About

Posts by :

Lična zarada preduzetnika

Ličnu zaradu preduzetnik može sam da odredi, a takođe lična zarada preduzetnika je propisana u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.(…)

Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije. Prema Zakonu o doprinosima(…)

Računovodstveno evidentiranje manjkova, viškova, otpisa i rashoda dobara utvrđenih popisom imovine za 2017. godinu

Članom 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 i 111/2009) propisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem po popisu na kraju poslovne godine ili i u toku godine ako je tako predviđeno opštima aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika dok je Pravilnikom o načinu(…)

Usvajanje izveštaja o popisu za 2017. godinu i računovodstveno evidentiranje rezultata popisa

Na osnovu internog akta pravnog lica popisna komisija nakon popisa, ispitanih uzroka nastalih manjkova, viškova, uzroka nastalih oštećenja i umanjenje vrednosti iz drugih razloga na zalihama, sastavlja izveštaj o radu na popisu koji dostavlja: nadležnom organu pravnog lica; internom revizoru, nadzornom odboru revizora; društvu za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji (ukoliko je(…)

Popis obevza i vanbilansne evidencije za 2017. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne(…)

Sprovođenje popisa kod pravnih lica i preduzetnika za 2017. godinu

 Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu), predviđena je obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza i usklađivanja stanja po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Ista obaveza predviđena je i odredbom člana 18. stav(…)

Popis zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 2017. godinu

Preduzetnici i pravna lica koja se u okviru svoje delatnosti bave proizvodnjom, pre podnošenja finansijskih izveštaja su dužni da prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, izvrše popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Kako bi bolje pratili svoje poslovanje, rentabilnost, učinak zaposlenih, preduzetnici i pravna lica mogu(…)

Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se(…)

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2017. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje(…)

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i uslkađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena(…)

Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2017. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijal (…)