PRETHODNI PREGLED ROBE NA CARINI

PRETHODNI PREGLED ROBE NA CARINIKada roba stigne u carinarnicu, ta roba se nalazi na privremenom smeštaju. Dok se nalazi u privremenom smeštaju naručilac ima mogućnost da podnese zahtev za pregled robe radi utvrđivanja tačnog stanja robe. Prilikom pregleda robe može se dati pisana izjava o stanju robe ili uzeti uzorak radi kontrole kvaliteta.
Takođe prethodni pregled ili uzorkovanje pristigle robe može izvršiti i carinski organ da bi odredio carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu robe.

 

Zahtev za prethodni pregled robe ili uzorkovanje mora sadržati:

  1. naziv i adresu podnosioca zahteva;
  2. podatke o mestu gde se roba nalazi;
  3. podatke o broju uvozne sažete deklaracije (ako je bila podneta), prethodnom carinskom postupku ili prevoznom sredstvu na kojem se roba nalazi;
  4. druge podatke potrebne za prepoznavanje robe.

Ukoliko carniski organ odobri prethodni pregled robe ili uzorkovanje, to se vrši pod nadzorom carinskog organa i on propisuje količinu koju je moguće uzeti za uzorkovanje. Takođe ukoliko carinski organ odbije zahtev za prethodni pregled robe ili uzorkovanje mora doneti rešenje o odbijanju zahteva.

Da bi se utvrdio ispravan iznos carinskih dažbina potrebno je utvrditi carinsku vrednost robe. Carinska vrednost predstvalja osnovu za obračun carinskih dažbina. Carinska vrednost se određuje prema metodu transakcijske vrednosti robe. Transakcijska vrednost je stvarno plaćena cena ili cena koja treba da se plati za robu koja se prodaje radi izvoza u Republiku Srbiju, a po potrebi usklađena sa troškovima i izdacima koji ulaze, odnosno koji ne ulaze u carinsku vrednost.

Carinski dug za određenu robu neće nastati ako lice dokaže da obaveze koje proizilaze iz:

  1. odredaba čl. 63. do 66. i člana 202. stav 1. tačka 2) ovog zakona ili
  2. privremenog smeštaja te robe ili
  3. primene carinskog postupka u koji je ta roba bila stavljena.

Ukoliko je roba uništena ili obezveđena i neupotrebljiva za bilo koje lice neće se obračunavati carinski dug. Ukoliko je samo deo robe uništen ili neupotrebljiv za bilo koje lice vrednost te robe će se obračunati kao i za ostatak robe. To važi i ukoliko je roba izgubljena.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović