CARINSKI DUG MOŽE PLATITI DRUGO LICE

Članom 110 Carinskog zakoga definisano je šta se smatra carinskim postupkom sa odlaganjem, a šta carinskim postupkom sa ekonomskim dejstvom.

Carinski postupak sa odlaganjem je postupak:

  • tranzita;
  • carinskog skladištenja;
  • aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema odlaganja;
  • prerade pod carinskom kontrolom;
  • privremenog uvoza.

Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom je postupak:

  • carinskog skladištenja;
  • aktivnog oplemenjivanja;
  • prerade pod carinskom kontrolom;
  • privremenog uvoza;
  • pasivnog oplemenjivanja.

Uvozna roba je roba koja je stavljena u carinski postupak sa odlaganjem i roba nad kojom je, na osnovu postupka aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povraćaja, sproveden postupak stavljanja u slobodan promet, uz ispunjenje formalnosti predviđenih članom 156. ovog zakona.

Roba u nepromenjenom stanju je uvozna roba koja u postupku aktivnog oplemenjivanja, ili u postupku prerade pod carinskom kontrolom, nije bila predmet neke obrade ili prerade.

Vlada donosi propise za primenu carinskih postupaka sa odlaganjem i carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, za pojednostavljenja tih postupaka, kao i za primenu odredaba koje se odnose na mere trgovinske ili poljoprivredne politike.

Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom može da se primeni samo na osnovu odobrenja koje izdaje carinski organ.

Članom 117. Carinskog zakona propisano je da se prava i obaveze nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom mogu, pod uslovima koje utvrdi carinski organ, preneti na druga lica koja ispunjavaju uslove za odgovarajući postupak, dok je članom 113. istog zakona predviđena obaveza za nosioca odobrenja da mora da obavesti carinski organ o svim činjenicama koje nastanu nakon izdavanja odobrenja i koje utiču na njegovu dalju primenu ili sadržinu.

Plaćanje carinskog duga, prema članu 5. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona kojom je dužnik definisan kao svako lice koje je dužno da plati carinski dug, a u vezi sa tim još i član 267. istog zakona koji propisuje da iznos dažbina može umesto dužnika platiti treće lice u skladu sa propisima.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović