Modeli

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PPDG-1R I PPDG-2R

  PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2014 i 28/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2) godišnjeg poreza na dohodak građana.(…)

PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA ANEKSA ILI NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM LICEM

PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA ANEKSA ILI NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM LICEM Zakon o radu čl. 30, 33 i 37 Ukoliko poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu sa licem koje je u radnom odnosu na određeno vreme, pri čemu nema prekida, već se radni odnos(…)

OBRAZAC P EKO – OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Obrazac P EKO – MOŽETE PREUZETI Prijava_naknada_za_ziv_sred Obrazac P EKO OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Doneta je Odluka o plaćanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine /“Sl. List grada Beograda“ br. 96/14/. Naknada se odnosi na korišćenje(…)

ODLUKA O OTPISU OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

Na zahtev velikog broja pretplatnika bloga, dajemo primer odluka o otpisu obaveza i potraživanja prema ino partnerima, iste se naravno mogu koristiti i za domaći promet. PRIMER ODLUKE O OTPISU OBAVEZA   Na osnovu člana 16. stav 1. tačke 1), 2) i 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica direktor preduzeća “IFA” d.o.o., BEOGRAD,(…)

ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE ZAKUPNINE FIZIČKOM LICU OD STRANE PRAVNOG LICA – REZIDENTU I NEREZIDENTU

Prilikom plaćanja zakupa fizičkom licu – rezidentu od strane pravnog lica ispravno je korišćenje šifre plaćanja 248. Treba imati u vidu da je zakupodavac obveznik plaćanja poreza po osnovu prihoda ostvarenog po osnovu zakupa, ali u praksi zakupodavac i zakupac se dogovore da porez plaća zakupac, te da nalog za plaćanje poreza sa šifrom 248(…)

OBRAZAC PPP-PO – POTVRDA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA O VISINI PRIHODA I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

Svi poslodavci su dužni da prema članu 41. Stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao isplatioci prihoda (poreski platac) da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, najkasnije do 31. januara 2015. godine izdaju potvrdu o plaćenim porezima po odbitku. U potvrdu se unose podaci o bruto prihodu,(…)

POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2014. GODINU

Popisom se obuhvataju finansijski plasmani i potraživanja za prodata dobra i usluge, kao i po drugim osnovama ukoliko na dan sastavljanja finansijskih izveštaja nisu naplaćena, u skladu sa sa odredbama člana 2. stav 3. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 – dalje:(…)

POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU

Godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, je zakonom propisana obaveza svih privredenih subjekata. Na samom početku je popis klase 0, odnosno, popis neuplaćenog upisanog kapitala, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava za 2014. godinu se vrši u skladu sa Pravilnikom o(…)

ZAJAM ZAPOSLENIMA

Poslodavci mogu odobravati zajam zaposlenima u skladu sa članom 8. Stav 2. i članom 120. Tačka 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). U skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu utvrđuje mogućnost odobravanja zajma zaposlenima. Treba naglasiti, da poslodavac(…)

POVLAČENJE MENICE

Menica predstavlja hartiju od vrednosti po naredbi, kojom njen izdavalac neopozivo potvrđuje da će korisniku menice izvršiti isplatu iznosa naznačenog na samoj menici o roku dospeća. Poslovanje menicama u Republici Srbiji (RS) definisano je Zakonom o menicama (“Sl. list FNRJ”, br. 104/46, “Sl. list SFRJ”, br. 16/65, 54/70 i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 46/96(…)

MODEL ODLUKE O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU

Na osnovu odredbe člana 16. do 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni Glasnik RS, br. 62/13) i odredaba člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Službeni Glasnik RS, br. 118/13), kao i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i(…)