POTVRDA O REZIDENTNOSTI

VALIDNOST POTVRDE O REZIDENTNOSTI U ELEKTRONSKOM FORMATU KOJU IZDAJU GUGL I FEJSBUK, KAO DOKAZ DA SU REZIDENTI IRSKE   Potvrda o rezidentnosti Irske izdata u elektronskom (PDF) formatu (podrazumeva se, sa originalnim overenim prevodom potvrde) predstavlja validnu potvrdu o rezidentnosti u smislu člana 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. (Mišljenje Ministarstva(…)