Srpski državljanim ne plaća porez na prihod ostvaren u drugoj državi

Nepostojanje obaveze fizičkog lica – nerezidenta koji je Srpski državljenin, da plaća porez na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi

U slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini i u toj stranoj državi ima boravište i centar životnih aktivnosti, a u tom periodu ne bude ispunjen ni jedan od uslova da se smatra poreskim rezidentom Republike Srbije, i saglasno tome smatra se nerezidentom Republike Srbije, to lice kao nerezident Republike Srbije nije obveznik poreza na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi (inostrani poslodavac vrši isplatu prihoda fizičkom licu po osnovu rada koji se obavlja na teritoriji druge države)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-252/2022-04 od 10.5.2022. godine)

„Prema navodima u dopisu, fizičko lice (srpski državljanin) radi u Finskoj po osnovu zaključenog konsultantskog ugovora sa inostranim poslodavcem i u toj državi boravi duže od 6 meseci (od januara 2021. godine) i ima centar životnih interesa (nije u braku i nema decu u Republici Srbiji) i smatra se poreskim rezidentom Finske. Po osnovu svog rada, kako se dalje ističe, fizičko lice ostvaruje zaradu po radnom danu koja se uplaćuje na račun tog lica u Finskoj i prema zakonima te države na ostvarenu zaradu redovno se u Finskoj plaćaju porez na zaradu (po stopi koja je viša od poreske stope u Republici Srbiji) i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (doprinos za PIO, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i zdravstveno osiguranje). Prema zaključenom konsultantskom ugovoru, na devizni račun koji fizičko lice ima u poslovnoj banci u Republici Srbiji, poslodavac uplaćuje „dnevnice definisane kao životni troškovi a koje se odnose na plaćanje smeštaja, hrane, lokalnih taksi, rentakar i dr.“

Prema članu 7. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije (dalje: rezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi.

Rezident Republike Srbije, saglasno članu 7. stav 2. Zakona, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili

2) na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Fizičko lice koje u određenoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike Srbije i koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) člana 7. Zakona, neće se smatrati rezidentom Republike Srbije za tu poresku godinu (član 7. stav 4. Zakona).

Shodno članu 8. stav 1. Zakona, obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident (dalje: nerezident) za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Prema odredbama člana 8. stav 2. Zakona, dohotkom u smislu stava 1. tog člana naročito se smatra dohodak koji fizičko lice ostvari po osnovu:

1) rada koji obavlja na teritoriji Republike Srbije;

2) korišćenja ili raspolaganja pravom na teritoriji Republike Srbije.

Godišnji porez na dohodak građana, prema odredbama člana 87. stav 1. Zakona, plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini i u toj stranoj državi ima boravište i centar životnih aktivnosti, a u tom periodu ne bude ispunjen ni jedan od uslova da se smatra poreskim rezidentom Republike Srbije (da na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, odnosno da na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa) i saglasno tome smatra se nerezidentom Republike Srbije, to lice kao nerezident Republike Srbije saglasno Zakonu nije obveznik poreza na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi (inostrani poslodavac vrši isplatu prihoda fizičkom licu po osnovu rada koji se obavlja na teritoriji druge države).

Kako je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana fizičko lice rezident Republike Srbije za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, a nerezident je obveznik godišnjeg poreza za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, u slučaju kada je nesporno da fizičko lice nije rezident Republike Srbije i da u određenoj kalendarskoj godini nije ostvario dohodak na teritoriji Republike Srbije, to lice kao nerezident Republike Srbije nije obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za tu godinu.“

 

odluka

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović