MOGUĆNOST PRIVREMENOG UVOZA AMBLAŽE

AMBALAZAPostupak privremenog uvoza se odobrava licima koja pruže sve potrebne garancije da će pravilno sprovoditi postupak i ako carinski organ ima mogućnost nadzora i kontrole nad odobrenim postupkom. Zahtev za odobravanje privremenog uvoza se podnosi u pisanoj formi. Carinski organ na zahtev korisnika robe, odobrava privremeni uvoz i upotrebu robe na teritoriji Republike Srbije koja je namenjana daljem izvozu. Takođe prilikom odobravanja zahteva za privremeni uvoz robe može delimično ili u potpunosti oslobotiti uvoznih dažbina. Roba koje se privremeno uvozi može se deklarisati u pisanoj ali i izuzetno u usmenoj formi.

 

Roba koja može da se usmeno deklariše je:

 • stoka za nomadsko seljenje ili ispašu ili za vršenje rada ili prevoza, kao i druga roba koja zadovoljava uslove propisane članom 334. stav 3. tačka 1) ove uredbe,
 • ambalaža, ako je uvezena puna, a namenjena je ponovnom izvozu prazna ili puna, a koja je označena trajnim i neizbrisivim oznakama lica sa sedištem van carinskog područja,
 • oprema za radio i televizijsku produkciju i emitovanje, kao i vozila posebno opremljena za radio i televizijsko emitovanje, uključujući i njihovu opremu, koju uvoze javne ili privatne organizacije sa sedištem van carinskog područja i odobrene od strane carinskih organa koji izdaju odobrenje za postupak uvoza takve opreme i vozila,
 • instrumenti i aparati, potrebni lekarima za pružanje pomoći obolelim, koji čekaju na presađivanje organa, u skladu sa članom 336. ove uredbe,
 • roba iz člana 185. ove uredbe,
 • druga roba, ako carinski organ to odobri.

Prilikom usmenog deklarisanja robe potrebno je podneti ispravu u dva primerka, jedan primerak carina overava i vraća podnosiocu zahteva dok drugi zadžava za sebe. Isprava sadrži:

 • naziv/ime i adresa podnosioca zahteva, deklaranta i drugih učesnika postupka,
 • vrsta proizvodnih radnji ili upotrebe robe,
 • tehnički opis robe, oplemenjenih ili prerađenih proizvoda i metode za utvrđivanje njihove istovetnosti,
 • propisanu šifru ekonomskih uslova,
 • predviđeni normativi ili metode za njihovo određivanje,
 • predviđeni rok za završetak postupka,
 • predložen carinski organ završetka postupka,
 • mesto sprovođenja proizvodnih radnji, prerade ili upotrebe,
 • predložene formalnosti za premeštaj robe i
 • kod usmenih deklaracija, vrednost i količina robe.

Kada se privremeno uvozi ambalaža, carinski organa može u potpunosti uvoznika osloboditi uvoznih dažbina za ambalažu ako je uvezena puna, a namenjena je ponovnom izvozu prazna ili puna, i ako je uvezena prazna, a namenjena je ponovnom izvozu puna.

Konvencija o privremenom uvozu definiše da se privremeni uvoz odobrava za svu robu koja je namenjena dalje izvozu u isom stanju u kojem je i uvezena ili sa umanjenom vrednošću zbog upotrebe. u prilogu B.3 Konvencije ambalaža je definisana kao svi artikli i materijali koju su upotrebljeni ili bi trebalo da se upotrebe, u stanju u kojem su uvezeni, za pakovanje, zaštitu, smeštaj ili razdvajanje robe, izuzimajući materijale za ambalažu kad se uvoze u rasutom stanju kao što su slama, papir, staklena vuna, iverica i drugi. Takođe su izuzeti kontejneri i palete.

U skladu sa Konvencijom o privremenom uvozu ambalaža koja se privremeno uvozi u vezi sa nekom komercijalnom operacijom oslobađa se u potpunosti carinskih i poreskih dažbina, takođe se oslobađa i ukoliko njen uvoz nije komercijalna operacija ali ona služi za komercijalnu operaciju.
Takođe prema Konvenciji privremeno uvezena ambalaža se ne sme koristiti u prometu, osim za ponovni izvoz. Ukoliko je uvezena puna, to važi od momenta kada se ambalaža isprazni.
Prema Konvenciji od podnosioca zahteva može se tražiti pismena izjava o obavezi daljeg izvoza ambalaže, pored carinskog dokumenta i obezbeđenja za palete i ambalažu.

Ukoliko se privremeno uvozi pivo u aluminijumskim burićima za točilice, pivo je predmet prodaje,   ambalaža koja je privremeno uvozena služi u komrecijalnoj operaciji. Prema navedenom primeru, podnosioc zahteva ima pravo na oslobađanje carinskih dažbina u potpunosti ukoliko se ispune svi uslovi.

Privremeni uvoz može trajati najduže 24 meseca, dakle potrebno je buriće ponovo izvesti u roku od 24 meseca. Ukoliko se u postupku navodi samo količina, a ne i serijski broj burića ukoliko ga imaju, a vrši se kontinuirani privremeni uvoz ambalaže, moguće je izvoziti boce, buriće koji su privremeno uvezeni u nekom drugom privremenom uvozu. Takođe se može podneti zahtev da se produži rok od 24 meseca ukoliko roba koja se nalazi u ambalaži ima potrebu da se koristi i u produženom periodu. Carinski organ može odobriti produžetak perioda privremenog uvoza ambalaže.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović