Prenos novčanih sredstava ogranka, matičnom društvu u inostranstvu

Ogranak stranog pravnog lica u Srbiji koji posluje i ostvaruje prihode od pružanja usluga u Srbiji, može da matičnom pravnom licu prebacuje sredstva uz ispunjenje zakonskih propisa.

 Članom 29. Zakona o deviznom poslovanju, definisano je da ogranak stranog pravnog lica može sa svog rezidentnog računa da vrši  prenos novčanih sredstava nerezidentu – matičnom pravnom licu na njegov račun u inostranstvu, pod uslovom da je prethodno izmirio poreske obaveze prema Republici Srbiji. Prilikom transfera novčanih sredstava potrebno je da rezident – ogranak stranog pravnog lica, kao nalogodavac plaćanja prema inostranstvu, banci dostavi potvrdu nadležnog poreskog organa da je izmirio sve poreske obaveze prema Republici Srbiji.

U platnom prometu sa inostranstvom za transakcije između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji, propisani je Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom, korišćenje šifara priliva/odliva: 635/435. 

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović