Modeli

M 4 OBRAZAC – PRIMERI POPUNJENIH M-4 OBRAZACA ZA 2013. GODINU, ROKOVI ZA PODNOŠENJE, SPISAK DOKUMENATA I MESTA PREDAJE

 M-4 ZA 1 ZAPOSLENOG RADNIKA M-4K ZA VIŠE RADNIKA M-4SP ZA OSNIVAČA PREDAVANJE PRIJAVE M4  ZA 2013. GODINU ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA VRŠICE SE POCEV OD 01.04.2014 – 31.05.2014. GODINE OD 8-14 CASOVA OBRASCI SE PREDAJU NA SLEDECIM LOKACIJAMA: PONEDELJKOM I SREDOM za poslodavce cije je prijavljeno sedište na opštini: STARI GRAD-IV sprat- sobe 409,(…)

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU

Jedna od najvažnijih aktivnosti na kraju poslovne godine za sva pravna lica i preduzetnike je popis (ili inventar) imovine i obaveza za 2013. godinu. Značaj tog obimnog posla, je iskazivanje realnih finansijskih izveštaja, koji su osnov, za utvrđivanje smernica menađžmentu za buduće poslovanje. POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2013. GODINU Popis ili inventar je detaljan(…)

MODEL PRAVILNIKA O POPISU

Na osnovu člana _____ Statuta preduzeća  (poslovno ime privrednog društva), _______________________  iz , _______________ u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu__________________________________,  (poslovno ime privrednog društva), Skupština osnivača, na sednici održanoj dana __________ godine(…)

MODEL ODLUKE O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA

 ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA Na osnovu odredbe člana 18. Zakona o računovodstvu i reviziji i odredaba Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, kao i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju(…)

MODEL UPUTSTVA ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS

UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS  Na osnovu tačke _____ Odluke Upravnog odbora _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo) o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12._____ godine od 20.11._____ godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i(…)

MODEL PLANA RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOT. EKVIVALENATA

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA  _______________ (poslovno ime privrednog društva) _______________ (sedište) Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu: _______________, predsednik komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik. Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine(…)

MODEL ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU

Na osnovu člana _____ Statuta _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo), člana _____ Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Društvu,(…)

SPROVOĐENJE POPISA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2013.

 Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu), predviđena je obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Ista obaveza predviđena je i odredbom člana 18. stav(…)

PORESKI TRETMAN MANJKA DOBARA I RASHODOVANJA OPREME

OBRAČUN PDV RAZLIKE UTVRĐENE POPISOM Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u(…)

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE MANJKOVA, VIŠKOVA, OTPISA I RASHODA DOBARA UTVRĐENIH POPISOM IMOVINE ZA 2013. GODINU

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)

USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU I KNJIŽENJE REZULTATA POPISA

Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu). Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako ima više komisija, obično(…)