#2. Stavljanja osoblja na raspolaganje i porez na dobit pravnih lica

Stavljanje osoblja iz inostranstva na raspolaganje firmi u Srbiji često je predmet poreske kontrole i osporavanje troškova.

Kompanije iz inostranstva šalju svoje zaposlene na rad u ćerke firme ili na drugi način povezana lica na rad u preduzeća u Srbiji, o tome je pisano u tekstu #1. Namera nam je da vam u ovom tekstu skrenemo pažnju na proceduralnu dokumentaciju, kako ne bi kasnije  bilo problema u postupku poreske  kontrole i nepriznavanje troškova.

Činjenicaje da su naši propisi u najvećoj meri usklađeni sa propisima EU, međutim, privredna društva koja posluju u Srbiji, bez obzira što im  matična kompanija  ima sedište u EU, USD ili nekoj drugoj zemlji dužne su da poštuju i primenjuju lokalne propise Republike Srbije.

Strane kompanije, obično misle da je dovoljno da firmi u Srbiji ispostave samo šturi račun kojim nadoknađuju bruto zaradu jednog ili više upućenih radnika na rad u Srbiji.

Takav dokument često biva osporen od strane poreske inspekcije, pod sumnjom da se radi o “neosnovanom izvlačenju” novca iz Srbije. Ukoliko se račun dovede u sumnju, sleduje   plaćanje poreza na dobit od 15% na celu fakturisanu sumu.

Prvi dokument  je ugovor

Potrebno je da matična ili bilo koja druga strana firma koja upućuje svoje zaposlene na rad u firmu u Srbiju, da te dve firme sačine ugovor kojim će se precizirati sledeće:

 1. Koliko radnika se upućuje,
 2. Navesti imena zaposlenih,
 3. Cena bruto sata ili bruto mesečna nadoknada po jednom radniku,
 4. Koje poslove – radne zadatke će obavljati strano lice u firmi u Srbiji i
 5. Koje rezultate treba očekivati od angažovanja tih zaposlenih..

Naravno, ugovor može biti i detaljniji, ovo su osnovni elementi koje ugovor treba da sadrži, pored perioda angažovanja itd…

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica  je jasna,  članom 7a stav 1. tačke 1) i 8) definisano je da troškovi koji se ne mogu dokumentovati i troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ne priznaju se kao troškovi poslovanja.

Da bi trošak po osnovu primljene usluge stavljanja osoblja na raspolaganje od stranog pravnog lica bio priznat u poreskom bilansu preduzeća u Srbiji – potrebno je da su  ispunjeni  kumulativno sledeći uslovi:

1) rashod je evidentiran u poslovnim knjigama, odnosno u bilansu uspeha primaoca usluge, koji je sačinjen u skladu MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i računovodstvenim propisima;

2) rashod je adekvatno dokumentovan od strane primaoca usluge; i

3) usluga stavljanja osoblja na raspolaganje je nabavljena radi obavljanja poslovne delatnosti društva, tj. rashod po osnovu primljene predmetne usluge je nastao u poslovne svrhe društva.

Možda deluje čudno, kada se Zakonom definiše da je trošak nastao u poslovne svrhe, i to za delatnost koju obavlja poreski obveznik u Srbiji.

Kasnije će biti pobrojana   dodatna  dokumentacija koju bi trebalo da ima preduzeće u Srbiji, kojom opravdava nastali rashod. Da nadležni organi ne bi posmslili da se radi o izvlačenju novca i o neosnovanim rashodima.

Bez kompletne dokumentacije, i samo na osnovu šturog računa, strana kompanija može da fakturiše troškove za iznajmljenu guvernantu koja čuva decu direktora kompanije. Ili da su to troškovi baštovana, kuvara ili druge posluge u stanu/kući direktora ili nekog drugog lica iz firme. Može i to, ali to nisu troškovi koji su nastali u svrhu poslovanja firme i ostvarivanja dobhotka.

Član 9. stav 2. Zakona o računovodstvu   definisana je računovodstvena isprava. Ona  predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Prilikom poreske kontrole, inspekcija obično detaljno kontroliše baš ove troškove, i najčešće sumnja da li su stvarno nastali u svrhu obavljanja delatnosti firme. Ukoliko se ispostavi da firma ima oskudnu dokumentaciju, samo račun strane kompanije, takav račun najčešće se ne priznaje u trošak poslovanja i propisuje se obaveza plaćanja poreza na dobit od 15%.

Spisak potrebnih dokumenta koja opravdavaju rashode

 • Ugovor o stavljanju osoblja na raspolaganje zaključen sa stranom firmom je prvi dokument u nizu.
 • Račun izdat od strane firme za pružene usluge sa specifikacijom po zaposlenom:
 • Specifikacija pruženih usluga od strane firme koja predstavlja sastavni deo izdatog računa,
 • Izveštaj o pruženim uslugama obvezniku putem ustupljenog osoblja nerezidentnog dobavljača,
 • Evidencija radnih sati ustupljenog osoblja nerezidentnog dobavljača tokom obavljanja poslova za potrebe obveznika,
 • Zapisnike sa poslovnih sastanaka održanih između ustupljenog osoblja i poreskog obveznika,
 • Fizička prisutnost stranog lica u firmi u momentu kontrole,
 • Ukoliko je zaposleni odsutan, otišao je na odmor, bolovanje…. dokaz da je proveo određeno vreme na radnom zadatku je kopija pasoša gde se jasno vidi datum ulaska u Srbiju.
 • Dozvola boravka – radna dozvola u Srbiji od strane MUP-a.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović