Archive

Category Archives for "Ostali zakoni i uredbe"

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

                              Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,  je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017, stupa na snagu 25. decembra 2017. godine. Izmene obuhvataju sledeće promene: Izuzimanje od primene Zakona za članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva, (član 3. stav 2. tačka 1a) Zakona, imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine. Na snazi su i dalje ostali  važeći rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene se odnose  na komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, a […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

        Novi Zakon o radu, donosi veliki broj izmena i obaveza koje se odnose pre svega na poslodavce. Poslodavac je DUŽAN da nakon potpisivanja ugovora o radu sa radnikom, a najmanje 1 dan pre početka rada da istog prijavi u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Bez obzira ako se radnik i predomisli […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE   Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,  koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, stupa na snagu 1. januara 2018. godine, s tim što se neke odredbe i […]

Detaljnije...

ZAKON O STEČAJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014 i 113/2017)  OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima. Stečaj se, u smislu ovog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine […]

Detaljnije...

ZAKON O RADU

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se […]

Detaljnije...
1 2 3 16
Pitanja i odgovori