STRANO PREDSTAVNIŠTVO – OBAVLJANJE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

MarketingPoslovanje stranog predstavništva, definisano je članom 574. Zakona o privrednim društvima:
“Predstavništvo stranog privrednog društva (u daljem tekstu: predstavništvo) je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.
Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica.
Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja.
Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.”
Zaključivanje ugovora o reklamiranju i marketingu teško može da se podvede pod pojam tekućeg poslovanja predstavništva stranog pravnog lica.
Dopušteno je Zakonom da predstavništvo zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove samo u vezi svog tekućeg poslovanja. Kako u njegovo poslovanje ne spada i zaključivanje ugovora sa trećim licima, već samo preduzimanje različitih radnji, to je isključeno da njegovo tekuće poslovanje obuhvata i zaključenje ugovora u cilju marketinga, odnosno reklamiranja njegovog osnivača.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović