Obaveza fizičkih lica da dostavljaju izveštaje o poslovanju sa inostranstvom

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, Narodna banka Srbije je donela Odluku o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom.

Prema Odluci o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, fizička lica su odgovorna za tačnost podataka u izveštajima i imaju obavezu da ih i dokažu knjigovodstvenom i drugom dokumentacijom. Fizička lica koja posluju sa inostranstvom dostavljaju sledeće izveštaje:

  • izveštaj o stanju i transakcijama po osnovu stranih direktnih investicija rezidenata u inostranstvu – na Obrascu DI-2, tromesečno;
  • izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti, i to: ulaganju rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i ulaganju nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti – na Obrascu HOV, mesečno;
  • izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – na Obrascu GRU, tromesečno;
  • izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima – na Obrascu RN, tromesečno.

Uputsvo koje je donela Narodna banka Srbije omogućava fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima da lakše ustanove koje izveštaje treba da podnose o deviznom poslovanju, i koja im je potrebna dokumentacija.

U slučaju nepodnošenja izveštaja NBS i drugih prekršaja prema članu 62. Zakona o deviznom poslovanju, propisane su novčane kazne u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara za fizička lica.

Direktne investije rezidenata u inostranstvu prema Zakonu o devizno poslovanju predstavlja osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva, kupovinu udela ili akcija u kapitalu privrednog društva, dokapitalizaciju privrednog društva i svaki drugi oblik ulaganja stranog lica u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.

Obavezu za podnošenje DI-2 Obrasca prema navedenom imaju sva rezidenta lica, osim fizičkih lica koja borave duže od godinu dana van Republike Srbije.

DI-2 Obrazac se Narodnoj banci Srbije dostavlja tromesečno, u roku od deset dana od isteka tromesečja. Podnosi se do 10. aprila za prvo tromesečje, 10. jula za drugo, 10. oktobra za treće i do 10. januara za poslednje tromesečje prethodne godine. Kod dostavljanja izveštaja za četvrto tromesečje, obveznicima izveštavanja propisana su dva roka za dostavljanje:

  • privremeni izveštaj o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu za četvrto tromesečje dostavlja se do 10. januara tekuće godine za prethodnu godinu i tom prilikom se u zaglavlje Obrasca DI-2, kao oznaka za tromesečje izveštajnog perioda, unosi oznaka 4;
  • konačni izveštaj o ovim investicijama za četvrto tromesečje dostavlja se do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kada se u zaglavlje Obrasca DI-2, kao oznaka za tromesečje izveštajnog perioda, unosi oznaka 5.

Fizičkа licа mоgu držаti dеvizе nа rаčunimа kоd bаnаkа u inоstrаnstvu bеz оdоbrеnjа NBS u slučајеvimа kada se otvara račun za stručnо usаvršаvаnjе, isеlјеnjе, dоzvоlа zа bоrаvаk ili rаdnа vizа, držаvlјаnstvо drugе držаvе, prаvо nа strаnu pеnziјu i dr.

Fizička lica moraju dobiti odobrenje NBS za otvaranje deviznih računa za:

  • prikuplјаnjе dоnаciја i nоvčаnih prilоgа iz inоstrаnstvа u nаučnе, kulturnе i humаnitаrnе svrhе. Radi pribavljanja propisanog odobrenja, NBS se, uz zahtev, podnosi i kоpiјa ugоvоrа о dоnаciјi ili druga dоkumеntаciјa u kојimа је držаnjе dеvizа nа rаčunu kоd bаnkе u inоstrаnstvu uslоv zа dоbiјаnjе оvih dоnаciја, оdnоsnо prilоgа. Rešenjem kojim se odobrava držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu daje se odobrenje dо iznоsа iz tоg ugоvоrа, оdnоsnо tе dоkumеntаciје;
  • držаnjе dеvizа nа rаčunu kоd bаnkе u inоstrаnstvu za potrebe plаćаnja trоškоvа lеčеnjа u inоstrаnstvu, kао i trоškоvа bоrаvkа kојi su pоvеzаni s tim lеčеnjеm. U ovom slučaju se NBS, uz zahtev, podnosi оdgоvаrајuća dоkumеntаciјa kојu је izdаlа nаdlеžnа zdrаvstvеnа instituciја u Rеpublici Srbiјi ili inоstrаnstvu, ali i drugi dоkаzi koji nisu precizirani u tekstu ove odluke, već zavise od okolnosti svakog slučaja.

Kada je za otvaranje deviznog računa u inostranstvu potrebno odobrenje NBS, tada je potrebno i dostavljanje izvešta na Obrascu RN. RN Obrazac se dostavlja tromesečno, najkasnije u roku od deset dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda, odnosno: do 10. aprila za prvo tromesečje tekuće godine, do 10. jula za drugo tromesečje tekuće godine, do 10. oktobra za treće tromesečje tekuće godine i do 10. januara tekuće godine za četvrti kvartal prethodne godine. Kod popunjavanja Obrasca RN, potrebno koristiti Šifarnik vrste i namene računa.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović