Porez po odbitku na isplatu kamate nerezidentnom pravnom licu

Postojanje obaveze plaćanja poreza po odbitku od strane rezidentnog obveznika prilikom isplate kamate na zajam nerezidentnom pravnom licu

Ukoliko je rezidentni obveznik dobio zajam od nerezidentnog nepovezanog lica, koji je dužan da vrati sa (ugovorenom) kamatom, prilikom isplate kamate nerezidentnom pravnom licu obveznik je dužan da obračuna i plati porez po odbitku na način propisan odredbom člana 40 stav 1. tačka 3) Zakona.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1194/2014-04 od 18.2.2019. godine)

„Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (dalje: autorska naknada);

3) kamata;

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

U smislu odredaba člana 71. st. 1. i 2. Zakona, porez po odbitku, između ostalog, na prihode iz člana 40. stav 1. Zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen, na osnovicu koju čini bruto prihod koji bi nerezidentno pravno lice primilo da porez nije odbijen od ostvarenog, odnosno isplaćenog prihoda.

Imajući u vidu da u podnetom dopisu postavljate pitanje „u vezi sa poreskim tretmanom povraćaja stranih investicija koje su vršene putem specifičnog ugovornog modaliteta“, nije jasno o kakvoj se poreskopravnoj situaciji radi u konkretnom slučaju.

Napominjemo da, ukoliko se radi o beskamatnom zajmu koji je rezidentni obveznik dobio od nerezidentnog nepovezanog pravnog lica, prilikom vraćanja sredstava nerezidentnom pravnom licu od strane rezidentnog obveznika (u visini dobijenog zajma), ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku.

Međutim, ukoliko je rezidentni obveznik dobio zajam od nerezidentnog nepovezanog lica koji je dužan da vrati sa (ugovorenom) kamatom, prilikom isplate kamate nerezidentnom pravnom licu obveznik je dužan da obračuna i plati porez po odbitku na način propisan odredbom člana 40. stav 1. tačka 3) Zakona.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović