Modeli

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU

I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih(…)

Model Pravilnika o popisu

Na osnovu člana _____ Statuta preduzeća  (poslovno ime privrednog društva), _______________________  iz , _______________ u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu__________________________________,  (poslovno ime privrednog društva), Skupština osnivača, na sednici održanoj dana __________ godine(…)

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE I OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

U cilju ispunjenja obaveza Zakona o radu, poslodavci su dužni da zaposlenima pismeno dostave UPOZORENJE NA POVREDU RADNE OBAVEZE i OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA. U tekstu su dati modeli UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA.   UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE   ____________________ (naziv i sedište poslodavca) ____________________ (broj) ____________________(…)

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH KOJA SU PREDVIĐENA ZAKONOM O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o zaštiti uzbunjivača, poslodavac ________________________________(naziv i sedište poslodavca) dostavlja zaposlenom, odnosno drugom radno angažovanom licu: __________________________ (ime i prezime) O B A V E Š T E NJ E o pravima uzbunjivača, postupku uzbunjivanja, kao i drugim pitanjima od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača 1) “Uzbunjivanje” je(…)

OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine. Od 21. marta 2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi na novom Obrascu PPDG – 2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Novi Obrazac PPDG –(…)

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PPDG-1R I PPDG-2R

  PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2014 i 28/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2) godišnjeg poreza na dohodak građana.(…)

PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA ANEKSA ILI NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM LICEM

PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA ANEKSA ILI NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM LICEM Zakon o radu čl. 30, 33 i 37 Ukoliko poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu sa licem koje je u radnom odnosu na određeno vreme, pri čemu nema prekida, već se radni odnos(…)

OBRAZAC P EKO – OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Obrazac P EKO – MOŽETE PREUZETI Prijava_naknada_za_ziv_sred Obrazac P EKO OD 01. JANUARA 2015. VLASNICI STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA PLAĆAJU POSEBNU NADOKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Doneta je Odluka o plaćanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine /“Sl. List grada Beograda“ br. 96/14/. Naknada se odnosi na korišćenje(…)

ODLUKA O OTPISU OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

Na zahtev velikog broja pretplatnika bloga, dajemo primer odluka o otpisu obaveza i potraživanja prema ino partnerima, iste se naravno mogu koristiti i za domaći promet. PRIMER ODLUKE O OTPISU OBAVEZA   Na osnovu člana 16. stav 1. tačke 1), 2) i 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica direktor preduzeća “IFA” d.o.o., BEOGRAD,(…)

ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE ZAKUPNINE FIZIČKOM LICU OD STRANE PRAVNOG LICA – REZIDENTU I NEREZIDENTU

Prilikom plaćanja zakupa fizičkom licu – rezidentu od strane pravnog lica ispravno je korišćenje šifre plaćanja 248. Treba imati u vidu da je zakupodavac obveznik plaćanja poreza po osnovu prihoda ostvarenog po osnovu zakupa, ali u praksi zakupodavac i zakupac se dogovore da porez plaća zakupac, te da nalog za plaćanje poreza sa šifrom 248(…)

POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU

Godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, je zakonom propisana obaveza svih privredenih subjekata. Na samom početku je popis klase 0, odnosno, popis neuplaćenog upisanog kapitala, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava za 2014. godinu se vrši u skladu sa Pravilnikom o(…)