Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2018, 91/2019 i 105/2021)

 Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Centralna evidencija), kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Primena zakona

Član 2

Ovaj zakon primenjuje se na sledeća pravna lica i druge subjekte registrovane u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Registrovani subjekti):

1) privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;

2) zadruge;

3) ogranke stranih privrednih društava;

4) poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;

5) fondacije i zadužbine;

6) ustanove;

7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Ovaj zakon ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Značenje pojmova

Član 3

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta;

2) evidentiranje je upis, promena ili brisanje podataka koji su ovim zakonom i drugim propisima određeni kao predmet evidentiranja u Centralnoj evidenciji;

2a) ovlašćeno lice je:

(1) osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem;

(2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima;

2b) odgovorno lice u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona je ovlašćeno lice iz tačke 2a) ovog stava;

3) stvarni vlasnik Registrovanog subjekta jeste:

(1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

(2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

(3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

(4) fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;

(5) fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice iz stava 1. tačka 3) podtač. (1)-(4) ovog člana na način kako je to propisano, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a koji nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano posebnim zakonima.

Centralna evidencija

Član 4

Centralnu evidenciju vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u elektronskoj formi, preko registratora.

Sadržina Centralne evidencije

Član 5

Centralna evidencija, u zavisnosti od pravne forme, odnosno oblika organizovanja, sadrži sledeće podatke o Registrovanom subjektu:

1) poslovno ime, odnosno naziv;

2) adresa sedišta;

3) datum upisa, promene ili brisanja podatka;

4) matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku;

5) poreski identifikacioni broj (PIB);

6) status registrovanog subjekta (npr. aktivan, u stečaju, u likvidaciji, u prinudnoj likvidaciji, brisan);

7) pravna forma, odnosno oblik organizovanja;

8) šifra pretežne delatnosti, odnosno oblast ostvarivanja ciljeva;

9) podatak o zastupniku;

10) fizičko lice koje je registrovano kao član organa;

11) osnovni (registrovani) kapital;

12) podatke o članovima, odnosno osnivačima i procentu njihovog udela, odnosno broju i procentu njihovih akcija;

13) skraćeno poslovno ime;

14) poslovno ime na stranom jeziku;

15) skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;

16) adresu za prijem pošte;

17) adresu za prijem elektronske pošte;

18) brojeve računa u bankama;

19) kontakt podatke, ako su registrovani.

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice – lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica – lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(5) i stava 2. ovog zakona.

Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana Centralna evidencija sadrži i datume o evidentiranju podataka.

Ministar nadležan za poslove privrede bliže propisuje sadržinu Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta.

Osnovi evidentiranja

Član 6

Osnovi evidentiranja u Centralnu evidenciju su:

1) osnivanje Registrovanog subjekta;

2) promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. ovog zakona.

Način vođenja Centralne evidencije

Član 7

Evidentiranje podataka u Centralnu evidenciju vrši:

1) registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa o Registrovanom subjektu iz člana 5. stav 1. ovog zakona;

2) ovlašćeno lice, i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Registrator je dužan da preuzme podatke najkasnije u roku od dva radna dana od dana nastupanja promene podataka, odnosno od prijema obaveštenja o nastaloj promeni dobijenog od strane nadležnog državnog organa.

Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.

Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona je dužno da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. ovog zakona.

Agencija je dužna da ovlašćenom licu omogući nesmetan pristup Centralnoj evidenciji radi evidentiranja podataka preko internet strane (portala) Agencije.

Ovlašćeno lice vrši evidentiranje i ispravku evidentiranih podataka uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Pristup internet strani (portalu) i način njenog korišćenja određuje Agencija.

Izvodi i potvrde iz Centralne evidencije

Član 8

Na zahtev zainteresovanog lica Agencija, najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, izdaje:

1) izvod iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta;

2) potvrdu iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta;

3) potvrdu iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik Registrovanog subjekta.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi se elektronski, preko internet strane (portala) Agencije ili u pisanoj formi na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnosi se kao podnesak.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Visinu i način plaćanja naknade iz stava 3. ovog člana utvrđuje Agencija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije.

Objavljivanje i dejstvo evidencije

Član 9

Istovremeno sa evidentiranjem vrši se i objavljivanje podataka na internet strani (portalu) Agencije.

Podaci o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta proizvode pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja tih podataka na internet strani (portalu) Agencije.

Čuvanje podataka

Član 10

Agencija je dužna da podatke iz Centralne evidencije čuva trajno.

Registrovani subjekt je dužan da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku.

Registrovani subjekt je dužan da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi podatke i dokumenta iz stava 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove privrede bliže propisuje način i uslove elektronske razmene podataka između Agencije, državnih organa i Narodne banke Srbije, radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta.

Pravno sredstvo za stvarne vlasnike

Član 11

Fizičko lice koje je evidentirano kao stvarni vlasnik Registrovanog subjekta može podneti tužbu protiv Registrovanog subjekta nadležnom sudu prema sedištu Registrovanog subjekta radi utvrđivanja da to lice nije stvarni vlasnik.

Sud, po pravnosnažnosti presude kojom je utvrđeno da tužilac nije stvarni vlasnik Registrovanog subjekta, dostavlja presudu Agenciji radi brisanja tog lica iz Centralne evidencije.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Nadzor nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata

Član 12

Agencija proverava da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona.

Agencija je ovlašćena za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako utvrdi da Registrovani subjekt nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz stava 1. ovog člana.

Nadležni državni organi iz člana 10. stav 3. ovog zakona u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavljaju nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proveravaju da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona, da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Organi iz stava 3. ovog člana ovlašćeni su za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako u vršenju nadzora utvrde da:

1) Registrovani subjekt nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

2) Registrovani subjekat nije evidentirao tačne podatke;

3) Registrovani subjekt nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Narodna banka Srbije u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavlja nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proverava da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona, da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Kada je Registrovani subjekt finansijska institucija, kao i pravno lice koje obavlja menjačke poslove, nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor u okviru obavljanja svojih zakonom utvrđenih funkcija, nadzor iz stava 5. ovog člana, kao i preduzimanje mera, uključujući i izricanje novčanih kazni prema tim Registrovanim subjektima, vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje tih Registrovanih subjekata, odnosno propisima kojima se uređuje obavljanje menjačkih poslova i kontrola obavljanja menjačkih poslova.

Narodna banka Srbije ovlašćena je za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji obavlja menjačke poslove u slučajevima iz stava 4. ovog člana.

Nadzor nad primenom zakona

Član 12a

Nadzor nad primenom ovog zakona i nadzor nad radom Agencije u vezi sa Centralnom evidencijom vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Krivično delo

Član 13

Ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Prekršaji

Član 14

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice:

1) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona;

2) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

3) ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

4) koji nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2);

5) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona u Registrovanom subjektu – pravnom licu.

Prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem

Član 14a

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice, ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona u Registrovanom subjektu – pravnom licu.

Prelazne i završne odredbe

Član 15

Postojeći Registrovani subjekti dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odrede stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. ovog zakona, kao i da obezbede podatke i dokumenta iz člana 10. stav 2. ovog zakona.

Registrovani subjekt dužan je da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi podatke i dokumenta iz stava 1. ovog člana.

Član 16

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17

Agencija će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja zakona u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopuni
Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

(„Sl. glasnik RS“, br. 91/2019)

Član 4

Postojeći Registrovani subjekti koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasniku, dužni su da u Centralnu evidenciju evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. januara 2020. godine.

Agencija proverava da li su Registrovani subjekti izvršili evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji u roku iz stava 1. ovog člana.

Agencija je ovlašćena za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2021)

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović