Modeli

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE I VONTERSKI RAD – SPECIFIČNOSTI I RAZLIKA

   U našoj praksi rašireno je mišljenje da su volontiranje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, jedno te isto angažovanje mladih, kako kod privatnih poslodavaca, tako u državnom i javnom sektoru. Odredbama člana 201. Zakona o radu propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o radu (“Sl.(…)

PRIMANJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NAKNADE POSLANICIMA I ODBORNICIMA, SUDSKIM POROTNICIMA, VEŠTACIMA, PREVODIOCIMA I STEČAJNIM UPRAVNICIMA

Primanja članova nadzornog odbora pravnog lica za rad u tim organima, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca i naknada stečajnih upravnika, kao i naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, čine prihod tih lica na koji se plaća porez na dohodak(…)

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

U skladu sa članom 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti(…)

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI – PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE

Za obavljanje poslova, koji po svojoj prirodi ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, poslodavci imaju mogućnost da sa određenim licem zaključe ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Ugovori se mogu zaključiti sa: 1) nezaposlenim licem, 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena, 3) korisnikom starosne(…)

UGOVOR O DELU – PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite(…)

MODEL PRAVILNIKA O RADU

PRAVILNIK O RADU Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ _______________ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost organa), nadzorni odbor (alternativa: direktor ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca), ____________________ (naziv i sedište(…)

MODEL UGOVORA O RADU NA DALJINU

Na osnovu čl. 30. do 33. i čl. 42. i 44. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost za zaključivanje ugovora o radu), direktor (ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca ili drugo(…)

MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU

MODEL UGOVORA O RADU RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENAMA ZAKONA O RADU Na osnovu člana 111. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014), a u vezi sa članom 171. stav 1. tačka 5) i članom 172a stav 5. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i(…)

M 4 OBRAZAC – PRIMERI POPUNJENIH M-4 OBRAZACA ZA 2013. GODINU, ROKOVI ZA PODNOŠENJE, SPISAK DOKUMENATA I MESTA PREDAJE

 M-4 ZA 1 ZAPOSLENOG RADNIKA M-4K ZA VIŠE RADNIKA M-4SP ZA OSNIVAČA PREDAVANJE PRIJAVE M4  ZA 2013. GODINU ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA VRŠICE SE POCEV OD 01.04.2014 – 31.05.2014. GODINE OD 8-14 CASOVA OBRASCI SE PREDAJU NA SLEDECIM LOKACIJAMA: PONEDELJKOM I SREDOM za poslodavce cije je prijavljeno sedište na opštini: STARI GRAD-IV sprat- sobe 409,(…)

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU

Jedna od najvažnijih aktivnosti na kraju poslovne godine za sva pravna lica i preduzetnike je popis (ili inventar) imovine i obaveza za 2013. godinu. Značaj tog obimnog posla, je iskazivanje realnih finansijskih izveštaja, koji su osnov, za utvrđivanje smernica menađžmentu za buduće poslovanje. POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU Popis ili inventar je detaljan(…)

MODEL PRAVILNIKA O POPISU

Na osnovu člana _____ Statuta preduzeća  (poslovno ime privrednog društva), _______________________  iz , _______________ u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu__________________________________,  (poslovno ime privrednog društva), Skupština osnivača, na sednici održanoj dana __________ godine(…)