• Home
  • Blog
  • Propisi

DOPUNA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Efektivan strani novacUplata i/ili podizanje efiktivnog stranog novca sa posebnog deviznog računa uređeno je tačkom 13. Zakona o deviznom poslovanju. Rezidenti koji pružaju usluge fizičkim licima mogu primati i uplaćivati u efektivnom stranom novcu preko svojih deviznih računa.

Tačka 13.

„Rezidenti koji pružaju platne usluge fizičkim licima mogu radi pružanja tih usluga primati uplate efektivnog stranog novca od tih lica, vršiti isplate efektivnog stranog novca tim licima i držati efektivni strani novac u svojoj deviznoj blagajni.

Rezidenti iz stava 1. ove tačke mogu, radi pružanja platnih usluga, da uplaćuju/podižu efektivni strani novac sa svog posebnog deviznog računa kod banke.“

 

Držanje efektivnog stranog novca u blagajni po osnovu obavljanja menjačkih poslova uređeno je tačkom 16. Zakona o devznom poslovanju. Ovlašćeni menjači mogu držati efektivan strani novac u svojim blagajnama za obavljanje menjčkih poslova ali i ukoliko pružaju usluge platnog prometa fizičkim licima, ali taj efektivan strani novac iz blagajne može biti korišćen samo za te poslove.

Tačka 16.

„Menjači, u smislu odluke kojom se uređuju uslovi i način obavljanja menjačkih poslova, mogu po osnovu menjačkih poslova da primaju uplate u efektivnom stranom novcu od fizičkog lica, da tom licu isplaćuju efektivni strani novac i da novac ostvaren po osnovu tih poslova drže u svojoj deviznoj blagajni.

Ovlašćeni menjači mogu u svojoj deviznoj blagajni držati efektivni strani novac ostvaren po osnovu menjačkih poslova samo za obavljanje tih poslova.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, ovlašćeni menjač koji pruža i platne usluge može u svojoj deviznoj blagajni držati efektivni strani novac ostvaren po osnovu menjačkih poslova i poslova pružanja platnih usluga, a taj novac može koristiti samo za obavljanje ovih poslova.

Javni poštanski operator koji u svojoj deviznoj blagajni drži efektivni strani novac ostvaren po osnovu menjačkih poslova, poslova pružanja platnih usluga i poslova u vezi sa međunarodnim uputnicama, taj novac može koristiti samo za obavljanje ovih poslova.

Banke efektivni strani novac ostvaren po osnovu menjačkih poslova mogu koristiti za obavljanje tih i drugih poslova.“

 

Dopuna slučajeva u kojima se naplata može vršiti i u efektivnom stranom novcu

Dopunjena je tačka 3. Zakona o deviznom poslovanju:

Tačka 3.

„Rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica mogu, u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, vršiti naplatu u efektivnom stranom novcu u sledećim slučajevima:

1) po osnovu izvoza robe i usluga koji se ne može naplatiti preko banke, do iznosa od 15.000 evra po transakciji;

2) po osnovu prodaje robe na međunarodnom aerodromu u slobodnim carinskim prodavnicama i pružanja usluga ishrane i pića u ugostiteljskim objektima posle carinske kontrole;

3) po osnovu prodaje goriva i maziva, te otpreme i prihvata stranih vazduhoplova i brodova;

4) po osnovu prodaje putničkih karata i prehrambenih i drugih proizvoda putnicima u toku međunarodnog putničkog prevoza;

5) po osnovu prodaje putničkih karata za međunarodni saobraćaj koja se vrši za račun nerezidenta;

5a) po osnovu prodaje putničkih karata stranim državljanima – migrantima koji dolaze iz zemalja u kojima su njihovi životi u opasnosti, u domaćem železničkom putničkom prevozu organizovanom radi tranzita tih lica preko teritorije Republike Srbije između graničnih stanica u Republici Srbiji;

6) po osnovu naplate putarine za vozila strane registracije.“

 

Dopunjen je stav 5a) za slučaj kada se prodaja putničkih karata vrši u domaćem železničkom putničkom prevozu, koji je organizovan radi tranzita migrantima koji dolaze iz zemalja u kojima im je ugrožena bezbednost.
Rezidenti koji vrše prodaju putničkih karata migrantima i nerezidentima prema stavu 5 i 5a mogu zadržati najviše 5% efektivnog stranog novca od dnevnog prometa radi vraćanja kusura. Banka može na zahtev rezidenta da ispati strani efektivni novac radi formiranja devizne blagajne.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović