Isplata dividende stranom licu – sa primerima iz prakse

Isplata dividende stranom pravnom ili fizičkom licu regulisana je odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Isplatilac dividende, treba da izvrši pripremne radnje, odnosno da  proveri koju poresku stopu treba da primeni prilikom obračuna poreza po odbitku.  Sa pojedinim zemljama Srbija ima potpisan UIDO, što znači da se primenjuje povlašćena poreska stopa. Porez se obračunava i plaća najkasnije u roku od 3 dana od dana isplate dividende.

Privredna društva koja su osnovala  strana lica, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima, imaju pravo i mogućnost da isplate ostvarenu dobit svom osnivaču.

Firmu u Srbiji može da osnuje strano lice u potpunosti, znači da bude 100% vlasnik kapitala, ali u praksi su moguće je više modela, odnosno da se javljaju sledeće stukrure osnivača:

  • više stranih pravnih lica su osnivači jednog preduzeća;
  • pravno lice i fizičko lice iz inostranstva su osnivači;
  • samo je fizičko lice vlasnik kapitala u 100% iznosu;
  • strano fizičko lice je osnivač sa pravnim licem iz Srbije;

Znači ovo su zakonske mogućnosti, bez obzira da li se radi o osnivanju novog preduzeća, ili otkupa vlasničkih udela od postojećih vlasnika ili kroz privatizaciju.

Pored brojnih zakona koji se odnose na poslovanje privrednog društva, kada se radi o preduzeću sa stranim kapitalom, potrebno je uzeti u obzir, da treba u toku poslovanja primeniti još veliki broj drugih zakona i podzakonskh akata.

U ovom tekstu, bavićemo se pripremnim radnjama i upoznavanjem propisa koji se odnose na isplatu dvidende stranom licu. Kada kažemo strano lice, odnosi se u istoj meri na pravno ili fizičko lice.

Svaka specifična isplata i obračun predstavljena je kroz konkretan primer obračuna poreza, popunjavanje Obrasca PDPO/S i stavovi za knjiženje.

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović