Usluge savetovanja, edukacije, marketinga i porez po odbitku

Usluga poslovnog savetovanja, edukacije, seminara koje pruža strano pravno lice privrednom subjektu u Srbiji, imaju karakter „Dobiti od poslovanja“ koje se oporezuju samo u državi rezidentnosti stvarnog vlasnika naknada od usluga.

Privrednike, organizatore stručnog savetovanja i edukacije  buni česta izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno, izmene i dopune člana 40. pomenutog Zakona.

Najnovije izmene i dopune Zakona – aktuelna verzija („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), sadržaj pomenutog člana glasi:

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);

3) kamata;

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović