• Home
  • Blog
  • Propisi

PRIMENA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA OD 27.10.2018. GODINE

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

tačka 4

Izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava brisane su određene tarifne oznake, tj. ex-pozicije, u koje se svrstava roba za koju više nije potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti prilikom uvoza. Ova roba će biti predmet kontrole organa tržišnog nadzora kada se ista nađe na tržištu i/ili u upotrebi u Republici Srbiji

„Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), Vlada je donela Odluku o izmenama Odluke određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka o izmenama Odluke). Odluka o izmenama Odluke je objavljena 19.10.2018. godine u „Sl. glasniku RS“, br. 78/2018 i stupa na snagu 27.10.2018. godine.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da su prilozi 2A), 2B), 2V), 3A) i 6) shodno Odluci o izmenama Odluke pretrpeli sledeće izmene:

Prilog 2Roba čiji se uvoz, izvoz odnosno tranzit vrši na osnovu dozvole, odnosno odobrenja koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (Ministarstvo zdravlja)

U Prilozima 2A) Droge za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu i 2B) Psihotropne supstance za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu dodate su određene droge i psihotropne supstance (psihoaktivne kontrolisane supstance – PKS), u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 49/2018). Dodate droge se svrstavaju u tarifne oznake u kojima su već otvorene ex-pozicije „droge i psihotropne supstance (Vidi liste droga i psihotropnih supstanci)“, tako da u ISCS-u nije bilo potrebno vršiti izmene.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

U Prilog 2A) dodate su četiri opojne droge:

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
2933 39 99 00 Ex OCFENTANIL N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid 101343-69-5
2933 39 99 00 Ex CYCLOPROPYLFENTANYL Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 1169-68-2
2933 39 99 00 Ex METHOXYACETYLFENTANYL Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 101345-67-9
2934 99 90 00 Ex FURANILFENTANIL N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid 101345-66-8

U Prilog 2B) dodate su tri psihotropne supstance:

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
2933 39 99 00 Ex 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;
Diphenidine;
Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl). 36794-52-2
2933 99 80 00 Ex 5-Fluoro-MDMB-PICA L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester 1971007-88-1
2933 99 80 00 Ex 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;
CUMYL-4-CN-BINACA
1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl). 1631074-54-8

Takođe, iz Priloga 2B) prebačene su u Prilog 2A) tri PKS:

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
2924 29 70 00 Ex AH 7921 Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid 55154-30-8
  THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid  
  4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL; 4-FIBF; p-FIBF
(izvršena je i manja korekcija u nazivu ove supstance)
N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid 244195-32-2

U prilozima 2A) i 2B) su za većinu PKS navedene tarifne oznake u koje se one svrstavaju, dok uz određeni broj PKS tarifna oznaka u ovim prilozima nije navedena. Tarifne oznake u koje se svrstavaju droge i psihotropne supstance su povezane sa šifrom U37 i režimom „D“ u ISCS.

Kako za PKS, koje nisu svrstane po Carinskoj tarifi, nije moglo biti izvršeno povezivanje sa šifrom U37 i režimom „D“, prilikom uvoza/izvoza/tranzita ovih PKS potrebno je obratiti dodatnu pažnju, jer je i prilikom njihovog uvoza/izvoza/tranzita takođe neophodno pribaviti dozvolu Ministarstva zdravlja.

U Prilogu 2V) Prekursori za čiji je uvoz, odnosno izvoz potrebno pribaviti dozvolu dodata su četiri nova prekursora u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 29/2018). Shodno tome u ISCS-u je izvršena sledeća izmena:

Za dva nova prekursora otvorena je Ex-pozicija 02 u okviru tarifne oznake 2933 39 00 00:

4-anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP)

(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)

CAS broj 21409-26-7i

N-fenetil-4-piperidon (NPP)

(1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-one)

CAS broj 39742-60-4

Druga dva prekursora su u navedenom Pravilniku data bez tarifne oznake, pa samim tim uz njih ne stoje tarifne oznake ni u Odluci o izmenama Odluke. To su:

– 3,4-MDP-2-P metil glicidat (PMK-glicidat

2-oksiranekarboksilna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-, metil estar

CAS broj 13605-48-6

– Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA)

3-okso-2-fenilbutanamid

CAS broj 4433-77-6

Tarifne oznake u koje se svrstavaju prekursori su takođe povezane sa šifrom U37 i režimom „D“ u ISCS, ali kako za navedene prekursore nije moglo biti izvršeno povezivanje sa šifrom U37 i režimom „D“, prilikom njihovog uvoza/izvoza/tranzita potrebno je takođe obratiti dodatnu pažnju, jer je i prilikom uvoza/izvoza/tranzita istih neophodno pribaviti dozvolu Ministarstva zdravlja.

U prilogu ovog akta dostavljamo vam tabelu sa opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima koje se nalaze na prilozima 2A), 2B) i 2V) a koji nisu svrstani po Carinskoj tarifi.

Prilog 3 – Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U Prilogu 3A Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte čiji uvoz i izvoz podleže izdavanju dozvole su u skladu sa Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima o izdavanju dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Sl. glasnik RS“, br. 120/2013 i 44/2018 – dr. zakon), izvršene sledeće izmene:

– dodata je nova tarifna oznaka 3824 78 80 00 sa Ex-pozicijom R-452A. U ISCS-u je u okviru navedene tarifne oznake otvorena Ex-pozicija „01 – Roba iz Priloga 3A) Odluke (R-452A)“. Ista je povezana sa šifrom U34 – dozvola ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine

– uz tarifne oznake 3824 78 40 00 i 3824 78 90 00, koje su već bile na Prilogu 3A) sa već postojećim ex-pozicijama dodate su nove supstance respektivno R-449A i R-422B. Shodno tome, u ISCS je izvršena korekcija u naimenovanjima već postojećih ex- pozicija, koje su u ISCS povezane sa šifrom U34 – dozvola ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Prilog 6 – Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme

Iz Priloga 6) brisane su određene tarifne oznake, tj. ex-pozicije, u koje se svrstava roba za koju, shodno Odluci o izmenama, više nije potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti prilikom uvoza. Ova roba će biti predmet kontrole organa tržišnog nadzora kada se ista nađe na tržištu i/ili u upotrebi u Republici Srbiji.

Ažuriran Prilog 6), u kojem su navedene tarifne oznake u koje se svrstava roba (bespilotne letelice – dronovi) za koju je prilikom uvoza i dalje potrebno posedovati ispravu o usaglašenosti shodno Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012), šaljemo vam takođe u prilogu ovog akta.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da je izvršeno i ažuriranje ISCS-a, u skladu sa izmenjenom Odlukom, na dan njenog stupanja na snagu 27.10.2018. godine.

Spisak objedinjenih priloga izmenjene Odluke, kao i Spisak ex – pozicija, koji je ažuriran u skladu sa izmenjenom Odlukom, možete naći na Portalu Uprave carina (http://www.upravacarina.rs/ Raspisi TARIS Grupa za TARIS i na sajtu Uprave carina (http://www. carina.rs/ Zakoni i propisi Drugi akti.

Integralna verzija izmenjene Odluke, čim bude dostupna u elektronskom formatu, biće postavljena takođe na Portal Uprave carina (http://www.upravacarina.rs/ Raspisi TARIS Grupa za TARIS kao i na sajt Uprave carina (http://www. carina.rs/ Zakoni i propisi Odluke“

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-353-11-71/5/2018 od 26.10.2018. godine)

Prilog:

– Izvod iz Priloga 2A), 2B) i 2V) izmenjene Odluke

– Prilog 6) izmenjene Odluke

Izvod iz Priloga 2A) – Opojne droge za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu, koje nisu svrstana po Carinskoj tarifi

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
  Preparati: ACETILDIHIDROKODEINAKODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA Preparati opojnih droga kombinovani s jednim ili više drugih sastojaka koji ne sadrže više od 100 miligrama opojne droge po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima.  
  Preparati: PROPIRAMA Preparati koji ne sadrže više od 100 miligrama propirama po jedinici doziranja i kombinovani sa najmanje istom količinom metilceluloze.  
  Preparati: DEKSTROPROPOKSIFENA Preparati za oralnu upotrebu koji ne sadrže više od 135 miligrama baze dekstropropoksifena po jedinici doziranja i u koncentraciji koja nije veća od 2,5 procenta u nepodeljenim preparatima, pod uslovom da ovi preparati ne sadrže nijednu psihotropnu supstancu iz lista 4, 5, 6 i 7.  
  Preparati: KOKAINA Preparati koji ne sadrže više od 0,1 procenat kokaina računatog kao baza kokaina.  
  Preparati: OPIJUMA ili MORFINA Preparati opijuma ili morfina koji ne sadrže više od 0,2 procenta morfina računatog kao bezvodna baza morfina i kombinovan sa jednim ili više drugih sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili skoro nikakva opasnost od zloupotrebe i na takav način da se do opojne droge ne može doći nekim lako primenljivim načinom ili u količini koja bi predstavljala opasnost po zdravlje ljudi.  
  Preparati: DIFENOKSINA Preparati difenoksina koji ne sadrže više od 0,5 miligrama difenoksina po jedinici doziranja i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 5 procenata doze difenoksina.  
  Preparati: DIFENOKSILATA Preparati difenoksilata koji ne sadrže više od 2,5 miligrama po jedinici doziranja difenoksilata računatog kao baza difenoksilata i količinu atropin-sulfata ekvivalentnu sa najmanje 1 procentom doze difenoksilata.  
  Preparati: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus Smeša sačinjena od: 10 procenata opijuma u prahu, 10 procenata ipecacuanhae korena u prahu, 80 procenata bilo kojeg drugog sastojka u kome nema nikakve opojne droge.  
  Ostali preparati Preparati u skladu sa bilo kojom formulom navedenom u ovoj listi i mešavine takvih preparata sa bilo kakvim materijalom koji ne sadrži nikakvu opojnu drogu.  
  ACRYLOYLFENTANYL   82003-75-6
  THF-F; THF-fentanil;
tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboxamid  
  4-FLUOROIZOBUTIRILFENTANIL; 4F-IBF; p-FIBF N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid 244195-32-2

 

Opojne droge su i:
IZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.
ESTRI I ETRI Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.
SOLI Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

Izvod iz Priloga 2B) – Psihotropne supstance za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu, koje nisu svrstana po Carinskoj tarifi

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv ili opis CAS broj
  Iboga (Tabernanthe Iboga)
  Salvia divinorum
  TMA-2 2,4,5-trimetoksiamfetamin 1083-09-6
  [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;
THJ-2201
[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon 972102-31-2
  3-metil-N-metilkatinon
3-MMC
2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon 1246816-62-5
  4-CEC;
4-hloroetkatinon;
Propiofenon
1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)- 14919-85-8
  AMB-CHMICA; MMB-CHMICA L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar 1971007-94-9
  bk-etil-k;
Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; bk-EBDP; βk-Etil-K; βk-EBDP
1-Pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)- 9727641-67-0
  4-Cl-PVP; Valerofenon, 1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on 5881-77-6
  NEH; N-etilheksedron, Heksanofenon 2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on 802857-66-5
  beta-MeO-MDMA 1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil- 863891-03-6
  4-MEAP; 4-MEAPP;
N-Ethyl-4’-metilnorpentedron
(2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)pentan-1-on 18297-05-7
  TH-PVP; 3’,4’-tetrametilen- a-PVP; 2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on  
  Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA 1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid 1631074-54-8

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.
SOLI Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

Izvod iz Priloga 2V) – Prekursori za čiji je uvoz, odnosno izvoz potrebno pribaviti dozvolu, koji nisu svrstani po Carinskoj tarifi

Tarifni stav Hemijski naziv ili opis CAS broj
  3,4-MDP-2-P metil glicidat (PMK-glicidat)
2-oksiranekarboksilna kiselina, 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metil-, metil estar
13605-48-6
  Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA)
3-okso-2-fenilbutanamid
4433-77-6
     

Pored jedinjenja, koja su navedena u Spisku supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, istim spiskom su takođe obuhvaćeni i svi stereoizomeri i sve soli navedenih jedinjenja, tamo gde takvi stereoizomeri i/ili takve soli mogu da postoje.

Prilog 6) Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme

 Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkorderi):  
8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):  
  – – televizijske kamere:  
8525 80 19 00 – – – ostale  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8525 80 30 00 – – digitalne kamere  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
  – – video kamere sa rekorderima (kamkorderi):  
8525 80 91 00 – – – samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8525 80 99 00 – – – ostale  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
8802 Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni); kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice – nosači kosmičkih letilica:  
  – Helikopteri:  
8802 11 00 00 – – Neoperativne mase ne preko 2 000 kg  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi) KD
9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; slagalice svih vrsta:  
  – ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:  
9503 00 75 00 – – od plastičnih masa  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi)
9503 00 79 00 – – od ostalih materijala  
  Ex – bespilotne letelice (dronovi)

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović