POSLOVANJE OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI

strane-firme-u-srbiji1Strano pravno lice koje osniva ogranak u Republici Srbiji osniva ga, posluje i primenjuje poreske propise koji važe i za domaća pravna lica. Zakoni i propisi koji uređuju osnivanje i poslovanje ogranka i poreski propisi koje ogranak treba da pimenjuju su:

 • Zakonom o privrednim društvima;
 • Zakonom o postupku registracije u agenciji za privredne registre;
 • Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju;
 • Zakonom o deviznom poslovanju;
 • Zakonom o platnom prometu;
 • Zakonom o računovodstvu;
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o porezima na imovinu;
 • Zakon o porezu na dohodak građana;
 • druga podzakonska akta doneta na osnovu navedenih zakona.

 

Registracija ogranka stranog pravnog lica

 

Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka, ogranak predstavlja izdvojeni deo stranog pravnog lica preko koga obavlja delatnost u Srbiji. Odluka o obrazovanju ogranka sadrži:

 • naziv i adresu ogranka;
 • pretežnu delatnost ogranka;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;
 • naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;
 • naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;
 • matični/registarski broj osnivača ogranka;
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka;
 • podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

U skladu sa Zakonom o postupku registracije u agenciji za privredne registre registruju se i:

 • promene podataka;
 • finansijski izveštaji osnivača koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu i
 • prestanak ogranka.

U skladu sa Pravilnikom o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, kada strano pravno lice osniva ogranak uz prijavu obrazovanja ogranka stranog privrednog društva, prilaže se i:

 • odluka o obrazovanju ogranka;
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača;
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe;
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Ogranak prestaje da postoji kada se ugasi pravno lice koje je osnivač ogranka.
Ogranak prema Zakonu o privrednim društvima nema propisan osnivački kapital ni minimalni kapital koji treba da poseduje, ali odgovara svojom imovinom za svoje obaveze.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović