Doprinosi za osiguranje za osnivača fizičko lice – nerezident

Beograd 08.04.2014. Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Strajk zaposlenih u PIO fondu zbog smanjenja plata. Ras foto Bosko Karanovic

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA FIZIČKO LICE – NEREZIDENTA KOJE JE OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU

 

Osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi (pod radom se smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njegovih osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava) i ne ostvaruje ugovorenu naknadu, i nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti (pri čemu se podrazumeva da u privrednom društvu postoji lice koje je u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog društva, odnosno ovlašćeno je za poslovođenje), nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-278/2015-04 od 22.9.2016. godine)

 

„Prema odredbi člana 6. tačka 15) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,  osnivač, odnosno član privrednog društva je osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član (član 53. Zakona).

Prema odredbi člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) osiguranici samostalnih delatnosti su lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član. Pored toga, saglasno tački 3) stav 1. člana 12. tog zakona, osiguranici samostalnih delatnosti jesu i lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu. Radom u smislu stava 1. tačka 2) tog člana Zakona se smatra i predstavljanje i zastupanje privrednih društava od strane njihovog osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava (stav 2. člana 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović