Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

„Sl. glasnik RS“, br. 39/2019 i 8/2020)

 Deo prvi

UVODNE ODREDBE

Glava I

OBLAST PRIMENE CARINSKIH PROPISA I DEFINICIJE

Predmet i primena uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju:

1) posebni slučajevi u kojima se druga sredstva za razmenu i čuvanje informacija, osim tehnika elektronske obrade podataka, mogu koristiti u skladu sa odredbom člana 5. stav 3. tačka 1) Carinskog zakona; vrste informacija i podataka koje treba uneti u evidenciju iz člana 131. st. od 6. do 8. i člana 186. st. 1. i 2. Carinskog zakona; proceduralna pravila o razmeni i čuvanju informacija koje mogu da se vrše sredstvima koja nisu tehnike elektronske obrade podataka iz člana 5. stav 3. Carinskog zakona,

2) slučajevi u kojima carinski organ ponovo procenjuje odluku i suspenduje primenu odluke; slučajevi za izuzeće od člana 17. stav 3. Carinskog zakona; uslove za prihvatanje zahteva iz člana 17. st. 4. i 5. Carinskog zakona; rok za donošenje određene odluke, uključujući moguće produženje tog roka, u skladu sa odredbom člana 17. st. 6-8. Carinskog zakona; slučajeve iz člana 17. stav 9. Carinskog zakona, u kojima odluka proizvodi pravno dejstvo od dana koji se razlikuje od dana kada je dostavljena podnosiocu zahteva ili se smatra da mu je dostavljena; trajanje roka iz člana 17. stav 11. Carinskog zakona; posebne slučajeve iz člana 17. stav 12. tačka 6) Carinskog zakona, u kojima se podnosiocu zahteva ne daje mogućnost da izrazi svoj stav; slučajeve i pravila za ponovnu procenu i suspenziju odluka u skladu sa odredbom člana 18. stav 4. Carinskog zakona; podnošenje i prihvatanje zahteva za odluku iz člana 17. st. 1-5. Carinskog zakona; donošenje odluke iz člana 17. Carinskog zakona; praćenje odluke, u skladu sa članom 18. stav 5. Carinskog zakona,

3) uslovi za primenu odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) ili odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o poreklu robe (OOP) nakon što prestanu da budu važeća ili su ukinuta, u skladu sa odredbom člana 24. st. 11, 12. i 13. Carinskog zakona,

4) vrsta i obim pojednostavljenja iz člana 27. stav 3. tačka 1) Carinskog zakona; vrstu i obim olakšica iz člana 27. stav 3. tačka 2) Carinskog zakona; način ostvarivanja povoljnijeg tretmana iz člana 27. stav 6. Carinskog zakona; uslove za primenu kriterijuma iz člana 28. Carinskog zakona,

5) mere u cilju obezbeđivanja jednoobrazne primene carinske kontrole, uključujući razmenu informacija o riziku i rezultata analize rizika, kriterijume i standarde rizika, mere carinske kontrole i prioritetna područja carinske kontrole iz člana 33. Carinskog zakona,

6) pravila za preračunavanje strane valute radi primene člana 39. Carinskog zakona,

7) mere o jednoobraznom upravljanju tarifnim kvotama i tarifnim maksimumima iz člana 41. st. 5. i 6. Carinskog zakona i o nadzoru nad stavljanjem u slobodan promet ili izvozom robe, iz člana 41. stav 7. Carinskog zakona,

8) pravila u skladu sa kojima se roba, za koju se, za svrhe primene mera Republike Srbije iz člana 44. Carinskog zakona, zahteva određivanje nepreferencijalnog porekla, smatra u potpunosti dobijenom u jednoj zemlji ili na jednoj teritoriji ili se smatra da je podvrgnuta poslednjoj, bitnoj, ekonomski opravdanoj preradi ili obradi, u privrednom subjektu opremljenom u tu svrhu, i čiji je rezultat novi proizvod ili koja predstavlja bitnu fazu proizvodnje u zemlji ili na teritoriji, u skladu sa odredbom člana 45. Carinskog zakona; pravila za obezbeđivanje i proveru dokaza o poreklu iz člana 46. Carinskog zakona; način izdavanja drugih isprava i uverenja koja prate robu pri uvozu ili izvozu,

9) mere kojima se utvrđuju pravila o preferencijalnom poreklu za robu na koju se odnose povlastice predviđene preferencijalnim merama koje je Republika Srbija jednostrano donela u odnosu na određene zemlje ili teritorije ili grupe zemalja ili teritorija,

10) pravila o poreklu iz člana 48. stav 1. Carinskog zakona, radi olakšavanja određivanja preferencijalnog porekla robe u Republici Srbiji,

11) mere za određivanje porekla za pojedinu robu, u skladu sa pravilima o poreklu koja se primenjuju na tu robu,

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic
Hidden Content

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović