POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOHODAK GRAĐANA "

Zakon o porezu na dohodak građana

 “Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – […]

Detaljnije...

Zarade od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija

Fizička lica koja ostvaruju zarado od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija prema članu 20. Zakona o porezu na dohodak građana oslobođena su oporezivanja. Člana 20. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveze plaćanja poreza na zarade ostvarene po osnovu radnog angažovanja u […]

Detaljnije...