Modeli

POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2014. GODINU

Popisom se obuhvataju finansijski plasmani i potraživanja za prodata dobra i usluge, kao i po drugim osnovama ukoliko na dan sastavljanja finansijskih izveštaja nisu naplaćena, u skladu sa sa odredbama člana 2. stav 3. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 – dalje:(…)

POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU

Godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, je zakonom propisana obaveza svih privredenih subjekata. Na samom početku je popis klase 0, odnosno, popis neuplaćenog upisanog kapitala, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava za 2014. godinu se vrši u skladu sa Pravilnikom o(…)

ZAJAM ZAPOSLENIMA

Poslodavci mogu odobravati zajam zaposlenima u skladu sa članom 8. Stav 2. i članom 120. Tačka 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). U skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu utvrđuje mogućnost odobravanja zajma zaposlenima. Treba naglasiti, da poslodavac(…)

POVLAČENJE MENICE

Menica predstavlja hartiju od vrednosti po naredbi, kojom njen izdavalac neopozivo potvrđuje da će korisniku menice izvršiti isplatu iznosa naznačenog na samoj menici o roku dospeća. Poslovanje menicama u Republici Srbiji (RS) definisano je Zakonom o menicama (“Sl. list FNRJ”, br. 104/46, “Sl. list SFRJ”, br. 16/65, 54/70 i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 46/96(…)

MODEL ODLUKE O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU

Na osnovu odredbe člana 16. do 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni Glasnik RS, br. 62/13) i odredaba člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Službeni Glasnik RS, br. 118/13), kao i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i(…)

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE I VONTERSKI RAD – SPECIFIČNOSTI I RAZLIKA

   U našoj praksi rašireno je mišljenje da su volontiranje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, jedno te isto angažovanje mladih, kako kod privatnih poslodavaca, tako u državnom i javnom sektoru. Odredbama člana 201. Zakona o radu propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o radu (“Sl.(…)

PRIMANJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NAKNADE POSLANICIMA I ODBORNICIMA, SUDSKIM POROTNICIMA, VEŠTACIMA, PREVODIOCIMA I STEČAJNIM UPRAVNICIMA

Primanja članova nadzornog odbora pravnog lica za rad u tim organima, naknade poslanika i odbornika za rad u skupštini i odborima, naknade sudskih veštaka i prevodilaca i naknada stečajnih upravnika, kao i naknada po osnovu izvršavanja poslova civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, čine prihod tih lica na koji se plaća porez na dohodak(…)

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

U skladu sa članom 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti(…)

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI – PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE

Za obavljanje poslova, koji po svojoj prirodi ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, poslodavci imaju mogućnost da sa određenim licem zaključe ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Ugovori se mogu zaključiti sa: 1) nezaposlenim licem, 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena, 3) korisnikom starosne(…)

UGOVOR O DELU – PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite(…)

MODEL PRAVILNIKA O RADU

PRAVILNIK O RADU Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana _____ _______________ (navesti zakon ili opšti akt poslodavca koji određuje nadležnost organa), nadzorni odbor (alternativa: direktor ili drugi organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca), ____________________ (naziv i sedište(…)