2

PO ZAVRŠETKU POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA OBAVEZNO JE PODNOŠENJE OBRASCA

aktivno oplemenjivanjeNosilac odobrenja za aktivno oplemenjivanje završava postupak aktivnog oplemenjivanja, kada konačno izveze proizvode ili robu. Tada je u obavezi da Carinu dostavi Obrazac za završetak postupka aktivnog oplemenjivanja.

U slučaju da process aktivnog oplemenjivanja nije završen, nosilac odobrenja podnosi Carinskim organima zahtev za produženje roka aktivnog oplemenjivanja.

Carinski organ može da produži navedeni rok i u slučaju da je prvobitni rok istekao, ako to posebne okolnosti opravdavaju u skladu sa članom 146. stav 2. Carinskog zakona.

U slučaju da nosilac odobrenja u propisanom roku (30 dana od proteka roka za ponovni izvoz) ne podnese obrazac za završetak postupka, nadzorni carinski organ mu šalje poziv radi podnošenja obrasca, uz navođenje da isti nije podneo, iako je bio obavezan u skladu sa Zakonom da ga podnese. U pozivu nadzorni carinski organ određuje primeren rok za dostavu obrasca za završetak postupka, koji ne može biti duži od 8 dana.

Kada nosilac odobrenja ni nakon primljenog poziva ne podnese Obrazac za završetak postupka, smatraće se da nije ispunio obaveze iz postupka aktivnog oplemenjivanja, i u tom slučaju za nerazduženu robu nastaje carinski dug. Carinski dug je nastao u momentu kada je nosilac odobrenja prestao ispunjavati obaveze iz postupka. Ako se taj momenat ne može utvrditi onda je to dan isteka roka za razduživanje postupka aktivnog oplemenjivanja.

U skladu sa napred navedenim, nosilac odobrenja je dužan da u svakom slučaju, bez obzira da li ga je je carinski organ opomenuo na tu obavezu, radi okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem odlaganja), podnese obrazac za završetak postupka u propisanom roku.

PRIMER: OBRAZAC ZA ZAVRŠETAK POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.