Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

PIB za fizička lica koji su obveznici PDV

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB. PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u: akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim […]

Detaljnije...

Promet naftnih derivata van teritorije Republike Srbije

Kada obeznik PDV vrši promet naftnih derivata van Republike Srbije, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednih, nije u obavezi da obračunava i plaća PDV na taj promet. Naftni derivati se isporučuju iz Republike Poljske u Saveznu Republiku Nemačku, čiji promet vrši rezidentni obveznik PDV, pri tom prometu se ne obračunava i ne plaća PDV […]

Detaljnije...

Uzimanje nepokretnosti iz poslovne imovine preduzetnika

Lična i poslovna imovina preduzetnika se vodi na fizičko lice, odnosno na preduzetnika. Preduzetnička radnja nema isti pravni status kao pravno lice, preduzetnička radnja nema u vlasništvu imovinu, već je to imovina preduzetnika. Uzimanje nepokretnosti iz poslovne imovine preduzetnika u njegovi ličnu imovinu, time se ne menja vlasnik nepokretnosti, ne može se vršiti ugovorom, s […]

Detaljnije...

Povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa prilikom zasnivanja radnog odnosa sa fizičkim licem koje je u srodstvu sa vlasnikom preduzetniček radnje

Prema članu 21v stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod […]

Detaljnije...

Oslobođenje poreza i doprinosa za novoosnovane preduzetnike

Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana  i članu 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, oslobođeni su od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu sopstvene zarade i po […]

Detaljnije...
1 2 3 34
Pitanja i odgovori