Naplata dividende iz inostranstva

Po principu reciprociteta, domaća pravna i fizička lica mogu da budu vlasnici ili suosnivači preduzeća u inostranstvu. Vlasništvo u stranim firmama moguće je da bude u akcijama ili udelima.

Akcije pravnog lica mogu se steći:

– osnivanjem akcionarskog društva,

– kupovinom akcija na primarnom (direktno od emitenta) ili sekundarnom tržištu,

– konverzijom duga u ulog i

– kupovinom društvenog kapitala u postupku privatizacije (tenderska ili aukcijska prodaja preduzeća), i sl.

Udeli društva s ograničenom odgovornošću mogu se steći:

– osnivanjem društva s ograničenom odgovornošću,

– kupovinom (prenosom) udela,

– konverzijom duga u ulog, i sl.

Sticanjem učešća u kapitalu drugih pravnih lica (rezidentnih ili nerezidentnih) stiče se vlasništvo nad delom preduzeća čije su akcije, odnosno udeli pribavljeni.

Članom 52. Zakona utvrđeno je da se matičnom preduzeću – rezidentnom matično pravno lice – rezidentni obveznik Republike može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica za iznos poreza koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog pravnog lica, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na te isplaćene dividende.

Prihodi od dividendi iz nerezidentne filijale uključuju se u prihode rezidentnog matičnog pravnog lica u iznosu uvećanom za plaćeni porez na dobit pravnih lica i plaćeni porez po odbitku na dividende iz  1. ovog člana.

Obaveza iz stava 2. ovog člana postoji samo u slučaju primene poreskog kredita iz stava 1. ovog člana.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza matičnog pravnog lica u iznosu plaćenog poreza u drugoj državi, a najviše do iznosa poreza koji bi, po stopi propisanoj odredbom člana 39. stav 2. ovog zakona, bio obračunat na prihode od dividendi iz nerezidentne filijale u iznosu uvećanom za porez koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz stava 4. ovog člana može se preneti na račun poreza matičnog pravnog lica iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Matičnim pravnim licem, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice koje poseduje akcije ili udele drugih pravnih lica pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

Filijalom, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice u čijem kapitalu matično pravno lice učestvuje pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

Član 53

Pravo na poreski kredit iz člana 52. ovog zakona ima matično pravno lice koje je neprekidno u periodu od najmanje godinu dana koji prethodi podnošenju bilansa posedovalo 10% ili više akcija, odnosno udela nerezidentne filijale.

Obveznik iz stava 1. ovog člana je dužan da nadležnom poreskom organu podnese odgovarajuće dokaze o veličini svog učešća u kapitalu nerezidentne filijale, dužini trajanja tog učešća i porezu koji je filijala platila u drugoj državi, zajedno sa njenim bilansom uspeha i poreskim bilansom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju kada matično pravno lice ostvaruje posrednu kontrolu nad nerezidentnom filijalom kroz posedovanje 10% ili više akcija, odnosno udela druge nerezidentne filijale.

U ovom tekstu obrađene su sledeće teme:

  • Otklanjanje dvostrukog oporezivanja za dividende koje pravno lice – rezident ostvari učešćem u kapitalu nerezidentnog obveznika
  • Uslovi za korišćenje poreskog kredita za umanjenje poreza na dobit matičnog preduzeća
  • Dokumentacija potrebna zaostvarenje prava na poreski kredit
  • Način otklanjanja dvostrukog oporezivanja
  • Koje podatke matično preduzeće unosi u Aneks obrasca PB1
  • Transakcije sa zemljama iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Likvidacija privrednih društava
  • Način utvrđivanja oporezive dobiti u postupku isplate likvidacionog ostatka i viška deobne stečajne mase Kada nastaje momenat  poreske obaveze po osnovu raspodele likvidacionog ostatka
  • Overa rezidentnosti rezidenata Republike Srbije koji u drugoj državi ugovornici ostvaruju prihode

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović