ISPOSTAVLJANJE RAČUNA SA PDV ZA USLUGE INTELEKTUALNE SVOJINE /SOFTVERI-LICENCE/ – PRE PRUŽENE USLUGE

PLANETA - SUPERNačin fakturisanja za pružene usluge koje su okarakterisane kao intelektualna svojina, koje imaju ograničen ili neograničen rok korišćenja mogu se prema Izmenama i dopuama Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“ br. 83/2015), fakturisati na dva načina. Prvi je da nakon sklapanja ugovora ili prijema avansne uplate, pružalac usluge ispostavi odma konačan račun, bez obzira što korisnik usluge –usluge će koristiti možda još godinu dana. Drugi način je kao i do sada ispostavljanje računa nakon pružene usluge.
Ova izmena u načinu ispostavljanja računa odnosi se na usluge koje se pružaju i definisane su članom 5. Zakona o PDV glasi:
Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4 ovog zakona.
Promet usluga je i svako nečinjenje i trpljenje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović