 20 00 10 – – obloge i pločice za kočnice, za upotrebu u civilnim Vazduhoplovima  
6813 20 00 20 – – obloge i pločice za kočnice, ostale  
6813 20 00 90 – – ostalo  

* CA? broj osnovne supstance

Lista supstanci čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, a izvoz zabranjen prema Pravilniku o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija:

Tarifna oznaka Naziv supstance, grupe supstanci, smeša ili proizvoda CAS broj Status uvoza odnosno izvoza
supstance, grupe supstanci
1 2 3 4
2617 Ostale rude i koncentrati:      
2617 90 00 00 – Ostalo      
  Ex – ruda cinabarit   / Zabrana izvoza
2805 Alkalni ili zemno – alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:      
2805 40 – Živa:      
2805 40 10 00 – – u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €      
  (elementarna živa) 7439-97-6 / Zabrana izvoza
2805 40 90 00 – – ostalo      
  (elementarna živa) 7439-97-6 / Zabrana izvoza
Smeše elementarne žive sa drugim supstancama, uključujući i legure žive koje sadrže najmanje 95% žive:
2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organskajedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgamiplemenitih metala:      
2843 90 – Ostala jedinjenja; amalgami:      
2843 90 10 00 – – amalgami      
  Ex – koji sadrže najmanje 95% žive   / Zabrana izvoza
2852 Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena, isključujući amalgame:      
2852 10 00 – Hemijski određena:      
  – – neorganska jedinjenja žive:      
2852 10 00 11 – – – oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi      
  Ex – živa (I) hlorid (Hg2Cl2) 10112-91-1 / Zabrana izvoza
  Ex – živa (II) oksid (HgO) 21908-53-2 / Zabrana izvoza
2853 Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida gvožđa; ostala neorganska jedinjenja

(uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim – inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:

     
2853 90 – Ostalo:      
2853 90 90 00 – – ostalo      
  Ex – koji sadrže najmanje 95% žive   / Zabrana izvoza
2903 Halogeni derivati ugljovodonika      
  – Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih ugljovodonika:      
2903 81 00 00 – – 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN) 608-73-1,
58-89-9,
319-84-6,
319-85-7
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 82 00 00 – – aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO) 309-00-2,
57-74-9,
76-44-8
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 83 00 00 – – Mireks (ISO) 2385-85-5 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
  – Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:      
2903 92 00 00 – – Heksahlorbenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (r-hlorofenil) etan) 118-74-1,
50-29-3
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 93 00 00 – – Pentahlorobenzen (ISO) 608-93-5 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 94 00 00 – – Heksabromobifenil 36355-01-8 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 99 – – Ostalo:      
2903 99 80 00 – – – ostalo      
  Ex -polihlorovani bifenili (PCB) 1336-36-3
i ostali
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neo-dređeni) i njihovi halogeni, sulfo-nitro- ili nitrozo- derivati:      
2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – – derivati halogenovani samo sa bromom:      
2909 30 31 00 – – – pentabromodifenil etar; 1,2,4,5 – tetrabromo – 3,6 – bis (penta-bromofenoksi) benzen      
  Ex – pentabromodifeniletar
C12H5Br5O
32534-81-9 i ostali Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2909 30 38 00 – – – ostalo      
  Ex – tetrabromdifeniletar
C12H6Br4O
40088-47-9 i ostali Zabrana uvoza Zabrana izvoza
  Ex – heksabromdifeniletar
C12H4Br6O
36483-60-0 i ostali Zabrana uvoza Zabrana izvoza
  Ex – heptabromdifeniletar
C12H3Br7O
68928-80-3 i ostali Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:      
2910 40 00 00 – Dieldrin (ISO, INN) 60-57-1 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2910 50 00 00 – Endrin (ISO) 72-20-8 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2914 Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo-derivati      
2914 71 00 00 – – Hlorodekon (ISO) 143-50-0 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2920 Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:      
2920 30 00 00 – Endosulfan (ISO) 115-29-7 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, inpregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:      
  – Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:      
3401 11 00 00 – – Za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)      
  Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu   / Zabrana izvoza
3401 19 00 00 – – Ostalo  
  Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu   / Zabrana izvoza
3401 20 – Sapun u ostalim oblicima:  
3401 20 10 00 – – ljuspice, kolačići, granule ili prah  
  Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu   / Zabrana izvoza
3401 20 90 00 – – ostalo  
  Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu   / Zabrana izvoza
3401 30 00 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna  
  Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu   / Zabrana izvoza
3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):  
  – Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj ove glave:  
3808 59 – – Ostalo:  
3808 59 00 10 – – – insekticidi; herbicidi; dezinfektanti  
  Ex – toksafen 8001-35-2 Zabrana uvoza Zabrana izvoza

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović