OBRAČUN I PLAĆANJE PDV NA PROMET INŽENJERSKIH USLUGA STRANOM LICU

inženjerske uslugeNEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV PRUŽA INŽENJERSKE USLUGE (TEHNIČKE I MEHANIČKE KONTROLE, TESTIRANJA, ANALIZE I SELEKCIJE DELOVA) STRANOM LICU

Kada obveznik PDV pruža inženjerske usluge, u konkretnom slučaju usluge tehničke i mehaničke kontrole, testiranja, analize i selekcije delova (koji se nakon izvršene kontrole i selekcije ugrađuju u vozila, pri čemu ugradnju tih delova ne vrši obveznik PDV koji pruža inženjerske usluge), stranom licu – proizvođaču delova, a pod uslovom da strano lice na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, mestom prometa tih usluga smatra se inostranstvo. S tim u vezi, na naknadu za promet ovih usluga PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-44/2016-04 od 23.2.2016. godine). 

„Kada obveznik PDV – privredno društvo „G…“ d.o.o. pruža inženjerske usluge, u konkretnom slučaju usluge tehničke i mehaničke kontrole, testiranja, analize i selekcije delova (koji se nakon izvršene kontrole i selekcije ugrađuju u vozila, pri čemu ugradnju tih delova ne vrši obveznik PDV koji pruža inženjerske usluge), stranom licu – proizvođaču delova, a pod uslovom da strano lice na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, mestom prometa tih usluga smatra se inostranstvo. S tim u vezi, na naknadu za promet ovih usluga PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV – privredno društvo „G…“ d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon).

Odredbom člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona).

Odredbom člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka 7) Zakona propisano je, da izuzetno iz st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović