NAKNADA FIZIČKOM LICU – NEREZIDENTU ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Kada se fizičkom licu koje je nerezident Republike Srbije isplaćuje naknada po osnovu članstva u nadzornom odboru privrednog društva, obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice. Pored toga što je fizičko lice kome se isplaćuje naknada nerezident Republike Srbije, prema Zakonu o porezu na ukupan dohodak građana, obveznik je poreza. Porez se plaća po odbitku, dakla obračunava ga i plaća privredno društvo u kojem je fizičko lice bilo član nadzornog odbora.

Fizičko lice koje je nerezident Republike Srbije je obveznik poreza na ukupan dohodak građana za sve prihode koje je imalo na teritoriji Republike Srbije sem na prihode koji su oporezovani drugim porezom.

Porez na drugi prihod obračunava se i plaća na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto iznos umanjen za normirane troškova u visini od 20%. Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%

Nerezidentna fizička lica će se oporezivati prema Zakonu o porezu na ukupan dohodak građana, osim ako međunarodnim sporazumima i ugovorima nije drugačije predviđeno. Ukoliko na određene poreze Republika Srbija nema pravo naplate prema Međunarodnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, taj porez će se plaćati u zemlji nerezidentog fizičkog lica. To se takođe odnosi i na socijalno i zdravstveno osiguranje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović