IZVOZ ROBE PUTEM POŠTE

POSTUPAK IZVOZA ROBE MANJEG EKONOMSKOG ZNAČAJA KOJA SE IZVOZI U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU OD 1.3.2016. GODINE

poštaKao deklaracija koja se koristi u redovnom postupku sa pošiljkama manjeg ekonomskog značaja, koje se vraćaju iz inostranstva, može se koristiti poštanski obrazac CP 72 – carinska deklaracija, koja je propisana aktima Svetskog poštanskog saveza.  (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-44/2/2016 od 10.2.2016. godine).

„Veza: Naš akt br. 148-03-030-04-6/7/2011 od 7.11.2011. godine

Aktom pod gornjim brojem i datumom propisan je postupak izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju, a u tački 6 navedenog akta objašnjen je postupak sa pošiljkama koje su izvozno otpremljene uz upotrebu obrasca CP 72, a koje se vraćaju iz inostranstva kao neuručene.

Imajući u vidu specifičnost poštanskog saobraćaja, a naročito neuručenih pošiljki, kao i činjenicu da je nad robom koja je izvezena sproveden pojednostavljeni postupak i da se tom prilikom koristio obrazac CP 72, kao deklaracija koja se koristi u redovnom postupku sa pošiljkama manjeg ekonomskog značaja koje se vraćaju može se koristiti poštanski obrazac CP 72 – carinska deklaracija, koja je propisana aktima Svetskog poštanskog saveza.

U vezi sa izvozom robe preferencijalnog porekla putem poštanskih pošiljki, pravna lica koja imaju ugovor sa Javnim preduzećem PTT saobraćaja „Srbija“ o korišćenju usluge „Post export – Izvoz robe“ može se davati izjava o poreklu na fakturi. Izjava na fakturi mora biti u skladu sa tekstom izjave koji je propisan protokolima o poreklu uz sporazume o slobodnoj trgovini, koje primenjuje Republika Srbija. Izvoznik je u obavezi da, prilikom sprovođenja postupka izvoznog carinjenja robe, dostavi dokaznu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je proizvod stekao status proizvoda sa preferenacijalnim poreklom ispunjenjem uslova propisanih protokolima o poreklu uz sporazume o slobodnoj trgovini.

Ovakav stav zauzelo je Ministarstvo finansija u svom aktu broj 483-00-00056/2015-17 od 28.12.2015. godine.

Navedeni postupak primenjivaće se počev od 1.3.2016. godine.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović