Isplate zarade nerezidentu u gotovom

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost, isplata zarade se može vršiti u gotovom, tako što se gotov novac podiže sa tekućeg računa uz prateću dokumentaciju, rešenje, ugovor, račun.

Takođe prema Pravilniku zaposlenom nerezidentnom licu je moguće isplatiti zaradu u gotovom, na isti način kao i rezidentnim licima.

Ukoliko se isplata zarade vrši na ručun nerezidenntog lica moguće je izvršiti isplatu na dinarski račun nerezidentnog lica otvoren u banci u zemlji.

Isplata zarade nerezidentnom licu na njegov dinarski račun se vrši u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, predviđena je šifra osnova priliva i odliva 600 za transakcije koje se vrše, po osnovu plata i drugih naknada stalno ili privremeno zaposlenim nerezidentima kod rezidenata u Republici Srbiji u periodu do godinu dana.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović