Dejan Trifunović

Author Archives: Dejan Trifunović

Oglašavanje na internetu i internet trgovina

Oglašavnjem na internetu se mogu baviti i društva kojima to nije pretežna delatnost, jer u skladu sa članom 4. Zakona o privrednim društvima, privredno društvo  može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Online trgovina i posredovanje u onlin trgovini prema  Zakonu […]

Detaljnije...

DPU (LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA)

 POSLOVNE KNJIGE VODE PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA NEMAJU OBAVEZU VOĐENJA DPU (LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA) BEZ OBZIRA ŠTO OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU DELATNOST   Obaveza vođenja DPU evidencije je propisana Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, tako da privredna društva i preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva nemaju […]

Detaljnije...

Priznavanje rashoda koji sadrže obračunati PDV

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJI U SEBI SADRŽE OBRAČUNATI POREZ NA DODATU VREDNOST   Ukoliko obveznik u svojim poslovnim knjigama, a u skladu sa propisima o računovodstvu, iskaže rashode u iznosima koji u sebi sadrže obračunati porez na dodatu vrednost, tako iskazani rashodi (sa obračunatim porezom na dodatu vrednost) priznaju se u poreskom bilansu. […]

Detaljnije...

PRIMENA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA OD 27.10.2018. GODINE

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava tačka 4 Izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava brisane su određene tarifne oznake, tj. ex-pozicije, u koje se svrstava roba za koju više nije potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti prilikom […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2017, 88/2017 i 84/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Član 2 Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA INVESTICIJE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje metodologija utvrđivanja referentnih cena dobara i usluga u okviru investicije za obračun IPARD podsticaja. Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja: 1) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavljača; datum izdavanja; naziv […]

Detaljnije...

Premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Poslodavac za zaposlene može da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom i uplaćuje premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, zaradom se u smislu čl. […]

Detaljnije...

OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(27.10.2018. godine) Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36/11-dr.zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za […]

Detaljnije...

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018) Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz […]

Detaljnije...

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2018) Osnovne odredbe Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata – fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: subjekti kontrole), odnosno postupak ove kontrole i preduzimanje mera prema subjektu kontrole u ovom postupku, kao i druga pitanja značajna za taj postupak. Predmet kontrole […]

Detaljnije...
1 2 3 85
Pitanja i odgovori