• Home
  • Blog
  • Zakoni
2

ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

„Sl. glasnik RS“, br. 51/2015, 3/2016 i 29/2016)

Stupa na snagu 28. 04. 2016.

1. Ovom odlukom propisuju se slučajevi u kojima se plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata u Republici Srbiji mogu vršiti u efektivnom stranom novcu, kao i uslovi pod kojima se vrše.

2. Plaćanje/naplaćivanje/uplata/isplata u efektivnom stranom novcu, u smislu ove odluke, mogu se vršiti u vrstama deviza propisanim odlukom kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, uplate i isplate u smislu tačke 16. stav 1. ove odluke mogu se vršiti i u vrstama efektivnog stranog novca koje se mogu kupovati i prodavati na deviznom tržištu, u skladu sa odlukom iz stava 1. ove tačke.

3. Rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica mogu, u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, vršiti naplatu u efektivnom stranom novcu u sledećim slučajevima:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.