VRAĆANJE ROBE ZBOG LOŠEG KVALITETA – SMANJENJE PDV OSNOVICE

reklamacija robeKada obveznik PDV – prodavac, koji se bavi proizvodnjom aluminijuma, isporuči dobra drugom obvezniku PDV – kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane kupca (zbog lošeg kvaliteta) i vraćanja tih dobara prodavcu, o čemu je sačinjen zapisnik, smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet. U ovom slučaju, obveznik PDV – prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV – prodavca. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-4/2016-04 od 5.2.2016. godine).

„Kada obveznik PDV – prodavac, koji se bavi proizvodnjom aluminijuma, isporuči dobra drugom obvezniku PDV – kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane kupca (zbog lošeg kvaliteta) i vraćanja tih dobara prodavcu, o čemu je sačinjen zapisnik, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon) smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet. U ovom slučaju, obveznik PDV – prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV – prodavca.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (daljem: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši promet dobara i usluga, odnosno naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga (član 16. tač. 1) i 2) Zakona).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prema odredbi člana 21. stav 3. Zakona, ako se osnovica naknadno smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Saglasno odredbi člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik), ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a koji je poreski dužnik za taj promet u skladu sa Zakonom, može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ili usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti isporučioca dobara ili usluga.

U slučaju vraćanja dobara smatra se da nije došlo do smanjenja osnovice (stav 5. člana 4. Pravilnika).

Odredbom člana 4. stav 6. Pravilnika propisano je, da se izuzetno od stava 5. ovog člana, smatra da je došlo do smanjenja osnovice u slučaju vraćanja dobara:

1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje dobara predviđeno propisom ili ugovorom između obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem je taj promet izvršen;

2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;

3) zbog raskida ugovora u skladu sa zakonom, pod uslovom da obveznik PDV koji je izvršio promet dobara poseduje o tome nesporne dokaze.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović