Zakon i propisi o carinskom poslovanju

TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 i 8/2017)   Član 1 Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu(…)

CARINSKI ZAKON

(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA Sadržaj i primena zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon: 1) primenjuje se na promet(…)

OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(Ažurirano 1.1.2016. godine) Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014(…)

SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI

(Ažurirano 1.1.2016. godine)  Tarifna oznaka Ex pozicija Naimenovanje Ex pozicije Razlog otvaranja Ex pozicije 0102 0102 29 10 00 01 – za zemlje uvoza i porekla iz EU PP 80 – ostalo PP 0102 29 21 00 01 – za zemlje uvoza i porekla iz EU PP 80 – ostalo PP 0102 29 41 00(…)

CARINSKE POVLASTICE PRILIKOM UVOZA PREDMETA DOMAĆINSTVA PO OSNOVU RADA U INOSTRANSTVU

Svi domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine, na predmete domaćinstva (osim na motorna vozila) koje uvezu iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu do ukupne vrednosti od 5.000 evra,(…)

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

   (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2015 i 45/2015) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije – jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, kao i sadržina i način unošenja podataka u elektronsku tranzitnu deklaraciju.(…)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(“Sl. glasnik RS”, br. 44/2015) Ovom odlukom utvrđuje se Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene. Nacionalna kontrolna lista iz tačke 1. ove odluke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene (“Službeni glasnik RS”, broj(…)

ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

“Sl. glasnik RS”, br. 32/2015 Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon i 88/2011) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US i 72/2012), Vlada donosi(…)

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 32/2015) 1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave. 2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo. 3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu(…)

CARINSKI ZAKON – NEVAŽEĆI

(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA Sadržaj i primena zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon: 1) primenjuje se na promet robe(…)

OPREMA KAO ULOG STRANOG ULAGAČA

Već duži niz godina stvara se ekonomska, regulatorna i privredna klima radi privlačenja stranog kapitala i stranih investicija. Strani ulagači imaju na raspolaganju razne olakšice. Zakonom o stranim ulaganjima i drugim propisima dati su osnovni pojmovi stranog ulaganja. Prema zakonu strani ulagač je: strano pravno lice sa sedištem u inostranstvu; strano fizičko lice; domaći državljanin(…)