Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

„Sl. glasnik RS“, br. 39/2019)

Deo prvi

UVODNE ODREDBE

Glava I

OBLAST PRIMENE CARINSKIH PROPISA I DEFINICIJE

Predmet i primena uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju:

1) posebni slučajevi u kojima se druga sredstva za razmenu i čuvanje informacija, osim tehnika elektronske obrade podataka, mogu koristiti u skladu sa odredbom člana 5. stav 3. tačka 1) Carinskog zakona; vrste informacija i podataka koje treba uneti u evidenciju iz člana 131. st. od 6. do 8. i člana 186. st. 1. i 2. Carinskog zakona; proceduralna pravila o razmeni i čuvanju informacija koje mogu da se vrše sredstvima koja nisu tehnike elektronske obrade podataka iz člana 5. stav 3. Carinskog zakona,

2) slučajevi u kojima carinski organ ponovo procenjuje odluku i suspenduje primenu odluke; slučajevi za izuzeće od člana 17. stav 3. Carinskog zakona; uslove za prihvatanje zahteva iz člana 17. st. 4. i 5. Carinskog zakona; rok za donošenje određene odluke, uključujući moguće produženje tog roka, u skladu sa odredbom člana 17. st. 6-8. Carinskog zakona; slučajeve iz člana 17. stav 9. Carinskog zakona, u kojima odluka proizvodi pravno dejstvo od dana koji se razlikuje od dana kada je dostavljena podnosiocu zahteva ili se smatra da mu je dostavljena; trajanje roka iz člana 17. stav 11. Carinskog zakona; posebne slučajeve iz člana 17. stav 12. tačka 6) Carinskog zakona, u kojima se podnosiocu zahteva ne daje mogućnost da izrazi svoj stav; slučajeve i pravila za ponovnu procenu i suspenziju odluka u skladu sa odredbom člana 18. stav 4. Carinskog zakona; podnošenje i prihvatanje zahteva za odluku iz člana 17. st. 1-5. Carinskog zakona; donošenje odluke iz člana 17. Carinskog zakona; praćenje odluke, u skladu sa članom 18. stav 5. Carinskog zakona,

3) uslovi za primenu odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) ili odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o poreklu robe (OOP) nakon što prestanu da budu važeća ili su ukinuta, u skladu sa odredbom člana 24. st. 11, 12. i 13. Carinskog zakona,

4) vrsta i obim pojednostavljenja iz člana 27. stav 3. tačka 1) Carinskog zakona; vrstu i obim olakšica iz člana 27. stav 3. tačka 2) Carinskog zakona; način ostvarivanja povoljnijeg tretmana iz člana 27. stav 6. Carinskog zakona; uslove za primenu kriterijuma iz člana 28. Carinskog zakona,

5) mere u cilju obezbeđivanja jednoobrazne primene carinske kontrole, uključujući razmenu informacija o riziku i rezultata analize rizika, kriterijume i standarde rizika, mere carinske kontrole i prioritetna područja carinske kontrole iz člana 33. Carinskog zakona,

6) pravila za preračunavanje strane valute radi primene člana 39. Carinskog zakona,

7) mere o jednoobraznom upravljanju tarifnim kvotama i tarifnim maksimumima iz člana 41. st. 5. i 6. Carinskog zakona i o nadzoru nad stavljanjem u slobodan promet ili izvozom robe, iz člana 41. stav 7. Carinskog zakona,

8) pravila u skladu sa kojima se roba, za koju se, za svrhe primene mera Republike Srbije iz člana 44. Carinskog zakona, zahteva određivanje nepreferencijalnog porekla, smatra u potpunosti dobijenom u jednoj zemlji ili na jednoj teritoriji ili se smatra da je podvrgnuta poslednjoj, bitnoj, ekonomski opravdanoj preradi ili obradi, u privrednom subjektu opremljenom u tu svrhu, i čiji je rezultat novi proizvod ili koja predstavlja bitnu fazu proizvodnje u zemlji ili na teritoriji, u skladu sa odredbom člana 45. Carinskog zakona; pravila za obezbeđivanje i proveru dokaza o poreklu iz člana 46. Carinskog zakona; način izdavanja drugih isprava i uverenja koja prate robu pri uvozu ili izvozu,

9) mere kojima se utvrđuju pravila o preferencijalnom poreklu za robu na koju se odnose povlastice predviđene preferencijalnim merama koje je Republika Srbija jednostrano donela u odnosu na određene zemlje ili teritorije ili grupe zemalja ili teritorija,

10) pravila o poreklu iz člana 48. stav 1. Carinskog zakona, radi olakšavanja određivanja preferencijalnog porekla robe u Republici Srbiji,

11) mere za određivanje porekla za pojedinu robu, u skladu sa pravilima o poreklu koja se primenjuju na tu robu,

12) uslovi pod kojima carinski organ odobrava da se iznosi potrebni za utvrđivanje carinske vrednosti a koji nisu merljivi na dan prihvatanja deklaracije utvrde na osnovu posebnih kriterijuma; pravila za utvrđivanje carinske vrednosti u skladu sa odredbama člana 52. st. 1. i 2. i čl. 53. i 54. Carinskog zakona, uključujući i pravila za prilagođavanje cene koja je stvarno plaćena ili koja treba da se plati; pravila za primenu uslova iz člana 52. stav 3. Carinskog zakona; pravila za utvrđivanje carinske vrednosti u skladu sa odredbom člana 56. Carinskog zakona,

13) slučajevi u kojima se iznos uvoznih dažbina određuje u skladu sa odredbama st. 3. i 4. člana 74. Carinskog zakona bez zahteva deklaranta kako bi se izbeglo nepoštovanje tarifnih mera iz člana 41. stav 3. tačka 8) Carinskog zakona,

14) pravila za obračunavanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koja se primenjuju na robu za koju je nastao carinski dug u okviru posebnog postupka, a koja dopunjuju pravila iz čl. 73. i 74. Carinskog zakona; slučajeve iz člana 74. stav 5. Carinskog zakona; rok iz člana 75. stav 4. Carinskog zakona,

15) posebni slučajevi iz člana 77. stav 10. tačka 3) Carinskog zakona, u kojima se za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza ne zahteva polaganje obezbeđenja; oblik obezbeđenja, iz člana 80. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona, i pravila koja se odnose na garanta iz člana 82. Carinskog zakona; uslovi za davanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom ili za oslobođenje od polaganja obezbeđenja iz člana 83. stav 2. Carinskog zakona; rok za razduživanje obezbeđenja; način određivanja iznosa obezbeđenja, uključujući smanjeni iznos iz člana 83. st. 2. i 3. Carinskog zakona; način polaganja i vršenja nadzora nad obezbeđenjem iz člana 77. Carinskog zakona, ukidanja i opoziva obaveze koju je preuzeo garant iz člana 82. Carinskog zakona i razduživanja obezbeđenja iz člana 86. Carinskog zakona,

16) način knjiženja iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina,

17) slučajevi iz člana 89. stav 2. tačka 4) Carinskog zakona, u kojima je carinski organ oslobođen od obaveze obaveštavanja o carinskom dugu,

18) uslovi za prekidanje roka za plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu iz člana 94. stav 5. Carinskog zakona i dužinu trajanja prekida,

19) slučajevi u kojima postoje posebne okolnosti iz člana 106. stav 1. Carinskog zakona, odnosno slučajevi u kojima je jasno da je dužnik u izuzetnoj situaciji u poređenju sa drugim subjektima koji se bave istim poslom, i da, u odsustvu takvih okolnosti, ne bi bio u nepovoljnom položaju usled naplate iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina,

20) postupak za povraćaj i otpust carinskog duga u skladu sa odredbom člana 102. ovog zakona,

21) slučajevi iz člana 109. stav 1. tačka 8) podtačka (1) Carinskog zakona, u kojima se smatra da propusti ne utiču značajno na pravilno sprovođenje konkretnog carinskog postupka,

22) slučajevi ako se podaci iz člana 112. stav 6. Carinskog zakona ne mogu dobiti od lica iz stava 5. navedenog člana, oni se mogu zahtevati od drugih lica koja imaju te podatke i odgovarajuća prava da ih pruže,

23) rok u kom treba da se podnese ulazna sažeta deklaracija pre nego što se roba unese u carinsko područje Republike Srbije, uzimajući u obzir vrstu robe ili saobraćaja, u skladu sa odredbom člana 112. st. 3, 4. i 8. Carinskog zakona; slučajeve iz člana 112. stav 7. Carinskog zakona i druga lica od kojih se može zahtevati pružanje podataka iz ulazne sažete deklaracije u tim slučajevima; način podnošenja ulazne sažete deklaracije iz člana 112. Carinskog zakona; način podnošenja i pružanja podataka iz ulazne sažete deklaracije od strane drugih lica iz člana 112. stav 7. Carinskog zakona; rok u kom analiza rizika treba da bude sprovedena i neophodne mere koje treba preduzeti, u skladu sa članom 113. Carinskog zakona; uslove za izmenu i način izmene ulazne sažete deklaracije, u skladu sa odredbom člana 114. st. 1. i 2. Carinskog zakona,

24) način i postupak obaveštenja o dolasku vazduhoplova, odnosno broda iz člana 117. Carinskog zakona, kao i način prevoza robe iz člana 119. stav 5. Carinskog zakona,

25) uslovi za odobravanje drugih mesta za dopremanje robe iz člana 123. stav 1. Carinskog zakona, kao i način dopremanja robe iz člana 123. Carinskog zakona,

26) način podnošenja deklaracije za privremeni smeštaj iz člana 128. Carinskog zakona; način izmene deklaracije za privremeni smeštaj, u skladu sa članom 129. st. 1. i 2. Carinskog zakona; uslove za odobravanje drugih mesta za privremeni smeštaj robe iz člana 130. stav 1. Carinskog zakona; uslove za davanje odobrenja za upravljanje prostorom za privremeni smeštaj, iz člana 131. Carinskog zakona; uslove za kretanje robe koja je u privremenom smeštaju iz člana 131. stav 9. Carinskog zakona; kretanje robe iz člana 131. stav 9. tačka 3) Carinskog zakona,

27) slučajevi u kojima se carinski status domaće robe dokazuje, slučajevi u kojima roba u potpunosti dobijena u carinskom području Republike Srbije nema carinski status domaće robe ako je dobijena od robe u privremenom smeštaju ili od robe koja je stavljena u postupak spoljnog tranzita, postupak skladištenja, postupak privremenog uvoza ili postupak aktivnog oplemenjivanja,

28) slučajevi kad domaća roba može, bez promene carinskog statusa, da se kreće od jedne tačke do druge u carinskom području Republike Srbije i privremeno van tog područja, a da ne bude stavljena u carinski postupak,

29) uslovi za pružanje i proveru dokaza o carinskom statusu domaće robe, kao i slučajeve u kojima roba iz člana 135. stav 3. Carinskog zakona nema carinski status domaće robe; slučajeve u kojima se carinski status robe iz člana 137. stav 2. Carinskog zakona ne menja,

30) slučajevi osim slučajeva navedenih u članu 5. stav 3. Carinskog zakona, u kojima se deklaracija može podneti upotrebom drugih sredstava, a ne tehnikom elektronske obrade podataka,

31) slučajevi i način stavljanja robe u carinski postupak usmenim deklarisanjem ili drugim radnjama, u skladu sa članom 139. stav 2. Carinskog zakona; nadležnost carinarnica u slučajevima na koje se primenjuje član 140. Carinskog zakona, uključujući ulazne i izlazne carinarnice,

32) uslovi za davanje odobrenja iz člana 145. stav 2. Carinskog zakona; rok iz člana 146. stav 1. Carinskog zakona u kojem dopunska deklaracija treba da se podnese; rok iz člana 146. stav 2. u kojem prateće isprave treba da budu u posedu deklaranta; slučajeve u kojima se odustaje od obaveze podnošenja dopunske deklaracije u skladu sa članom 146. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona; način podnošenja pojednostavljene deklaracije iz člana 145. Carinskog zakona; način podnošenja i rok za podnošenje dopunske deklaracije iz člana 146. Carinskog zakona,

33) slučajevi kad se deklaracija može poništiti nakon puštanja robe deklarantu,

34) postupanje carinskog organa po deklaraciji podnetoj u skladu sa odredbom člana 149. Carinskog zakona; postupanje carinskog organa sa deklaracijom prihvaćenom u skladu sa odredbama čl. 150. i 156. Carinskog zakona; uslovi za izmenu deklaracije nakon puštanja robe u skladu sa odredbom člana 151. stav 3. Carinskog zakona,

35) način određivanja tarifne oznake za robu na osnovu koje će se primeniti dažbina koja se naplaćuje na celu pošiljku, iz člana 154. stav 1. Carinskog zakona,

36) uslovi za davanje odobrenja iz člana 156. stav 1. Carinskog zakona, neophodne carinske formalnosti i kontrole iz člana 156. Carinskog zakona, kao i slučajeve u kojima se može odustati od obaveze dopremanja robe iz člana 158. st. 3, 4. i 5. Carinskog zakona,

37) uslovi za davanje odobrenja iz člana 158. stav 1. Carinskog zakona, kao i neophodne carinske formalnosti i kontrole,

38) uslovi za davanje odobrenja iz člana 160. stav 1. Carinskog zakona; način sprovođenja carinskih formalnosti i kontrola koje vrši nosilac odobrenja iz člana 160. stav 1. Carinskog zakona,

39) slučajevi u kojima puštanje robe nije uslovljeno polaganjem obezbeđenja za robu za koju je zatražena dodela tarifne kvote,

40) način uništavanja robe, iz člana 171. Carinskog zakona; prodaje robe, iz člana 172. stav 1. Carinskog zakona; ustupanja robe državi iz člana 173. Carinskog zakona,

41) slučajevi u kojima se oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, predviđeno članom 177. Carinskog zakona, odobrava za vraćenu robu na koju su mogle biti primenjene mere podsticaja utvrđene poljoprivrednom politikom prilikom njenog izvoza sa carinskog područja Republike Srbije,

42) slučajevi u kojima se roba smatra vraćenom u stanju u kome je bila izvezena; slučajevi iz člana 178. Carinskog zakona; način dokazivanja ispunjenja uslova za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina iz člana 177. stav 8. Carinskog zakona,

43) uslovi za davanje odobrenja za postupke iz člana 184. stav 1. Carinskog zakona; izuzetke od uslova iz člana 184. st. 5. i 6. Carinskog zakona; slučajevi u kojima se ekonomski uslovi smatraju ispunjenim, u skladu sa članom 184. stav 7. Carinskog zakona.

44) rok, odnosno način određivanja roka iz člana 187. stav 4. ovog zakona i okončanje posebnog postupka iz člana 187. Carinskog zakona.

45) slučajevi u kojima roba stavljena u poseban postupak, osim postupka tranzita, ili u slobodnu zonu može se kretati između različitih mesta na carinskom području Republike Srbije,

46) uobičajene oblike postupanja sa robom stavljenom u postupak carinskog skladištenja, postupak oplemenjivanja ili u slobodnu zonu, u skladu sa članom 191. Carinskog zakona; uslove i postupak za prenos prava i obaveza nosioca postupka u vezi sa robom koja je stavljena u poseban postupak, osim postupka tranzita, u skladu sa članom 189. Carinskog zakona; kretanje robe stavljene u poseban postupak, osim tranzitnog, ili u slobodnu zonu u skladu sa članom 190. Carinskog zakona,

47) izuzeci od uslova iz člana 193. stav. 3. Carinskog zakona; uslove pod kojima se ekvivalentna roba koristi u skladu sa članom 193. stav 4. Carinskog zakona; slučajeve u kojima se ekvivalentna roba koristi u postupku privremenog uvoza, u skladu sa članom 193. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona; slučajeve u kojima se upotreba ekvivalentne robe ne odobrava u skladu sa članom 193. stav 6. tačka 3) Carinskog zakona; formalnosti za postupanje sa ekvivalentnom robom čija je upotreba odobrena u skladu sa članom 193. stav 4. Carinskog zakona,

48) uslove za davanje odobrenja iz člana 197. Carinskog zakona; postupak i formalnosti koje se primenjuju na kretanje robe na carinskom području Republike Srbije iz čl. 195. stav 3. tač. 2)-5) i člana 196. stav 2. tač. 2)-5) Carinskog zakona,

49) uslovi pod kojima se daju odobrenja iz člana 199. stav 4. Carinskog zakona; postupak i formalnosti za stavljanje robe u nacionalni postupak tranzita i završetak tog postupka i primenu pojednostavljenja iz člana 199. stav 4. Carinskog zakona,

50) slučajevi posebne upotrebe iz člana 215. stav 1. Carinskog zakona i uslovi navedeni u članu 215. stav 2. tačka 4) Carinskog zakona, kao i rokovi za primenu postupka privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina,

51) rok iz člana 227. stav 1. Carinskog zakona, u kom deklaracija pre otpreme treba da se podnese pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije, uzimajući u obzir vrstu saobraćaja; posebne slučajeve u kojima se odustaje od obaveze podnošenja deklaracije pre otpreme, u skladu sa članom 227. stav 2. tačka 2) Carinskog zakona; rok iz člana 228. Carinskog zakona, u kom treba izvršiti analizu rizika, uzimajući u obzir rok iz člana 227. stav 1. Carinskog zakona,

52) sprovođenje carinskog nadzora i formalnosti pri izlasku robe sa carinskog područja Republike Srbije iz člana 230. Carinskog zakona,

53) način podnošenja izlazne sažete deklaracije iz člana 234. Carinskog zakona;

54) pravila za podnošenje obaveštenja o ponovnom izvozu iz člana 237. Carinskog zakona,

55) pravila o razmeni i čuvanju podataka u slučajevima iz člana 241. Carinskog zakona,

56) program rada koji se odnosi na razvoj i korišćenje elektronskih sistema, radi razvoja elektronskih sistema iz člana 241. Carinskog zakona,

57) uslovi za otvaranje slobodnih carinskih prodavnica i prodaju robe u tim prodavnicama,

58) uslovi i način prodaje carinske robe,

59) vrsta i vrednost robe na koju se primenjuje jedinstvena stopa carine iz člana 264. stav 1. Carinskog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović