Poreski tretman prihoda ogranka nerezidentnog pravnog lica

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da nerezident Republike podleže oporezivanju dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike na način propisan ovim zakonom, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, oporezivu dobit utvrđuje u skladu sa ovim zakonom i podnosi za stalnu poslovnu jedinicu poreski bilans i poresku prijavu. Takođe u skladu sa Zakonom, ogranak se smatra stalnom poslovnom jedinicom.

Ogranak nerezidentnog obveznika koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, za utvrđivanje osnovice poreza na dobit pravnih lica sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1, čija sadržina je propisana Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi i prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Ustav Republike Srbije  predviđa da su opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju.

Ukoliko ogranak obavlja delatnost radi realizacije međunarodnog projekta u vidu ratifikovanog Sporazuma, na osnovu mišljenja ministarstva, podatak o dobiti (odnosno gubitku) poslovne godine (iz bilansa uspeha ogranka) koriguje za iznos prihoda (i rashoda) koji ogranak ostvari po osnovu projekta (radi čije realizacije je zaključen i ratifikovan predmetni sporazum), i u tako korigovanom iznosu iskazuje pod rednim brojem 1. (odnosno 3.) Obrasca PB 1.

Međutim, ukoliko ogranak na teritoriji Republike obavlja isključivo aktivnosti koje su u vezi sa realizacijom predmetnog projekta i, s tim u vezi, iskaže (u bilansu uspeha) dobit (gubitak) poslovne godine, u tom slučaju ogranak na odgovarajućim rednim brojevima Obrasca PB 1 (red. br. 1, odnosno 3, uključujući i red. br. 65.) upisuje vrednost nula („0″).“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-508/2017-04 od 12.2.2018. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović