Zakoni o spoljnoj trgovini

ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i propisima Evropske unije (EU), kao i nadležnost Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza. Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski(…)

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

   (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2015 i 45/2015) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije – jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, kao i sadržina i način unošenja podataka u elektronsku tranzitnu deklaraciju.(…)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(“Sl. glasnik RS”, br. 44/2015) Ovom odlukom utvrđuje se Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene. Nacionalna kontrolna lista iz tačke 1. ove odluke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (“Službeni glasnik RS”, broj(…)

OPREMA KAO ULOG STRANOG ULAGAČA

Već duži niz godina stvara se ekonomska, regulatorna i privredna klima radi privlačenja stranog kapitala i stranih investicija. Strani ulagači imaju na raspolaganju razne olakšice. Zakonom o stranim ulaganjima i drugim propisima dati su osnovni pojmovi stranog ulaganja. Prema zakonu strani ulagač je: strano pravno lice sa sedištem u inostranstvu; strano fizičko lice; domaći državljanin(…)

Iznosi carinskih dažbina za 2015. godinu za uvoz i izvoz iz EU i uvoz iz država van EU poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

  Iznosi carinskih dažbina za 2015. godinu za uvoz i izvoz iz EU i uvoz iz država van EU poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Stope carina za 2015. propisane su Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 130/2014 – dalje: Uredba), koja se takođe primenjuje od 1.1.2015. godine. Korelaciona tabela(…)

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI

(“Sl. glasnik RS”, br. 9/2014) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj izveštaja koji izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene, broker i pružalac tehničke pomoći dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove spoljne trgovine o izvršenom izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći. Član 2 Izveštaj iz člana 1. ovog(…)

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, OBRASCU I SADRŽAJU SERTIFIKATA I POTVRDA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(“Sl. glasnik RS”, br. 9/2014) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasci i sadržaj sertifikata i potvrde koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene, i to: 1) obrazac zahteva za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke(…)

ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE

(“Sl. list SCG”, br. 7/2005 i 8/2005 – ispr. i “Sl. glasnik RS”, br. 95/2013 – dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE   Član 1 Ovim zakonom propisuju se način i uslovi pod kojima se može vršiti spoljna trgovina, transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (u daljem tekstu: kontrolisana roba), definišu njihovi(…)

ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE

 (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2013) I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene. Cilj zakona Član 2 Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u(…)

TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM

DERIVATI NAFTE TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA OLOVNI BENZIN 2181 2710 12 51 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 55,00 din/l 2710 12 59 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili više BEZOLOVNI BENZIN 2182 2710(…)

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 20/2012, 123/2012, 14/2013 i 60/2013) Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj(…)