Ostali zakoni i uredbe

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Značenje pojedinih izraza Član 2 Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: 1) elektronsko poslovanje je upotreba podataka u elektronskom obliku, sredstava elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova fizičkih(…)

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK – PRODAJA UDELA

    POSTOJANJE PRAVA NA IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA POREZOM NA KAPITALNI DOBITAK PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI U SLUČAJU PRODAJE UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE PRE PRODAJE IMALO U SVOM VLASNIŠTVU NEPREKIDNO NAJMANJE DESET GODINA   Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje udela po osnovu koga je obveznik imao pravo vlasništva na kapitalu, odnosno(…)

PORESKA PRIJAVA NA IMOVINU

  PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA IMOVINU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK ZA SVE NEPOKRETNOSTI IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE   Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na(…)

POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, PORESKI OBVEZNIK JE ZAKUPAC

  Kad je na stanu na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine, konstituisano i pravo zakupa stana ili stambene zgrade u korist fizičkog lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, porez na imovinu plaća se na to pravo (a ne na pravo svojine)(…)

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE U RADNOM ODNOSU A ISTOVREMENO JE I KORISNIK STAROSNE PENZIJE

  Poslodavac je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za zaposlenog – obveznika prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je osiguranik – fizičko lice koje je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja prema zakonu kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. Osiguranici biraju da li će biti osigurani na obavezno zdravstveno(…)

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

  NEMA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK KADA FIZIČKO LICE PRODAJE UDEO U DRUŠTVU KOJI JE U NJEGOVOM VLASNIŠTVU PREKO DESET GODINA   Kada je tokom perioda vlasništva nad privrednim društvom dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu u privrednom društvu “A” (od 2004. godine fizičko lice ima udeo od 33,33%, a od 2010. godine udeo(…)

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI I SPREČENOST ZA RAD

  PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD LICA KOJE POSLOVE OBAVLJA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA Prema Zakonu o radu, poslodavac može da angažuje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji ne traju duže od 120 kalendarskih dana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovanim(…)

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 – dr. pravilnik, 25/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik)  Predmet uređivanja Član 1 Ovo uredbom bliže se određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznici, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade(…)

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 – dr. pravilnik, 31/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i(…)

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)  Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se usklađeni iznosi podsticajnih sredstava iz člana 2, 2a, 2b i 2v Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14 – u daljem tekstu: Uredba). Član 2 Podsticajna sredstva iz(…)

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine, i to: naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, za proizvedeni ili odloženi otpad, za supstance koje oštećuju ozonski omotači za plastične kese. Član 2 Iznosi naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja su za: 1) jednu(…)