Preduzetnici Archives - Страница 3 од 21 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Preduzetnici"

Prodaja polovnog teretnog vozila

 PORESKI TRETMAN PROMETA POLOVNOG TERETNOG MOTORNOG VOZILA   Kada je reč o poreskom tretmanu prometa teretnog motornog vozila po osnovu čije nabavke je obveznik PDV – preduzetnik imao pravo da PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog […]

Detaljnije...

Uputstvo za novoosnovane poslodavce koji koriste oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade

Novoosnovani poslodavci – pravna lica i preduzetnici, koji od 1. oktobra 2018. godine koriste oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, imaju obavezu da pre isplate zarade za lica za koja koriste oslobođenje podnose pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD sa novom šifrom vrste prihoda – […]

Detaljnije...

Preduzetnici – pružene usluge u inostranstvu

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PREDUZETNIKA DA PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU U SLUČAJU KADA OSTVARI NAKNADU U IZNOSU VEĆEM OD OSAM MILIONA DINARA ZA KOSULTANTSKE USLUGE ČIJE JE MESTO PROMETA U INOSTRANSTVU   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV preduzetnika, ne uračunava se iznos naknade koji je preduzetnik ostvario, odnosno koju treba da ostvari […]

Detaljnije...

APR – postupanje u slučaju nedostavljanja finansijskih izveštaja ili izjave o neaktivnosti

POSTUPANJE APR U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA IZJAVE O NEAKTIVNOSTI ILI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU APR je u obavezi da radi vođenja Registra finansijskih izveštaja i sprovođenja odredaba Zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona, obavlja poslove u obimu i na način definisan ovim zakonom, kao i da podnosi odgovarajuće prijave nadležnim […]

Detaljnije...

Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima. Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom […]

Detaljnije...

Reklamiranje robe kupljene u maloprodajnom objektu

Prema Zakonu o fiskalnim kasama lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ukoliko se lice bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta i dobra dostavlja preko lica koja imaju registrovanu […]

Detaljnije...

Nasleđivanje pravnog lica i pravo naslednika na preknjižavanje više plaćenog poreza

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da fizičko, odnosno pravno lice ima pravo na: na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno; na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom; da koristi […]

Detaljnije...

Obveznik PDV prilikom instaliranja elektronskih sistema obezbeđenja, održavanja i nadleganja sitema

Instaliranje elektronskih sistema obezbeđenja, deo su oblasti građevinarstva i spadaju u grupu delatnosti 43.21. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, propisane su delatnosti iz građevinarstva, gde je obveznik PDV primalac usluga. Obzirom da instaliranje, […]

Detaljnije...

Uzoz robe i repromaterijala – prateća dokumentacija od porudžbenice do naknadne carinske kontrole

Uvoz robe iz celoga sveta je naša stvarnost. Uvozom se bave  preduzeća, preduzetničke radnje ali i ogranci stranih pravnh lica u Srbiji. Dobra prethodna priprema je uslov za lakše obavljanja posla. Da li će Vaša roba biti  uvozno ocarinjenja u jednom danu ili će provesti više dana u carinskom magacinu (i tako poskupeti sam uvoz), […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori