• Home
  • Blog
  • Zakoni

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA POVEZANIH S VIRTUELNIM VALUTAMA U STRANOJ DRŽAVI

(„Sl. glasnik RS“, br. 49/2021)

 

Uvodna odredba

  1. Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi i način davanja i oduzimanja saglasnosti pružaocu usluga povezanih s digitalnom imovinom u delu poslovanja koji se odnosi na virtuelne valute (u daljem tekstu: pružalac usluga) za osnivanje ogranka ili neposredno pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi.

Davanje saglasnosti za pružanje usluga u stranoj državi

  1. Pružalac usluga može pružati usluge povezane s virtuelnim valutama u stranoj državi preko ogranka ili neposredno, u skladu s propisima te države i odredbama Zakona o digitalnoj imovini (u daljem tekstu: Zakon) i ove odluke.
  2. Radi osnivanja svakog pojedinačnog ogranka u stranoj državi ili neposrednog pružanja usluga povezanih s virtuelnim valutama u svakoj pojedinačnoj stranoj državi, pružalac usluga podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje saglasnosti na obrascu datom u Prilogu 1 ove odluke, u kojem navodi spisak usluga povezanih s virtuelnim valutama iz člana 3. stav 1. Zakona i drugih poslova i usluga koji su neposredno povezani sa uslugama povezanim s virtuelnim valutama a koje namerava da pruža, odnosno obavlja preko ogranka ili neposredno u stranoj državi.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke pružalac usluga dostavlja i sledeće podatke i dokumentaciju:

1) odluku svog nadležnog organa o osnivanju ogranka u stranoj državi, odnosno o neposrednom pružanju usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović