• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA

(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2015, 111/2015, 14/2016 i 15/2016 – ispr.)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 12. i 14. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Isplatilac prihoda, odnosno naknade – rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac) obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno prilikom isplate naknade nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. stav 14. Zakona.

Isplatilac obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i člana 40. stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Poreska prijava o obračunatom i obustavljenom porezu iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posebno za svaku vrstu prihoda/naknade, za jednog ili više primalaca, na Obrascu PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, pri čemu se u slučaju više primalaca podaci iskazuju za svakog primaoca pojedinačno.

Poreska prijava iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: prijava), podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju kada je zakonom dozvoljeno podnošenje prijave i u pismenom obliku, prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.

Isplatilac podnosi prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezidentno pravno lice porez plaća u državi čiji je rezident.

U slučaju primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja isplatilac, kao prilog, uz prijavu podnosi obrazac potvrde o rezidentnosti overen od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Član 3

Obrazac PDPO/S sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o isplatiocu;

3) deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu.

U Obrazac PDPO/S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PDPO/S deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste i osnov), datum isplate /ostvarenja prihoda/naknade, izmeni prijave i identifikacionom broju prijave, kao i o osnovu i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koju podnosi isplatilac za obračunati i obustavljeni porez na dobit po odbitku shodno članu 40. st. 1, 2, 3, 12. i 14. Zakona;

2) oznaka 3 – za prijavu koju, u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku), podnosi isplatilac koji samoincijativno prijavljuje dugovani iznos poreza za koji nije podneo prijavu, uvećan za obračunatu kamatu;

3) oznaka 4 – za prijavu koju podnosi isplatilac kome je rešenjem donetim u postupku poreske kontrole naloženo podnošenje prijave, odnosno za prijavu koju podnosi poreski organ umesto isplatioca ako isti ne postupi po nalogu iz rešenja (u daljem tekstu: prijava po nalogu kontrole).

Pod rednim brojem 1.1a Osnov – unosi se jedna od oznaka:

1) oznaka 1 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima, uključujući i stalnu poslovnu jedinicu nerezidentnog pravnog lica iz jursidikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3. i 12. Zakona;

2) oznaka 2 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, u skladu sa članom 40. stav 14. Zakona.

Pod rednim brojem 1.2 Datum isplate/ostvarenja prihoda/naknade – unosi se datum isplate prihoda/naknade u formatu dd/mm/gggg. Ukoliko je datum podnošenja prijave neradni dan u polje 1.2 unosi se prvi naredni radni dan.

Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – u polje Vrsta unosi se odgovarajuća oznaka koja omogućava izmenu podataka u podnetoj prijavi, odnosno storniranje duplo podnete prijave, odnosno storniranje greškom podnete prijave, i to:

1) oznaka 1 – za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku;

2) oznaka 2 – za izmenjenu prijavu po nalogu kontrole, koja se ne smatra izmenjenom prijavom u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku;

3) oznaka 9 – za storno prijave koju unosi isključivo poreski inspektor u slučaju prestanka razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i ista omogućava storniranje podnete prijave u celosti.

Pod rednim brojem 1.3a Identifikacioni broj prijave – unosi se broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno po nalogu kontrole, odnosno broj prijave koja se stornira.

Pod rednim brojem 1.4 Osnov rešenja – unosi se oznaka rešenja nadležnog poreskog organa, i to:

1) oznaka 1 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu;

2) oznaka 2 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu;

3) oznaka 3 – za rešenje doneto na osnovu odluke suda.

Pod rednim brojem 1.5 Broj rešenja – unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa kojim je naloženo podnošenje prijave.

Član 5

U Obrazac PDPO/S deo 2. Podaci o isplatiocu, unose se osnovni podaci o isplatiocu.

Pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj – unosi se poreski identifikacioni broj (PIB) isplatioca.

Pod rednim brojem 2.2 Matični broj – unosi se matični broj isplatioca.

Pod rednim brojem 2.3 Naziv – unosi se naziv isplatioca.

Pod rednim brojem 2.4 Adresa – unosi se adresa isplatioca.

Pod rednim brojem 2.5 Sedište – unosi se numerička oznaka šifre opštine iz Spiska opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor, koji je sadržan u Prilogu 3. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 32/15, 59/15, 63/15, 97/15, 105/15 i 14/16), prema sedištu isplatioca.

Pod rednim brojem 2.6 Šifra pretežne delatnosti upisane u Registar Agencije za privredne registre – unosi se šifra pretežne delatnosti isplatioca.

Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe – unosi se telefon kontakt osobe isplatioca.

Pod rednim brojem 2.8 Elektronska adresa (e-mail) – unosi se elektronska adresa isplatioca na koju se dostavljaju obaveštenja o podnetim prijavama.

Član 6

U Obrazac PDPO/S deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu, unose se podaci o nazivu primaoca prihoda/naknade, državi rezidentnosti, šifri prihoda/naknade, neto prihodu/naknadi, poreskoj stopi, bruto prihodu/naknadi (osnovici za obračun poreza), obračunatom porezu i obračunatoj kamati.

Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – unosi se redni broj primaoca prihoda/naknade koji se odnose na jednu vrstu prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.2. Naziv – unosi se naziv primaoca prihoda/naknade.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović