Faktoring poslovi

Računovodstveno evidentiranje faktoring poslova

 

faktoring-posloviPrema Zakonu o faktoringu, faktoring je usluga kupoprodaje nedospelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja na osnovu prodate robe ili pruženih usluga u zemlji ili inostranstvu. Dakle predmet faktoringa su kratkoročna potraživanja za prodatu robu ili pružene usluge. Kupoprodaja budućih potraživanja je moguća samo na osnuvu važećeg ugovora da će se izvršiti promet robe ili usluga u skorijoj budućnosti, odnosno da će nastati potraživanja na osnovu ugovora.
U faktoring poslovima učestvuju ustupilac, faktor i dužnik. Ustupilac je lice koje ustupa svoja potraživanja faktoru, ona mogu biti pravna lica, preduzetnici ili baka. Faktor je lice koje kupuje potraživanja od ustupioca i on može biti pravno lice, preduzetnik ili banka. Faktor vrši naplatu potraživanja u svoje ime i za svoj račun. Dužnik je lice prema kome ustupilac ima potraživanja, koji nakon kupovine potraživanja faktora od ustupioca ima dugovanje prema faktoru.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović