• Home
  • Blog
  • Propisi

OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(27.10.2018. godine)

Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36/11-dr.zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 92/2017)

Oblik uvoza ili izvoza /
šifra potrebne isprave
Organ koji je nadležan za izdavanje dozvole, uverenja ili saglasnosti
D / U31 Dozvola ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine
D / U37; LB / U37 Dozvola ili saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja
D / U34 Dozvola ili odobrenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine
D / U44 Dozvola koju izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
LB / U78 Isprava o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima
LB / U62 Isprava o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja
LB / U43 Isprava o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
D / U46 Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

Napomena:

Za uvoz/izvoz CITES vrsta, njihovih delova, derivata i proizvoda, lekova i medicinskih sredstava, uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava i supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, potrebno je potražiti informacije na sajtu Uprave carina:

www.carina.rs →zakoni i propisi→drugi akti

na sledećim spiskovima:

– Spisak CITES vrsta

– Spisak ALIMS I deo – Spisak roba za koje je potrebno pribaviti dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar, odnosno odobrenje/mišljenje za uvoz i izvoz Agencije za lekove i medicinska sredstva

– Spisak ALIMS II deo – Spisak supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, za čiji uvoz/izvoz je potrebno pribaviti dozvolu za proizvodnju leka/medicinskog sredstva na veliko ili dozvolu za promet leka/medicinskog sredstva na veliko, koje izdaje Ministarstvo zdravlja

SPISAK KOJIM SU OBJEDINJENI
PRILOZI br.1, br.2A), br.2B), br.2V), br.2G), br 2D), br.2Đ), br 3A), br.3B), br.3V), br.3G), br.4, br.5A), br.5B), br.6 i br.7 ODLUKE

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Tarifna oznaka Naimenovanje Oblik Razlog
izvoza uvoza  
0106 Ostale životinje, žive:      
  – Sisari:      
0106 11 00 00 – – Primati D/U46 D/U46 cites
0106 12 00 00 – – Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia) D/U46 D/U46 cites
0106 13 00 00 – – Kamile i ostale kamelide (Camelidae)      
Ex 01 * Gvanako (Lama guanicoe) i vikunja (Vicugna vicugna) D/U46 D/U46 cites
0106 19 00 00 – – ostalo      
Ex 01 * sve divlje vrste sisara D/U46 D/U46 cites
0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače) D/U46 D/U46 cites
  – Ptice:      
0106 31 00 00 – – Ptice grabljivice D/U46 D/U46 cites
0106 32 00 00 – – Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) D/U46 D/U46 cites
0106 33 00 00 – – Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae) D/U46 D/U46 cites
0106 39 – – Ostale:      
0106 39 10 00 – – golubovi      
Ex 01 * divlje vrste golubova D/U46 D/U46 cites
0106 39 80 00 – – – ostale      
Ex 01 * sve divlje vrste ptica D/U46 D/U46 cites
  – Insekti:      
0106 49 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0106 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, a na drugom mestu ne pomenute D/U46 D/U46 cites
0208 Ostalo meso i ostali jestivi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:      
0208 30 00 00 – Od primata D/U46 D/U46 cites
0208 40 – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podredaPinnipedia):      
0208 40 10 00 – – meso od kitova D/U46 D/U46 cites
0208 40 20 00 – – meso od foka      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0208 40 80 00 – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0208 50 00 00 – Od reptila (uključujući zmije i kornjače)      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0208 90 – Ostalo:      
0208 90 30 00 – – od divljači, izuzev kunića i zečeva      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0208 90 70 00 – – žablji bataci      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0208 90 98 00 – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0210 Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:      
  – Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:      
0210 91 00 00 – – od primata D/U46 D/U46 cites
0210 92 – – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podredaPinnipedia):      
0210 92 10 00 – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) D/U46 D/U46 cites
  – – – ostalo:      
0210 92 91 00 – – – – meso      
Ex 02 *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 03 *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0210 92 92 00 – – – – ostali klanični proizvodi      
Ex 02 *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 03 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, osim za zemlje uvoza i porekla iz EU ili uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO) D/U46 D/U46 cites
Ex 76 *za uvoz uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO), od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0210 92 99 00 – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda      
Ex 02 *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 03 *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0210 93 00 00 – – od reptilija (uključujući zmije i kornjače)      
Ex 02 *za zemlje uvoza i porekla iz EU, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 03 *ostalo, od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0301 Ribe, žive:      
  – Ukrasne ribe:      
0301 11 00 00 – – Slatkovodne ribe D/U46 D/U46 cites
0301 19 00 00 – – Ostale D/U46 D/U46 cites
  – Ostale ribe, žive:      
0301 92 – – Jegulje (Anguilla spp.):      
0301 92 10 00 – – – dužine manje od 12 cm      
Ex 01 *jegulja (Anguilla anguilla) D/U46 D/U46 cites
0301 92 30 00 – – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm      
Ex 01 *jegulja (Anguilla anguilla) D/U46 D/U46 cites
0301 92 90 00 – – – dužine 20 cm i veće      
Ex 01 *jegulja (Anguilla anguilla) D/U46 D/U46 cites
0301 99 – – Ostale:      
  – – – slatkovodne ribe:      
0301 99 11 00 – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski(mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
0301 99 17 – – – – ostale:      
0301 99 17 90 – – – – – ostale      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:      
  – Salmonide, isključujući jestive riblje ostatke iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:      
0302 14 00 00 – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  – Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:      
0302 81 – – Morski psi i ostale ajkule:      
0302 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0302 81 80 00 – – – ostalo      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0302 89 – – Ostale:      
0302 89 10 00 – – – slatkovodne ribe      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci:      
0302 92 00 00 – – Ajkulina peraja      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:      
  – Salmonide, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:      
0303 13 00 00 – – Lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  – Ostala riba, osim ribljih ostataka iz tar. podbrojeva 0302 91 do 0302 99:      
0303 81 – – Morski psi i ostale ajkule:      
0303 81 30 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0303 81 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0303 89 – -Ostale:      
0303 89 10 00 – – – slatkovodne ribe      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – – – ostale:      
0303 89 90 00 – – – – ostale      
Ex 01 *vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – Džigerice, ikra, mleč, peraja riba, glave, repovi, čeljusti i ostali riblji ostaci:      
0303 92 00 00 – – Ajkulina peraja      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:      
  – Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe:      
0304 41 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * od lososa dunavskog (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
0304 47 – – Morski psi i ostale ajkule:      
0304 47 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0304 47 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0304 49 – – Ostalo:      
0304 49 10 00 – – – slatkovodna riba      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – – – ostalo:      
0304 49 90 00 – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  Ostalo, sveže ili rashlađeno:      
0304 56 – – Morski psi i ostale ajkule:      
0304 56 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0304 56 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0304 59 – – Ostalo:      
0304 59 10 00 – – – slatkovodna riba      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – – – ostalo:      
0304 59 90 00 – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – Smrznuti fileti od ostale ribe:      
0304 81 00 00 – – Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
0304 88 – Morski psi, ostale ajkule, raže i ražovke (Rajidae):      
  – – – morski psi i ostale ajkule      
0304 88 15 00 – – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0304 88 19 00 – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0304 89 – – ostali:      
0304 89 10 00 – – – slatkovodna riba      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  -Ostalo, smrznuto:      
0304 96 – – Morski psi i ostale ajkule:      
0304 96 20 00 – – – kučine (atlantske ajkule) (Lamna nasus) D/U46 D/U46 cites
0304 96 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0304 99 – – Ostalo:      
  – – – ostalo:      
0304 99 21 00 – – – slatkovodne ribe      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – – – – ostalo:      
0304 99 99 00 – – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; Dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:      
  – Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:      
0305 39 – – Ostalo:      
0305 39 10 00 – – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri      
Ex 01 * od lososa dunavskog (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  – Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih ostataka:      
0305 41 00 00 – -Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * losos dunavski (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  – Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih ostataka:      
0305 69 – – Ostala:      
0305 69 50 00 – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)      
Ex 01 * losos dunavski (mladica) (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  Riblja peraja, glave, repovi, mehurovi i ostali jestivi riblji ostaci:      
0305 71 00 00 – – Ajkulina peraja      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0307 Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; Dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; Prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:      
0307 60 00 00 – Puževi, osim morskih puževa      
Ex 01 * baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia) D/U46 D/U46 cites
0407 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:      
  – Oplođena jaja za inkubaciju:      
0407 19 – – Ostala:      
0407 19 90 00 – – – ostala      
Ex 01 *od divljih vrsta ptica D/U46 D/U46 cites
  – Ostala sveža jaja:      
0407 29 – – ostala:      
0407 29 90 00 – – – ostala      
Ex 01 *od divljih vrsta ptica D/U46 D/U46 cites
0407 90 – Ostala:      
0407 90 90 00 – – ostala      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; Otpaci od tih čekinja ili dlaka:      
0502 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * dlaka od jazavca (Meles meles) D/U46 D/U46 cites
0505 Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja:      
0505 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od ovih proizvoda:      
0507 10 00 00 – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti D/U46 D/U46 cites
0507 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0508 00 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; Ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; Prah i otpaci od tih proizvoda      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0510 00 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; Žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda      
Ex 01 * Kastoreum (od dabra); mošus mošusnog jelena (Moschus sp.); medveđa žuč (Ursidae); žlezde otrovnih vrsta zmija navedenih u CITES Dodacima, odnosno Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:      
0604 20 – Sveže:      
  – – mahovine i lišajevi:      
0604 20 19 00 – – – ostalo      
Ex 01 * hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica) D/U46 D/U46 cites
0604 90 – Ostalo:      
  – – mahovine i lišajevi:      
0604 90 19 00 – – – ostalo      
Ex 01 * hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica), sušeni D/U46 D/U46 cites
0703 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:      
0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi      
Ex 01 * sremuš (Allium ursinum) D/U46 D/U46 cites
0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:      
  – Pečurke i trifle (tartufi):      
0709 59 – – Ostale:      
0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače) D/U46 D/U46 cites
0709 59 30 00 – – – vrganji D/U46 D/U46 cites
0709 59 50 00 – – – trifle      
Ex 01 * trifle, tartufi : beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i jesenji crni (T. macrosporum) D/U46 D/U46 cites
0709 59 90 00 – – – ostale      
Ex 01 * mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades) D/U46 D/U46 cites
0710 Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:      
0710 80 – Ostalo povrće:      
  – – jestive pečurke:      
0710 80 69 00 – – – ostale      
Ex 01 * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) D/U46 D/U46 cites
0711 Povrće, privremeno konzervisano (npr: sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:      
  – Jestive pečurke i trifle:      
0711 59 00 00 – – Ostale      
Ex 01 * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) D/U46 D/U46 cites
0712 Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:      
  – Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:      
0712 39 00 00 – – Ostale      
Ex 01 * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka ((Marasmius oreades); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus); trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum) D/U46 D/U46 cites
0712 90 – Ostalo povrće; Mešavine povrća:      
0712 90 90 00 – – ostalo      
Ex 01 * sremuš (Allium ursinum), sušeni D/U46 D/U46 cites
0810 Ostalo voće, sveže:      
0810 10 00 00 – Jagode      
Ex 01 * šumske jagode (Fragaria vesca) D/U46 D/U46 cites
0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:      
0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus D/U46 D/U46 cites
0810 90 – Ostalo:      
0810 90 75 00 – – ostalo      
Ex 01 * drenjina (Cornus mas), beli glog (Crataegus monogyna); crveni glog (Crataegus oxycantha), petostubičasti glog (Crataegus pentagyna), šipurak (Rosa canina) D/U46 D/U46 cites
0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:      
0811 10 – Jagode:      
0811 10 90 00 – – ostalo      
Ex 01 * šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute D/U46 D/U46 cites
0811 90 – Ostalo      
  – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:      
  – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:      
0811 90 19 00 – – – – ostalo      
Ex 01 * borovnica (Vaccinum myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti D/U46 D/U46 cites
  – – – ostalo:      
0811 90 39 00 – – – – ostalo      
Ex 01 * borovnica (Vaccinum myrtillus) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti D/U46 D/U46 cites
  – – ostalo      
0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus      
Ex 01 * borovnice (Vaccinum myrtillus) nekuvane, smrznute D/U46 D/U46 cites
0811 90 95 – – – ostalo:      
0811 90 95 90 – – – – ostalo      
Ex 01 * drenjina (Cornus mas) i šipurak (Rosa canina), nekuvani, smrznuti D/U46 D/U46 cites
0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 0801 do 0806; Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove glave:      
0813 40 – Ostalo voće:      
0813 40 95 00 – – ostalo      
Ex 01 * borovnica (Vaccinum myrtillus) i šipurak (Rosa canina), u sušenom stanju D/U46 D/U46 cites
0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:      
  – Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke:      
0909 61 00 00 – – Nedrobljeno niti mleveno      
Ex 02 * bobice kleke (Juniperus communis) D/U46 D/U46 cites
0909 62 00 00 – – Drobljeno ili mleveno      
Ex 01 * bobice kleke (Juniperus communis) D/U46 D/U46 cites
0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:      
  – Ostali začini:      
0910 99 – – Ostalo:      
  – – – majčina dušica:      
  – – – – nedrobljena niti mlevena:      
0910 99 31 00 – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum) D/U46 D/U46 cites
0910 99 39 00 – – – – drobljena ili mlevena      
Ex 01 * divlja majčina dušica (Thymus serpyllum) D/U46 D/U46 cites
1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže, rashlađeno, smrznuto ili sušeno, sečeno ili nesečeno, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:      
1211 30 00 – List koke:      
1211 30 00 10 – – svež ili sušen D/U37 D/U37 droga
1211 30 00 90 – – ostali D/U37 D/U37 droga
1211 40 00 – Slama od maka:      
1211 40 00 10 – – sveža ili sušena D/U37 D/U37  
1211 40 00 90 – – ostala D/U37 D/U37  
1211 90 – Ostalo:      
1211 90 86 – – ostalo:      
  – – – sveže ili sušeno:      
1211 90 86 35 – – – – čaure maka D/U37 D/U37 droga
1211 90 86 55 – – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Listu droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 02 * jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uvaursi), origano (Origanum vulgare) i ostale lekovite biljke D/U46 D/U46 cites
  – – – ostalo:      
1211 90 86 92 – – – – bilje i delovi bilja, za jelo, pripremljeni postupcima obuhvaćenim tar. brojem 2008, bez dodatka šećera ili alkohola      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Listu droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
1211 90 86 98 – – – – ostalo, koje nije za jelo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Listu droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
1301 Šelak, Prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr: balzami):      
1301 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Listu droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:      
  – Biljni sokovi i ekstrakti:      
1302 11 00 00 – – Opijum D/U37 D/U37 droga
1302 19 – – Ostalo:      
1302 19 70 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Listu droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:      
1521 90 – Ostalo:      
1521 90 10 00 – – spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen D/U46 D/U46 cites
1604 Pripremljena ili konzervisana riba; Kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:      
  – Riba cela, u komadima, ali nemlevena:      
1604 18 00 00 – – Ajkulina peraja      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
1604 20 – Ostala pripremljena ili konzervisana riba:      
  – – ostalo:      
1604 20 30 00 – – – od salmonida, osim lososa      
Ex 01 * od mladica (Hucho hucho) D/U46 D/U46 cites
  – Kavijar i zamene kavijara:      
1604 31 00 00 – – Kavijar      
Ex 01 * kavijar (ikra od jesetre) – sve vrste iz reda Acipenseriformes D/U46 D/U46 cites
1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:      
  – Mekušci:      
1605 58 00 00 – – Puževi, osim morskih puževa      
Ex 01 * pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia) D/U46 D/U46 cites
2003 Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:      
2003 90 – Ostale:      
2003 90 10 00 – – trifle (tartufi)      
Ex 01 * Trifle (tartufi): beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), jesenji crni (Tuber macrosporum), u salamuri D/U46 D/U46 cites
2003 90 90 00 – – ostale      
Ex 01 * pečurke vrsta: mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnice (Lactarius spp.), supača (Marasmius oreades), lisičarka (Centharellus cibarius); vrganji: crni vrganj (Boletus aereus), letnji (B.edulis), borov (B.pinophilus), raspucani (B.reticulatus), u salamuri D/U46 D/U46 cites
2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:      
2106 90 – Ostalo:      
  – – ostalo:      
2106 90 92 – – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglukoze, glukoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba:      
2106 90 92 90 – – – – ostalo      
Ex 03 *anestezijska i respiratorna medicinska sredstva (pastile za ždrelo) i druga medicinska sredstva sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 04 *žvakaće gume za odvikavanje od pušenja, registrovane kod ALIMS sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 05 *ostalo, sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama  D/U46  D/U46 cites
2106 90 98 – – – ostalo:      
2106 90 98 90 – – – – ostalo      
Ex 02 *specijalno mleko u prahu za ishranu odojčadi sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
Ex 03 *ostalo sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:      
2523 10 00 00 – Cement u obliku klinkera   LB/U78  
  – Portland cement:      
2523 21 00 00 – – Beli cement, veštački obojen ili neobojen   LB/U78  
2523 29 00 00 – – Ostali   LB/U78  
2523 30 00 00 – Aluminatni cement   LB/U78  
2524 Azbest:      
2524 10 00 00 – Plavi azbest (krocidolit)   D/U34 opasna hemik.
2524 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * Amozit (CAS No.12172-73-5), Antofilit (CAS No.77536-67-5), Aktinolit (CAS No. 77536-66-4), Tremolit (CAS No.77536-68-6), Krizotil (CAS No.12001-29-5, 132207-32-0)   D/U34 opasna hemik.
2612 Rude urana ili torijuma i koncentrati:      
2612 10 – Rude urana i koncentrati:      
2612 10 10 00 – – rude urana i uranovog oksida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom) D/U44 D/U44  
2612 10 90 00 – – ostalo D/U44 D/U44  
2612 20 – Rude torijuma i koncentrati:      
2612 20 10 00 – – monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi D/U44 D/U44  
2612 20 90 00 – – ostalo D/U44 D/U44  
2617 Ostale rude i koncentrati:      
2617 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * ruda cinabarit D/U34   opasna hemik.
2805 Alkalni ili zemno – alkalni metali; Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; Živa:      
2805 40 – Živa:      
2805 40 10 00 – – u bocama, neto mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 € D/U34   opasna hemik.
2805 40 90 00 – – ostalo D/U34   opasna hemik.
2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:      
2806 10 00 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) D/U37 D/U37 prek
2807 00 00 00 Sumporna kiselina; oleum      
Ex 01 * sumporna kiselina D/U37 D/U37 prek
2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:      
2812 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 *Roba iz Priloga 3A) Odluke – sumporheksafluorid (SF 6) D/U34 D/U34 ozon
2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:      
2827 60 00 00 – Jodidi i oksijodidi      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2836 Karbonati; Peroksokarbonati (perkarbonati); Komercijalni amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:      
  – Ostalo:      
2836 91 00 00 – – Litijum karbonati      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2841 Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina:      
  – Manganiti, manganati i permanganati:      
2841 61 00 00 – – Kalijum permanganat D/U37 D/U37 prek
2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; Neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; Amalgami plemenitih metala      
2843 90 – Ostala jedinjenja; amalgami:      
2843 90 10 00 – – amalgami      
Ex 01 *koji sadrže najmanje 95% žive D/U34   opasna hemik.
2844 Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione ili oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; Mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode:      
2844 10 – Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana:      
  – – uran, prirodni:      
2844 10 10 00 – – – sirov; ostaci i otpaci (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 10 30 00 – – – obrađeni (Euroatom) D/U44 D/U44  
2844 10 50 00 – – fero-uran D/U44 D/U44  
2844 10 90 00 – – ostalo (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 20 – Uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; Plutonijum i njegova jedinjenja; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235), plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:      
  – – uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja tih proizvoda:      
2844 20 25 00 – – – fero-uran D/U44 D/U44  
2844 20 35 00 – – – ostalo (Euratom) D/U44 D/U44  
  – – plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja od tih proizvoda:      
  – – – mešavine urana i plutonijuma:      
2844 20 51 00 – – – – fero-uran D/U44 D/U44  
2844 20 59 00 – – – – ostalo (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 20 99 00 – – – ostalo D/U44 D/U44  
2844 30 – Uran, osiromašen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; Torijum i njegova jedinjenja; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235), torijum ili jedinjenja tih proizvoda:      
  – – uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja od tih proizvoda:      
2844 30 11 00 – – – kermeti D/U44 D/U44  
2844 30 19 00 – – – ostalo D/U44 D/U44  
  – – torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda:      
2844 30 51 00 – – – kermeti D/U44 D/U44  
  – – – ostalo:      
2844 30 55 00 – – – – sirov, ostaci i otpaci (Euratom) D/U44 D/U44  
  – – – – obrađeni:      
2844 30 61 00 – – – – – šipke, profili, limovi i trake (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 30 69 00 – – – – – ostalo (Euratom) D/U44 D/U44  
  – – jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomešani zajedno ili ne:      
2844 30 91 00 – – – torijuma ili urana osiromašenog uranom 235 (U 235), pomešani zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma D/U44 D/U44  
2844 30 99 00 – – – ostalo D/U44 D/U44  
2844 40 – Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; Legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioaktivni ostaci:      
2844 40 10 00 – – uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda D/U44 D/U44  
  – – ostalo:      
2844 40 20 00 – – – veštački radioaktivni izotopi (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 40 30 00 – – – jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom) D/U44 D/U44  
2844 40 80 00 – – – ostalo D/U44 D/U44  
2844 50 00 00 – Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom) D/U44 D/U44  
2845 Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena:      
2845 10 00 00 – Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom) D/U44 D/U44  
2845 90 – Ostalo:      
2845 90 10 00 – – deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom) D/U44 D/U44  
2845 90 90 00 – – ostalo D/U44 D/U44  
2852 Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena, isključujući amalgame:      
2852 10 00 – Hemijski određena:      
  – – neorganska jedinjenja žive:      
2852 10 00 11 – – – oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi      
Ex 01 * živa (I) hlorid (Hg2Cl2) (CAS No.10112-91-1) i živa (II) oksid (HgO) (CAS No.21908-53-2) D/U34   opasna hemik.
2853 Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida gvožđa; Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim – inertnim gasovima); Komprimovani vazduh; Amalgami, osim amalgama plemenitih metala:      
2853 90 – Ostalo:      
2853 90 90 00 – – ostalo      
Ex 01 *koji sadrže najmanje 95% žive D/U34   opasna hemik.
2902 Ciklični ugljovodonici:      
2902 30 00 00 – Toluen D/U37 D/U37 prek
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:      
  – Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:      
2903 11 00 00 – – Monohlorometan (metil – hlorid) i monohloroetan (etil – hlorid)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke – monohlorometan (metil-hlorid) D/U34 D/U34 ozon
2903 14 00 00 – – Ugljentetrahlorid D/U34 D/U34 ozon
2903 19 00 00 – – Ostali      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3B) Odluke -1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) D/U34 D/U34 ozon
  – Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:      
2903 29 00 00 – – Ostali      
Ex 01 * heksahlorbutadien (CAS 87-68-3)   D/U34 opasna hemik.
  – Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:      
2903 39 – – Ostalo:      
  – – – bromidi:      
2903 39 11 00 – – – – bromometan (metil bromid) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 19 00 – – – – ostali      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke -1-bromopropan (propil-bromid) i bromoetan (etil-bromid) D/U34 D/U34 ozon
  – – – zasićeni fluoridi:      
2903 39 21 00 – – – – difluorometan (R-32) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 23 00 – – – – trifluorometan (R-23) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 24 00 – – – – pentafluoroetan (R-125) i 1,1,1- trifluoroetan (R-143a) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 25 00 – – – – 1,1- difluoroetan (R-152a) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 26 00 – – – – 1,1,1,2- tetrafluoroetan (R-134a) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 27 00 – – – – pentafluoropropani, heksafluoropropani i heptafluoropropani (HFC)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke – (R-227ea, R-236cb, R-236ea, R-236fa, R-245ca, R-245fa) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 28 00 – – – – perfluorovani zasićeni fluoridi (PFC)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke -perfluorometan (R-14), perfluoroetan (R-116), perfluoropropan (R-218), perfluorobutan (R-3-1-10), perfluoropentan (R-4-1-12), perfluoroheksan (R-5-1-14), perfluorociklobutan (R-C318) D/U34 D/U34 ozon
2903 39 29 00 – – – – ostali zasićeni fluoridi (HFC)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke – (R-41, R-43-10mee, R-134, R-143, R-365 mfc) D/U34 D/U34 ozon
  – Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:      
2903 71 00 00 – – Hlorodifluorometan (R-22) D/U34 D/U34 ozon
2903 72 00 00 – – Dihlorotrifluoroetani (R-123) D/U34 D/U34 ozon
2903 73 00 00 – – Dihlorofluoroetani (R-141, R-141b) D/U34 D/U34 ozon
2903 74 00 00 – – Hlorodifluoroetani (R-142, R-142b) D/U34 D/U34 ozon
2903 75 00 00 – – Dihloropentafluoropropani (R-225, R-225ca, R-225cb) D/U34 D/U34 ozon
2903 76 – – Bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetani:      
2903 76 10 00 – – – bromohlordifluorometan (halon-1211) D/U34 D/U34 ozon
2903 76 20 00 – – – bromotrifluorometan (halon-1301) D/U34 D/U34 ozon
2903 76 90 00 – – – dibromotetrafluoroetani (halon-2402) D/U34 D/U34 ozon
2903 77 – – Ostali perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:      
2903 77 60 00 – – – trihlorfluormetan (R-11), dihlorodifluorometan (R-12), trihlorotrifluoretani (R-113), dihlortetrafluoroetani (R-114) i hlorpentafluoroetan (R-115) D/U34 D/U34 ozon
2903 77 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3B) Odluke – hlorotrifluorometan (R-13), pentahlorofluoroetan (R-111), tetrahlorodifluoroetan (R-112), heptahlorofluoropropan (R-211), heksahlorodifluoropropan (R-212), pentahlorotrifluoropropan (R-213), tetrahlorotetrafluoropropan (R-214), trihloropentafluoropropan (R-215), dihloroheksafluoropropan (R-216), hloroheptafluoropropan (R-217) D/U34 D/U34 ozon
2903 78 00 00 – – Ostali perhalogenovani derivati      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke – dibromodifluorometan (halon-1202), trifluorojodometan (trifluorometil jodid) D/U34 D/U34 ozon
2903 79 – – Ostalo:      
2903 79 30 00 – – – halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom      
Ex 01 *Roba iz Priloga 3A) Odluke – hlorofluorougljovodonici metana, etana ili propana (R-21,R-31,R-121,R-122,R-124,R-131,R-132,R-133,R-151,R-221,R-222,R-223,R-224,R-226,R-231,R-232,R-233,R-234,R-235,R-241,R-242,R-243,R-244,R-251,R-252,R-253,R-261,R-262,R-271) D/U34 D/U34 ozon
Ex 02 * Roba iz Priloga 3B) Odluke – bromohlorometan i bromofluorougljovodonici (HBFC) metana, etana ili propana D/U34 D/U34 ozon
  – Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih ugljovodonika:      
2903 81 00 00 – – 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2903 82 00 00 – – Aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2903 83 00 00 – – Mireks (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
  – Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:      
2903 92 00 00 – – Heksahlorbenzel (ISO) i DDT(ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (r- hlorofenil) etan) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2903 93 00 00 – – Pentahlorobenzen (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2903 94 00 00 – – Heksabromobifenil D/U34 D/U34 opasna hemik.
2903 99 – – Ostalo:      
2903 99 80 00 – – – ostalo      
Ex 01 * Polihlorovani bifenili (PCB) (CAS No.1336-36-3 i ostali) D/U34 D/U34 opasna hemik.
Ex 02 * Polihlorovani terfenili, (Polychlorinated terphenyls, PCT); monometil-tetrahlor-difenil metan (CAS No.76253-60-6); monometil-dihlor-difenil metan; monometil-dibrom-difenil metan brombenzilbromtoluen (CAS No.99688-47-8); polihlorovani naftaleni   D/U34 opasna hemik.
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:      
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe      
Ex 01 * 4-Nitrobifenil (CAS No.92-93-3) D/U31 D/U31
D/U34
opasna hemik.
Ex 80 * ostalo D/U31 D/U31  
2905 Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati acikličnih alkohola:      
2905 51 00 00 – – Ethlorvinol (INN) D/U37 D/U37 droga
2907 Fenoli; fenol-alkoholi:      
  – Polifenoli; fenol-alkoholi:      
2907 21 00 00 – – Rezorcin i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2907 Fenoli; Fenol-alkoholi:      
  – Polifenoli; Fenol-alkoholi:      
2907 29 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2908 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:      
  – Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:      
2908 11 00 00 – – pentahlorofenol (ISO)   D/U34 opasna hemik.
2908 19 00 00 – – ostalo      
Ex 01 * soli i estri pentahlorfenola   D/U34 opasna hemik.
2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
2909 11 00 00 – – Dietil-etar D/U37 D/U37 prek
2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – – derivati halogenovani samo sa bromom:      
2909 30 31 00 – – – pentabromodifenil etar; 1, 2, 4, 5 – tetrabromo-3, 6-bis (penta-bromofenoksi) benzen      
Ex 01 * pentabromodifeniletar C 12H 5Br 5O (CAS No.32534-81-9 i ostali) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2909 30 38 00 – – – ostalo      
Ex 01 * difeniletar, oktabrom derivat, C 12H 2Br 😯 (CAS No.32536-52-0)   D/U34 opasna hemik.
Ex 02 * tetrabromdifeniletar, C 12H 6Br 4O (CAS No.40088-47-9 i ostali), heksabromdifeniletar, C 12H 4Br 6O(CAS No.36483-60-0 i ostali), heptabromdifeniletar, C 12H 3Br 7O (CAS No.68928-80-3 i ostali), D/U34 D/U34 opasna hemik.
2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
2910 40 00 00 – Dieldrin (ISO,INN) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2910 50 00 00 – Endrin (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2914 Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:      
2914 11 00 00 – – Aceton D/U37 D/U37 prek
2914 12 00 00 – – Butanon (metil-etil-keton) D/U37 D/U37 prek
  – Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:      
2914 31 00 00 – – Fenilaceton (fenil propan-2-on) D/U37 D/U37 prek
  – Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:      
2914 71 00 00 – – Hlordekon (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:      
2915 24 00 00 – – Anhidrid sirćetne kiseline D/U37 D/U37 prek
2916 Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; Njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:      
2916 34 00 00 – – Fenil-sirćetna kiselina i njene soli D/U37 D/U37 prek
2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; Njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:      
  – Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:      
2918 19 – – Ostalo:      
2918 19 98 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcija, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:      
2918 21 00 00 – – Salicilna kiselina i njene soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2918 22 00 00 – – o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2920 Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:      
2920 30 00 00 – Endosulfan (ISO) D/U34 D/U34 opasna hemik.
2921 Jedinjenja sa amino-funkcijom:      
2921 30 – Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili poliamini, i njihovi derivati; njihove soli:      
2921 30 99 00 – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:      
2921 45 00 00 – – 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli      
Ex 01 * 2-Naftilamin (CAS No.91-59-8) i njegove soli   D/U34 opasna hemik.
2921 46 00 00 – – amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i fentermin (INN); njihove soli D/U37 D/U37 droga
2921 49 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 02 * 4-aminobifenil (ksenilamin) (CAS No.92-67-1) i njegove soli   D/U34 opasna hemik.
  – Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:      
2921 59 – – Ostalo:      
2921 59 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 * benzidin (CAS No.92-87-5) i njegove soli   D/U34 opasna hemik.
2922 Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom:      
  – Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:      
2922 14 00 00 – – Dekstropropoksifen (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 droga
2922 19 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Amino-naftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:      
2922 29 00 – – Ostalo:      
2922 29 00 90 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli:      
2922 31 00 00 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli D/U37 D/U37 droga
2922 39 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:      
2922 43 00 00 – – Antranilna kiselina i njene soli D/U37 D/U37 prek
2922 44 00 00 – – Tilidin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 droga
2922 50 00 00 – Fenoli amino-alkohola, fenoli aminokiselina i ostala amino- jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2924 Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; Јedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:      
  – Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi derivati; Njihove soli:      
2924 11 00 00 – – Meprobamat (INN) D/U37 D/U37 droga
  – Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; Njihove soli:      
2924 23 00 00 – – 2-acetamidobenzoeva kiselina (N-acetilantranilna kiselina) i njene soli D/U37 D/U37 prek
2924 24 00 00 – – Etinamat (INN) D/U37 D/U37 droga
2924 29 – – Ostalo:      
2924 29 10 00 – – – lidokain (INN)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37
2924 29 70 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 02 * paracetamol, osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko LB/U37 LB/U37 miksator
2925 Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:      
  – Imidi i njihovi derivati; njihove soli:      
2925 12 00 00 – – Glutetimid (INN) D/U37 D/U37 droga
2925 19 – – Ostalo:      
2925 19 20 00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromo -N-N’-etilendiftalimid; N,N’-etilenbis(4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2926 Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:      
2926 30 00 00 – Fenproporeks (INN) i njegove soli; metadon (INN) intermediat (4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan) D/U37 D/U37 droga
2926 40 00 00 – Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN) D/U37 D/U37 prek
2926 90 – Ostalo:      
2926 90 20 00 – – izoftalonitril      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2930 Organsko-sumporna jedinjenja:      
2930 90 – Ostalo:      
2930 90 98 90 – -ostalo      
Ex 02 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2932 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika:      
2932 20 – Laktoni:      
2932 20 10 00 – – fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3- metoksikarbonil-1-naftil)- 3-okso-1H, 3H- benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2- naftalin karbonska kiselina; 3′-hloro-6′-cikloheksilaminospiro [izobenzofuran-1(3H), 9′-ksanten]-3-on; 6′-(N-etil-p-toluidino)-2′-metilspiro (izobenzofuran 1 (3H), 9’-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1hidroksi-4-[1-(4- hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1- il]naftalin-2- karboksilat      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2932 20 90 00 – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Ostalo:      
2932 91 00 00 – – Izosafrol D/U37 D/U37 prek
2932 92 00 00 – – 1-(1, 3-benzodioksol-5-il)propan-2-on D/U37 D/U37 prek
2932 93 00 00 – – Piperonal D/U37 D/U37 prek
2932 94 00 00 – – Safrol D/U37 D/U37 prek
2932 95 00 00 – – Tetrahidrokanabinoli (svi izomeri) D/U37 D/U37 droga
2932 99 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:      
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):      
2933 11 – – Fenazon (antipirin) i njegovi derivati:      
2933 11 10 00 – – – propifenazon (INN)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 11 90 00 – – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 19 – – Ostala:      
2933 19 10 00 – – – fenilbutazon (INN)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):      
2933 29 – – Ostalo:      
2933 29 10 00 – – – nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan piridinov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):      
2933 32 00 00 – – Piperidin i njegove soli D/U37 D/U37 prek
2933 33 00 00 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) i trimeperidin (INN); njihove soli D/U37 D/U37 droga
2933 39 – – Ostala:      
2933 39 10 00 – – – iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-tetrahloropiridin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 25 00 – – – 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 35 00 – – – 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 40 00 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trihloro-2-piridiloksi)acetat      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 45 00 – – – 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37
2933 39 50 00 – – – fluoroksipir (ISO) metil estar      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 55 00 – – – 4-metilpiridin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2933 39 99 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 02 *4-anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP)
(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine) i
N-fenetil-4-piperidon (NPP)
(1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-one)
D/U37 D/U37 prek
  – Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:      
2933 41 00 00 – – Levorfanol (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 droga
2933 49 – – Ostalo:      
2933 49 10 00 – – – halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
2933 49 30 00 – – – dekstrometorfan (INN) i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
2933 49 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:      
2933 52 00 00 – – Malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
2933 53 – – Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital (INN), ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i vinilbital (INN); njihove soli:      
2933 53 10 00 – – – fenobarbital (INN), barbital (INN), i njihove soli D/U37 D/U37 droga
2933 53 90 00 – – – ostalo D/U37 D/U37 droga
2933 54 00 00 – – Ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) D/U37 D/U37  
2933 55 00 00 – – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) i zipeprol (INN); njihove soli D/U37 D/U37 droga
  – Laktami:      
2933 59 – – Ostalo:      
2933 59 95 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2933 72 00 00 – – Klobazam (INN) i metiprilon (INN) D/U37 D/U37 droga
  – Ostalo:      
2933 91 – – Alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); njihove soli:      
2933 91 10 00 – – – hlordiazepoksid (INN) D/U37 D/U37 droga
2933 91 90 00 – – – ostalo D/U37 D/U37 droga
2933 99 – – Ostalo:      
2933 99 80 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određeni ili neodređeni; ostala heterociklična jedinjenja:      
  – Ostalo:      
2934 91 00 00 – – Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufentanil (INN); njihove soli D/U37 D/U37 droga
2934 99 – – Ostalo:      
2934 99 60 00 – – – hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi- 2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en- 2-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridin bromid      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2934 99 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2935 Sulfonamidi:      
2935 90 – Ostalo:      
2935 90 30 00 – – 3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3- il]-3-okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]-N,N- dimetil-1H-indol-7- sulfonamid; metosulam (ISO)      
Ex 01 * Metosulam (ISO) osim za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko   LB/U37  
2937 Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobijeni sintezom; Njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni:      
  – Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i glikoproteinski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:      
2937 11 00 00 – – Somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne supstance      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 12 00 00 – – Insulin i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 19 00 00 – – Ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
  – Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:      
2937 21 00 00 – – Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon)      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 22 00 00 – – Halogeni derivati kortikosteroidnih hormona      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 23 00 00 – – Estrogeni i progestogeni      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 29 00 00 – – Ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37
2937 50 00 00 – Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2937 90 00 00 – Ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37
2938 Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:      
2938 10 00 00 – Rutozid (rutin) i njegovi derivati      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 – Ostalo:      
2938 90 10 00 – – digitalis glikozidi      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 30 00 – – glicirizinska kiselina i glicirizati      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 90 – – ostalo:      
2938 90 90 10 – – – strofantin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 90 20 – – – ostali saponini      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 90 30 – – – proscilaridin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 90 40 – – – aescin      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2938 90 90 90 – – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2939 Alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom, i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:      
  – Alkaloidi opijuma i njihovi derivati; njihove soli:      
2939 11 00 00 – – koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli D/U37 D/U37 droga
2939 19 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2939 20 00 – Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:      
2939 20 00 10 – – kinin i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
2939 20 00 90 – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
2939 30 00 00 – Kofein i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko) LB/U37 LB/U37  
  – Efedrini i njihove soli:      
2939 41 00 00 – – Efedrin i njegove soli D/U37 D/U37 prek
2939 42 00 00 – – Pseudoefedrin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 prek
2939 43 00 00 – – Katin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 droga
2939 44 00 00 – – Norefedrin i njegove soli      
Ex 01 * norfedrin D/U37 D/U37 prek
  – Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i njihovi derivati; njihove soli:      
2939 51 00 00 – – Fenetilin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 droga
  – Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati; njihove soli:      
2939 61 00 00 – – Ergometrin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 prek
2939 62 00 00 – – Ergotamin (INN) i njegove soli D/U37 D/U37 prek
2939 63 00 00 – – Lizerginska kiselina i njene soli D/U37 D/U37 prek
2939 69 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
  – Ostalo, biljnog porekla:      
2939 71 00 00 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; soli, estri i ostali njihovi derivati D/U37 D/U37 droga
2939 79 – – Ostalo:      
2939 79 90 00 – – –остало      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
Ex 02 *(-)- Hloroefedrin (hlorefedrin) i (+)-Hloroefedrin (hlorpseudoefedrin) D/U37 D/U37 prek
2939 80 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * droge i psihotropne supstance (vidi Liste droga i psihotropnih supstanci) D/U37 D/U37 droga
2941 Antibiotici:      
2941 10 00 00 – Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2941 20 – Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:      
2941 20 30 00 – – dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2941 20 80 00 – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2941 30 00 00 – Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2941 40 00 00 – Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
2941 50 00 00 – Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli      
Ex 80 * ostalo (osim supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko)   LB/U37  
3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; Heparin i njegove soli; Ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu:      
3001 20 – Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta:      
3001 20 10 00 – – ljudskog porekla      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3001 20 90 00 – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3001 90 – Ostalo:      
3001 90 20 – – ljudskog porekla:      
3001 90 20 10 – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3001 90 20 90 – – – ostalo      
Ex 01 *ćelije, odnosno tkiva, kao i organi koji su namenjeni transplataciji radi lečenja D/U37 D/U37  
Ex 80 *ostalo (osim ćelija, odnosno tkiva, kao i organa koji su namenjeni transplataciji radi lečenja ili se koriste u postupku kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
  – – ostalo:      
3001 90 91 00 – – – heparin i njegove soli      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3001 90 98 – – – ostalo:      
3001 90 98 10 – – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37
3001 90 98 90 – – – – ostalo      
Ex 01 – pačevi (zamena za ljudsko tkivo) LB/U37 LB/U37  
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3002 Ljudska krv; Životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; Antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka; Vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:      
  – Antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani, bilo da jesu ili nisu dobijeni putem biotehnoloških postupaka:      
3002 12 00 00 – – Antiserumi i ostale frakcije krvi      
Ex 02 – hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini za humanu ili veterinarsku upotrebu, osim za postupak kliničkog ispitivanja LB/U37 LB/U37  
Ex 04 – hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini za ostalu upotrebu, osim za postupak kliničkog ispitivanja LB/U37 LB/U37  
3002 90 – Ostalo:      
3002 90 10 00 – – ljudska krv      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3002 90 30 00 – – životinjska krv pripremljena za terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3002 90 90 00 – – ostalo      
Ex 80 * ostalo (osim uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava) LB/U37 LB/U37  
3003 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od dva ili više sastojaka koji su pomešani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, ali koji nisu pripremljeni u odmerene doze niti u obliku ili pakovanju za prodaju na malo:      
  – Ostali, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate:      
3003 41 00 00 – – Koji sadrže efedrin ili njegove soli D/U37 D/U37 prek
3003 42 00 00 – – Koji sadrže pseudoefedrin (INN) ili njegove soli D/U37 D/U37 prek
3003 43 00 00 – – Koji sadrže norefedrin ili njegove soli D/U37 D/U37 prek
3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:      
  – Ostali, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate:      
3004 41 – – Koji sadrže efedrin ili njegove soli:      
3004 41 00 10 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo D/U37 D/U37 prek
3004 41 00 90 – – – ostalo D/U37 D/U37 prek
3004 42 – – Koji sadrže pseudoefedrin (INN) ili njegove soli:      
3004 42 00 10 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo D/U37 D/U37 prek
3004 42 00 90 – – – ostalo D/U37 D/U37 prek
3004 43 – – Koji sadrže norefedrin ili njegove soli:      
3004 43 00 10 – – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo D/U37 D/U37 prek
3004 43 00 90 – – – ostalo D/U37 D/U37 prek
3401 Sapun; Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; Hartija, vata, filc ili netkani tekstil, impregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:      
  – Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkani tekstil, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:      
3401 11 00 00 – – Za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)      
Ex 01 * kozmetički sapuni koji sadrže živu D/U34   opasna hemik.
3401 19 00 00 – – Ostalo      
Ex 01 * kozmetički sapuni koji sadrže živu D/U34   opasna hemik.
3401 20 – Sapun u ostalim oblicima:      
3401 20 10 00 – – ljuspice, listovi, granule ili prah      
Ex 01 * kozmetički sapuni koji sadrže živu D/U34   opasna hemik.
3401 20 90 00 – – ostalo      
Ex 01 * kozmetički sapuni koji sadrže živu D/U34   opasna hemik.
3401 30 00 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna      
Ex 01 * kozmetički sapuni koji sadrže živu D/U34   opasna hemik.
3601 00 00 00 Barut D/U31 D/U31  
3602 00 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta D/U31 D/U31  
3603 00 Sporogoreći štapini; Detonirajući štapini; Udarne ili detonirajuće kapisle; Upaljači; Električni detonatori:      
3603 00 20 00 – sporogoreći štapini D/U31 D/U31  
3603 00 30 00 – detonirajući štapini D/U31 D/U31  
3603 00 40 00 – udarne kapisle D/U31 D/U31  
3603 00 50 00 – detonirajuće kapisle D/U31 D/U31  
3603 00 60 00 – upaljači D/U31 D/U31  
3603 00 80 00 – električni detonatori D/U31 D/U31  
3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:      
3604 10 00 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete D/U31 D/U31  
3604 90 00 00 – Ostalo D/U31 D/U31  
3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):      
  – Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj ove glave:      
3808 59 – – Ostalo:      
3808 59 00 10 – – – insekticidi; herbicidi; dezinfektanti      
Ex 04 * toksafen (CAS No.8001-35-2) D/U34 D/U34 opasna hemik.
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; Hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:      
  – Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana:      
3824 71 00 00 – – Koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCs), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3B)Odluke (R-500, R-501, R-502, R-503, R-504, R-505, R-506) D/U34 D/U34 ozon
3824 72 00 00 – – Koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan D/U34 D/U34 ozon
3824 73 00 00 – – Koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCs) D/U34 D/U34 ozon
3824 74 00 00 – – Koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCs)      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R-401A, R-401B, R-401C, R-402A, R-402B, R-403A, R-403B, R-405A, R-406A, R-408A, R-409A, R-409B, R-411A, R-411B, R-412A, R-414B, R-415B, R-418A, R-509,Fx-20, Fx-10, Di-36, Daikin Blend, FRIGC, Free Zone, GHG-HP, GHG-X5, NARM-502, NAF-S-III, NAF-P-III) D/U34 D/U34 ozon
3824 75 00 00 – – Koje sadrže ugljenik tetrahlorid D/U34 D/U34 ozon
3824 76 00 00 – – Koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) D/U34 D/U34 ozon
3824 77 00 00 – – Koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlormetan      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3B) Odluke – smeša metil bromida (67%) sa hloropikrinom (33%) i smeša metil bromida (98%) sa hloropikrinom (2%) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 – – Koje sadrže perfluorougljenike (PFC S) ili hidrofluorougljenike (HFC S), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFC S) ili hidrohlorfluorougljenike (HCFC S):      
3824 78 10 00 – – – koje sadrže samo 1,1,1- trifluoroetan i pentafluoroetan      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R -507A) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 20 00 – – – koje sadrže samo 1,1,1- trifluoroetan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R -404A) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 30 00 – – – koje sadrže samo difluorometan i pentafluoroetan      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R -410A, R -410B) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 40 00 – – – koje sadrže difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2- tetrafluoroetan      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R -407A, R-410B, R-407C, R-407D, R-407E) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 80 00 – – – koje sadrže nezasićene hidrofluorougljenike      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R -452A) D/U34 D/U34 ozon
3824 78 90 00 – – – ostale      
Ex 01 * Roba iz Priloga 3A) Odluke (R-413A, R-417A, R-422A, R-422B, R-422D, R-424A, R-427A, R-428A, R-434A, R-438A, R-508A, R-508B) D/U34 D/U34 ozon
3824 79 00 00 – – Ostale D/U34 D/U34 ozon
4103 Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, pergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (b) i (v) uz ovu Glavu:      
4103 20 00 00 – Od reptila      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4103 90 00 00 – Ostale      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4106 Štavljene ili „okorele“ (crust) krupne i sitne kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane:      
4106 40 – Od reptila:      
4106 40 10 00 – – biljno predštavljene      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4106 40 90 00 – – ostale      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4113 Kože, dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim kože iz tarifnog broja 4114:      
4113 30 00 00 – Od reptila      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4113 90 00 00 Ostale      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4203 Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože:      
4203 10 00 00 – Odeća      
Ex 01 *od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – Rukavice, rukavice sa ili bez prstiju:      
4203 29 – – Ostale:      
4203 29 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4203 30 00 00 Kaiševi i kaiševi – redenici      
Ex 01 *od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4203 40 00 00 Ostali pribor za odeću      
Ex 01 *od kože vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4301 Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsečke podesne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tar. broj 4101, 4102 ili 4103:      
4301 60 00 00 – Od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4301 80 00 00 – Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4301 90 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci podesni za krznarsku upotrebu      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303:      
  – Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa, nesastavljena:      
4302 19 – – Ostalo:      
4302 19 15 00 – – – od dabra, bizamskog pacova i lisice      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
  – – – od foke:      
4302 19 41 00 – – – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa)      
Ex 01 *od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 19 49 00 – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 19 99 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 20 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, nesastavljeni      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 30 – Cela krzna i komadi ili odsečci od njih, sastavljeni:      
  – – ostalo:      
  – – – od foke:      
4302 30 51 00 – – – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)      
Ex 01 *od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 30 55 00 – – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4302 30 99 00 – – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna:      
4303 10 – Odeća i pribor za odeću:      
4303 10 10 00 – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)      
Ex 01 *od vrsta navedenih u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4303 10 90 00 – – ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
4303 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
5102 Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena niti češljana:      
  – Fina životinjska dlaka:      
5102 19 – – Ostala:      
5102 19 30 00 – – – od alpake, lame ili vikunje      
Ex 01 * od vikunje (Vicugna vicugna) D/U46 D/U46 cites
5102 20 00 00 – Gruba životinjska dlaka      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
6117 Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani delovi odeće ili pribor za odeću:      
6117 10 00 00 – Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
6214 Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:      
6214 20 00 00 – Od vune ili fine životinjske dlake      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
6701 00 00 00 Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja)      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično:      
6811 40 00 00 – Koji sadrže azbest   D/U34 opasna hemik.
6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:      
6812 80 – Od plavog azbesta:      
6812 80 10 00 – – prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata   D/U34 opasna hemik.
6812 80 90 00 – – ostala   D/U34 opasna hemik.
  – Ostalo:      
6812 91 00 00 – – Odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu   D/U34 opasna hemik.
6812 92 00 00 – – Hartija, karton i filc   D/U34 opasna hemik.
6812 93 00 00 – – Zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni   D/U34 opasna hemik.
6812 99 – – Ostalo:      
6812 99 10 00 – – – prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum- karbonata   D/U34 opasna hemik.
6812 99 90 00 – – – ostalo   D/U34 opasna hemik.
6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala(npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:      
6813 20 00 – Koji sadrže azbest:      
6813 20 00 10 – – obloge i pločice za kočnice, za upotrebu u civilnim vazduhoplovima   D/U34 opasna hemik.
6813 20 00 20 – – obloge i pločice za kočnice, ostale   D/U34 opasna hemik.
6813 20 00 90 – – ostalo   D/U34 opasna hemik.
7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:      
7106 10 00 00 – Prah D/U31 D/U31  
  – Ostalo:      
7106 91 00 – – Neobrađeno:      
7106 91 00 10 – – – čistoće 999 ili više promila D/U31 D/U31  
7106 91 00 90 – – – čistoće ispod 999 promila D/U31 D/U31  
7106 92 00 00 – – Poluproizvodi: D/U31 D/U31  
7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:      
  – Nemonetarno:      
7108 11 00 00 – – Prah D/U31 D/U31  
7108 12 00 00 – – Neobrađeno D/U31 D/U31  
7108 13 – – Poluproizvodi:      
7108 13 10 00 – – – šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm D/U31 D/U31  
7108 13 80 00 – – – ostalo D/U31 D/U31  
7108 20 00 00 – Monetarno D/U31 D/U31  
7109 00 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda D/U31 D/U31  
7111 00 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda D/U31 D/U31  
7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; Ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala:      
  – Ostali:      
7112 91 00 00 – – Od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale D/U31 D/U31  
7112 99 00 00 – – Ostalo D/U31 D/U31  
7213 Šipke, toplo valjane, u labavo namotanim koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika      
7213 10 00 00 – Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
  – Ostale:      
7213 91 – – Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:      
7213 91 10 00 – – – za armiranje betona      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
7213 99 – – ostale:      
7213 99 10 00 – – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
7214 Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, dalje neobrađivane nakon što su kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, ali uključujući one koje su usukane posle valjanja:      
7214 20 00 00 – Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
  – Ostale:      
7214 99 – – Ostale:      
  – – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25% po masi:      
7214 99 10 00 – – – – za armiranje betona      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
7217 Žica od gvožđa ili nelegiranog čelika      
7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana:      
  – – sa sadržajem po masi manje od 0,25% ugljenika:      
  – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:      
7217 10 31 00 – – – – sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja      
Ex01 * od čelika   LB/U78  
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; Limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:      
7308 20 00 00 – Tornjevi i rešetkasti stubovi      
Ex01 * izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%   LB/U78  
7308 90 – Ostalo:      
7308 90 98 00 – – ostalo      
Ex01 * izrađeni od rebrastog čelika sa sadržajem bakra do 0,85%   LB/U78  
7311 00 Kontejneri za komprimovane ili tečne gasove, od gvožđa ili čelika:      
  – bešavni      
  – – za pritisak preko 165 bar ili više zapremine:      
7311 00 11 00 – – – manje od 20 l   LB/U78  
7311 00 13 00 – – – 20 l ili više, ali ne preko 50 l   LB/U78  
7311 00 19 00 – – – preko 50 l   LB/U78  
7311 00 30 00 – – ostali   LB/U78  
  – ostali, zapremine:      
7311 00 91 00 – – manje od 1000 l   LB/U78  
7311 00 99 00 – – 1000 l ili više   LB/U78  
7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:      
7314 20 Rešetke, mreže ili ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvorene veličine 100 cm 2 ili veće:      
7314 20 10 00 – – od rebraste žice      
Ex01 * od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%   LB/U78  
7314 20 90 00 – – ostale      
Ex01 * od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%   LB/U78  
  Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja:      
7314 39 00 00 – – Ostale      
Ex01 * od čelika sa sadržajem bakra do 0,85%   LB/U78  
7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:    

 

 
  – Proizvodi sa navojem:      
7318 15 – – Ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:      
  – – – ostali:      
  – – – – bez glave:      
  – – – – – ostali, zatezne čvrstoće:      
7318 15 42 00 – – – – – – manje od 800 MPa   LB/U78  
7318 15 48 00 – – – – – – 800 MPa ili više   LB/U78  
8205 Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:    

 

 
8205 59 – – Ostalo:      
8205 59 80 00 – – – ostalo      
Ex 01 * ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije) D/U31 D/U31  
Ex 02 * hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije D/U31 D/U31  
Ex 03 * graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije D/U31 D/U31  
8401 Nuklearni reaktori; Gorivni elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore; mašine i aparati za separaciju izotopa:      
8401 10 00 00 – Nuklearni reaktori D/U44 D/U44  
8401 20 00 00 – Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi D/U44 D/U44  
8401 30 00 00 – Gorivi elementi (patrone), neozračeni D/U44 D/U44  
8401 40 00 00 – Delovi nuklearnih reaktora D/U44 D/U44  
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):      
8408 20 – Motori za pogon vozila iz Glave 87:      
8408 20 10 00 – – za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2500 cm3; motornih vozila iz tarifnog broja 8705   LB/U62  
  – – ostali:      
  – – – za ostala vozila iz Glave 87, snage:      
8408 20 55 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:      
8408 20 55 10 – – – – – za industrijsku montažu   LB/U62  
8408 20 55 90 – – – – – ostali   LB/U62  
8408 20 57 00 – – – – preko 100 kW, ali ne preko 200 kW   LB/U62  
8408 20 99 00 – – – – preko 200 kW   LB/U62  
8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:      
8415 10 – Vrste konstruisane da se pričvrsti na prozor, zid, plafon ili pod, kao samostalna (kompaktna) jedinica ili kao razdvojena jedinica „split – sistema“:      
8415 10 10 00 – – samostalna (kompaktna) D/U34 D/U34 ozon
8415 10 90 00 – – razdvojena jedinica – „split-sistemi“ D/U34 D/U34 ozon
8415 20 00 00 – Vrsta, koji se upotrebljavaju u motornim vozilima D/U34 D/U34 ozon
  – Ostalo:      
8415 81 00 – – Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti:      
8415 81 00 10 – – – za civilne vazduhoplove D/U34 D/U34 ozon
8415 81 00 90 – – – ostalo D/U34 D/U34 ozon
8415 82 00 – – Ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:      
8415 82 00 10 – – – za civilne vazduhoplove D/U34 D/U34 ozon
8415 82 00 90 – – – ostalo D/U34 D/U34 ozon
8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; Toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:      
8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje I izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:      
  – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):      
8418 50 11 00 – – – za čuvanje zamrznute hrane D/U34 D/U34 ozon
8418 50 19 00 – – – ostalo D/U34 D/U34 ozon
8418 50 90 00 – – ostala oprema za hlađenje D/U34 D/U34 ozon
  – Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe:      
8418 61 00 – – Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:      
  – – – ostale      
8418 61 00 99 – – – – ostale D/U34 D/U34 ozon
8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; Pištolji za prskanje i slični uređaji; Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:      
8424 10 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:      
8424 10 00 10 – – za civilne vazduhoplove      
Ex 01 * koji sadrže halone D/U34 D/U34 ozon
8424 10 00 90 – – ostali   LB/U78  
8480 Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plasične mase:      
  – Kalupi za metal ili metalne karbide:      
8480 49 00 00 – – Ostali      
Ex 01 * livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije D/U31 D/U31  
8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; Televizijske kamere; Digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):      
8525 50 00 00 – Predajnici   LB/U43  
8525 60 00 – Predajnici sa ugrađenim prijemnikom:      
8525 60 00 90 – – ostali   LB/U43  
8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):      
  – – televizijske kamere:      
8525 80 19 00 – – – ostale      
Ex 02 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
8525 80 30 00 – – digitalne kamere      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
  – – video kamere sa rekorderima (kamkoderi):      
8525 80 91 00 – – – samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
8525 80 99 00 – – – ostale      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:      
8543 10 00 00 – Akceleratori čestica D/U44 D/U44  
8701 Traktori, (osim onih iz tarifnog broja 8709):      
8701 20 – Drumski tegljači („šleperi“) za poluprikolice:      
8701 20 10 00 – – novi   LB/U62  
  – Ostali, snage motora:      
8701 91 – – Ne preko 18 kW:      
8701 91 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:      
8701 91 10 10 – – – – novi   LB/U62  
8701 92 – – Preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:      
8701 92 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:      
  – – – – novi:      
8701 92 10 19 – – – – – ostali   LB/U62  
8701 93 – – Preko 37 kW, ali ne preko 75 kW:      
8701 93 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:      
8701 93 10 10 – – – – novi   LB/U62  
8701 94 – – Preko 75 kW, ali ne preko 130 kW:      
8701 94 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:      
8701 94 10 10 – – – – novi   LB/U62  
8701 95 – – Preko 130 kW:      
8701 95 10 – – – poljoprivredni traktori i šumski traktori, točkaši:      
8701 95 10 10 – – – – novi   LB/U62  
8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:      
8702 10 – Samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):      
  – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:      
8702 10 11 00 – – – nova   LB/U62  
  – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:      
8702 10 91 00 – – – nova   LB/U62  
8702 20 – Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon:      
8702 20 10 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:      
8702 20 10 10 – – – nova   LB/U62  
8702 20 90 – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:      
8702 20 90 10 – – – nova   LB/U62  
8702 30 – Sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice i elektromotorom, kao motorima za pogon:      
8702 30 10 – – zapremine cilindara preko 2800 cm3:      
8702 30 10 10 – – – nova   LB/U62  
8702 30 90 – – zapremine cilindara ne preko 2800 cm3:      
8702 30 90 10 – – – nova   LB/U62  
8702 40 00 00 – Samo sa elektromotorom za pogon   LB/U62  
8702 90 – Ostala:      
  – – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:      
  – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3:      
8702 90 11 00 – – – – nova   LB/U62  
  – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:      
8702 90 31 00 – – – – nova   LB/U62  
8702 90 90 00 – – sa ostalim vrstama pogonskog agregata   LB/U62  
8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. Broja 8702), uključujući „karavan“ i „kombi“ vozila i vozila za trke:      
  – Ostala vozila, samo sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:      
8703 21 – – Zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:      
8703 21 10 – – – nova:      
8703 21 10 90 – – – – ostala   LB/U62  
8703 22 – – Zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3:      
8703 22 10 – – – nova:      
8703 22 10 90 – – – – ostala   LB/U62  
8703 23 – – Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3:      
  – – – nova:      
8703 23 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
8703 23 19 – – – – ostala:      
8703 23 19 90 – – – – – ostala   LB/U62  
8703 24 – -Zapremine cilindara preko 3000 cm3:      
8703 24 10 – – – nova:      
8703 24 10 90 – – – – ostala   LB/U62  
  – Ostala vozila, samo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):      
8703 31 – – Zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:      
8703 31 10 – – – nova:      
8703 31 10 90 – – – – ostala   LB/U62  
8703 32 – – Zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3:      
  – – – nova:      
8703 32 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
8703 32 19 – – – – ostala:      
8703 32 19 90 – – – – – ostala   LB/U62  
8703 33 – – Zapremine cilindara preko 2500 cm3:      
  – – – nova:      
8703 33 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
8703 33 19 – – – – ostala:      
8703 33 19 90 – – – – – ostala   LB/U62  
8703 40 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:      
8703 40 10 – – nova:      
8703 40 10 10 – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
  – – – ostala:      
8703 40 10 90 – – – – ostala   LB/U62  
8703 50 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, osim onih koji su pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:      
  – – nova:      
8703 50 00 10 – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
  – – – ostala:      
8703 50 00 30 – – – – ostala   LB/U62  
8703 60 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:      
8703 60 10 – – nova:      
8703 60 10 10 – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
  – – – ostala:      
8703 60 10 30 – – – – ostala   LB/U62  
8703 70 – Ostala vozila, sa oba motora: klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) i elektromotorom, kao motorima za pogon, pogodni da budu punjeni uključivanjem u spoljni izvor električne energije:      
  – – nova:      
8703 70 00 10 – – – za stanovanje ili kampovanje   LB/U62  
  – – – ostala:      
8703 70 00 30 – – – – ostala   LB/U62  
8703 80 – Ostala vozila, samo sa elektromotorom za pogon:      
8703 80 10 00 – – nova   LB/U62  
8703 90 00 00 – Ostala   LB/U62  
8704 Motorna vozila za prevoz robe:      
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):      
8704 21 – – Bruto mase ne preko 5 t:      
  – – – ostala:      
  – – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3:      
8704 21 31 – – – – – nova:      
8704 21 31 90 – – – – – – ostala   LB/U62  
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:      
8704 21 91 – – – – – nova:      
8704 21 91 90 – – – – – – ostala   LB/U62  
8704 22 – – Bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:      
  – – – ostala:      
8704 22 91 – – – – nova:      
8704 22 91 90 – – – – – ostala   LB/U62  
8704 23 – – Bruto mase preko 20 t:      
  – – – ostala:      
8704 23 91 – – – – nova:      
8704 23 91 90 – – – – – ostala   LB/U62  
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:      
8704 31 – – Bruto mase ne preko 5 t:      
  – – – ostala:      
  – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3:      
8704 31 31 – – – – – nova:      
8704 31 31 90 – – – – – – ostala   LB/U62  
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:      
8704 31 91 – – – – – nova:      
8704 31 91 90 – – – – – -ostala   LB/U62  
8704 32 – – Bruto mase preko 5 t:      
  – – – ostala:      
8704 32 91 – – – – nova:      
8704 32 91 90 – – – – – ostala   LB/U62  
8704 90 00 00 – Ostala   LB/U62  
8705 Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje I posipanje, vozila – pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:      
8705 10 00 00 – Dizalična vozila   LB/U62  
8705 20 00 00 – Pokretni bušaći tornjevi   LB/U62  
8705 30 00 00 – Vatrogasna vozila   LB/U62  
8705 40 00 00 – Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom   LB/U62  
8705 90 – Ostala:      
8705 90 30 00 – – vozila sa ugrađenom pumpom za beton   LB/U62  
8705 90 80 00 – – ostala   LB/U62  
8706 00 Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:      
  – Šasije za vozila iz tar. broja 8701; šasije za motorna vozila iz tar. broja 8702, 8703 ili 8704, bilo sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel) zapremine cilindara preko 2500 cm3, ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice zapremine cilindra preko 2800 cm3      
8706 00 11 00 – – za vozila iz tarifnog broja 8702 ili 8704   LB/U62  
8706 00 19 00 – – ostale   LB/U62  
  – ostale:      
8706 00 91 00 – – za vozila iz tarifnog broja 8703   LB/U62  
8706 00 99 00 – – ostale   LB/U62  
8710 00 00 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi D/U31 D/U31  
8711 Motocikli (uključujući mopede) i, bicikli sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; Bočne prikolice:      
8711 10 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3   LB/U62  
8711 20 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3:      
8711 20 10 00 – – skuteri   LB/U62  
  – – ostalo, zapremine cilindara:      
8711 20 92 00 – – – preko 50 cm3, ali ne preko 125 cm3   LB/U62  
8711 20 98 00 – – – preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3   LB/U62  
8711 30 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3:      
8711 30 10 00 – – zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 380 cm3   LB/U62  
8711 30 90 00 – – zapremine cilindara preko 380 cm3, ali ne preko 500 cm3   LB/U62  
8711 40 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3   LB/U62  
8711 50 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3   LB/U62  
8711 60 – Sa elektromotorom za pogon:      
8711 60 90 00 – – ostalo   LB/U62  
8711 90 00 00 – Ostalo   LB/U62  
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:      
8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:      
8716 10 92 00 – – mase ne preko 1 600 kg   LB/U62  
8716 10 98 00 – – mase preko 1 600 kg   LB/U62  
  – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:      
8716 31 00 00 – – Prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne   LB/U62  
8716 39 – – Ostale:      
  – – – ostale:      
  – – – – nove:      
8716 39 30 00 – – – – – poluprikolice   LB/U62  
8716 39 50 00 – – – – – ostale   LB/U62  
8802 Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni); Kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice – nosači kosmičkih letilica:      
  – Helikopteri:      
8802 11 00 00 – – Neoperativne mase ne preko 2 000 kg      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; Palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; Delovi navedenih proizvoda:      
8805 10 – Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:      
8805 10 10 00 – – oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi D/U31 D/U31  
8805 10 90 00 – – ostalo D/U31 D/U31  
  – Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:      
8805 21 00 00 – – Simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi D/U31 D/U31  
8805 29 00 00 – – Ostali D/U31 D/U31  
8906 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:      
8906 10 00 00 – Ratni brodovi D/U31 D/U31  
9013 Uređaji sa tečnim kristalima koji ne predstavljaju proizvode specifičnije opisane u drugim tarifnim brojevima; Laseri, osim laserskih dioda; Ostali optički uređaji i instrumenti nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:      
9013 10 – Teleskopski nišani za oružje; Periskopi; teleskopi za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili Odeljka XVI:      
9013 10 90 00 – – ostali      
Ex 01 * Teleskopski nišani za oružje D/U31 D/U31  
9022 Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenja, za medicinsku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cevi i drugi generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, stolovi, stolice i slično za ispitivanje i lečenje:      
  – Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:      
9022 12 00 00 – – Aparati za kompjuterizovanu tomografiju D/U44 D/U44  
9022 13 00 00 – – Ostali, za zubarsku upotrebu D/U44 D/U44  
9022 14 00 00 – – Ostali, za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu D/U44 D/U44  
9022 19 00 00 – – Za ostalu upotrebu D/U44 D/U44  
  – Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenje za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:      
9022 21 00 00 – – Za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu D/U44 D/U44  
9022 29 00 00 – – Za ostale upotrebe D/U44 D/U44  
9022 30 00 00 – Rendgenske cevi D/U44 D/U44  
9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:      
9113 10 – Od plemenitih metala ili od metala platiniranog plemenitim metalom:      
9113 10 10 00 – – od plemenitih metala      
Ex 01 *koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9113 10 90 00 – – od metala platiniranog plemenitim metalom      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9113 20 00 00 Odprostog metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9113 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9201 Klaviri, uključujući i automatske klavire; klavseni i ostali klavijaturni instrumenti sa žicama:      
9201 10 – Pianina:      
9201 10 10 00 – – novi      
Ex 01 * sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis D/U46 D/U46 cites
9201 10 90 00 – – upotrebljavani      
Ex 01 * sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis D/U46 D/U46 cites
9201 20 00 00 – Koncertni klaviri      
Ex 01 * sa dirkama od slonovače ili sa delovima od drveta vrsta iz roda Dalbergia spp. i vrste Swietenia humilis D/U46 D/U46 cites
9202 Ostali muzički instrumenti sa žicama (npr: gitare, violine, harfe):      
9210 10 – Gudački instrumenti:      
9202 10 10 00 – – violine      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9202 10 90 00 – – ostali      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9202 90 – Ostali:      
9202 90 30 00 – – gitare      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9202 90 80 00 – – ostalo      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9205 Duvački muzički instrumenti (npr: orgulje, harmonike, klarineti, trube, gajde) osim vašarskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja      
9205 10 00 00 – Limeni duvački instrumenti      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9205 90 Ostali:      
9205 90 10 00 – – harmonike i slični instrumenti      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9205 90 30 00 – – usne harmonike      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9205 90 50 00 – – orgulje sa cevima i dirkama; harmonijumi i slični klavijaturni instrumenti sa slobodnim metalnim piskovima      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9205 90 90 00 – – ostali      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9206 00 00 00 Udarački muzički instrumenti (npr: bubnjevi, ksilofoni, cimbala, kastanjete, marakasi)      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9207 Muzički instrumenti, čiji se zvuk električno proizvodi ili se mora električno pojačati (npr: orgulje, gitare, harmonike)      
9207 10 – Klavijaturni instrumenti, osim harmonika:    
9207 10 10 00 – – orgulje      
Ex 01 * koji sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9207 10 80 00 – – ostalo      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9207 90 Ostali:      
9207 90 10 00 – – gitare      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9207 90 90 00 – – ostalo      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9208 Muzičke kutije, vašarske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke ptice pevačice, muzičke testere i ostali muzički instrumenti, koji se ne svrstavaju ni u jedan drugi tarifni broj ove glave, vabila svih vrsta; Pištaljke, rogovi za dozivanje i ostali usni duvački signalni instrumenti:      
9208 10 00 00 – Muzičke kutije      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9208 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9209 Delovi (npr: mehanizmi za muzičke kutije) i pribor (npr: kartice, ploče i valjci za mehaničke instrumente) za muzičke instrumente; metronomi, tonske viljuške i pištaljke (za davanje tonova) svih vrsta:      
  – Ostalo:      
9209 91 00 00 – – Delovi i pribor za klavir      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9209 92 00 00 – – Delovi i pribor za muzičke instrumente iz tarifnog broja 9202      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9209 94 00 00 – – Delovi i pribor za muzičke instrumente iz tarifnog broja 9207      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9209 99 – – Ostalo:      
9209 99 20 00 – – – delovi i pribor za muzičke instrumente iz tarifnog broja 9205      
Ex 01 * koje sadrže delove od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tarifnog broja 9307:      
9301 10 00 00 – Artiljerijsko oružje (npr.: topovi, haubice i minobacači) D/U31 D/U31  
9301 20 00 00 – Raketni bacači; bacači plamena; Bacači granata; Cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači D/U31 D/U31  
9301 90 00 00 – Ostalo D/U31 D/U31  
9302 00 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 D/U31 D/U31  
9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):      
9303 10 00 00 – Vatreno oružje koje se puni spreda D/U31 D/U31  
9303 20 – Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:      
9303 20 10 00 – – jednocevne, sa glatkom cevi D/U31 D/U31  
9303 20 95 00 – – ostalo D/U31 D/U31  
9303 30 00 00 – Ostale sportske i lovačke puške D/U31 D/U31  
9303 90 00 00 – Ostalo D/U31 D/U31  
9304 00 00 00 Ostalo oružje (npr: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tarifnog broja 9307 D/U31 D/U31  
9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304:      
9305 10 00 00 – Za revolvere ili pištolje D/U31 D/U31  
9305 20 00 00 – Za sačmarice ili karabine iz tarifnog broja 9303 D/U31 D/U31  
  – Ostalo:      
9305 91 00 00 – – Za vojno oružje iz tarifnog broja 9301 D/U31 D/U31  
9305 99 00 00 – – Ostalo D/U31 D/U31  
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone:      
  – Municija za puške sačmarice i delovi te municije; Municija za vazdušne puške:      
9306 21 00 00 – – Municija za puške sačmarice D/U31 D/U31  
9306 29 00 – – Ostalo:      
9306 29 00 10 – – – čaure D/U31 D/U31  
9306 29 00 90 – – – ostalo D/U31 D/U31  
9306 30 – Ostala municija i njeni delovi:      
9306 30 10 00 – – za revolvere i pištolje iz tar. Broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. Broja 9301 D/U31 D/U31  
  – – ostalo:      
9306 30 30 00 – – – za vojno oružje D/U31 D/U31  
9306 30 90 00 – – – ostalo D/U31 D/U31  
9306 90 – Ostalo:      
9306 90 10 00 – – za vojne svrhe D/U31 D/U31  
9306 90 90 00 – – ostalo D/U31 D/U31  
9307 00 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje D/U31 D/U31  
9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; Kolica za lutke; Lutke; Ostale igračke; Umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; Slagalice svih vrsta:      
  – ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:      
9503 00 75 00 – – od plastičnih masa      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
9503 00 79 00 – – od ostalih materijala      
Ex 01 * bespilotne letelice (dronovi)   LB/U43  
9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; Bazeni za plivanje i bazeni za decu:      
  – Ostalo:      
9506 99 – – Ostalo:      
9506 99 90 00 – – – ostalo      
Ex 01 * oprema za streličarstvo (lukovi i strele i njihovi delovi) D/U31 D/U31  
9508 Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i putujuće menažerije; Putujuća pozorišta:      
9508 10 00 00 – Putujući cirkusi i putujuće menažerije      
Ex 01 * sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja D/U46 D/U46 cites
9508 90 00 00 Ostalo      
Ex 01 * sa primercima vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, kao i sve druge divlje vrste životinja D/U46 D/U46 cites
9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem):      
9601 10 00 00 – Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti D/U46 D/U46 cites
9601 90 00 00 – Ostalo      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9703 00 00 00 Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala      
Ex 01 * sa delovima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9705 00 00 00 Kolekcije i primerci od od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa      
Ex 01 * vrste navedene u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites
9706 00 00 00 Antikviteti (starine), stariji od sto godina      
Ex 01 *od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama D/U46 D/U46 cites

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović