Dati devizni avansi za nekretnine, postrojenja i opremu se ne kursiraju na datum bilansa stanja

Počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu dati devizni avansi za nekretnine, postrojenja i opremu se ne kursiraju na datum bilansa stanja

 

Društvo koje stalna sredstva (nekretnine, postrojenja i opremu) početno vrednuje po nabavnoj vrednosti u smislu zahteva MRS 16, primenjuje IFRIC Tumačenje 22 na avanse date za pomenuta sredstva. Samim tim, ovo društvo je u obavezi da danom početka primene pomenutog tumačenja (svakako na datum bilansa) prestane sa kursiranjem deviznih avansa datih za nekretnine, postrojenja i opremu. Skrećemo pažnju, da je primena ovog tumačenja, a u skladu sa Rešenjem ministra finansija, obavezna počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, dok je primena istog moguća i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-188/2020-16 od 14.5.2020. godine)

Zakonom o računovodstvu (“ Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 24. Zakona propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MRS/MSFI.

U predmetnom zahtevu podnosioca koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

 • preduzeće „AB“ je zaključilo više ugovora o izgradnji i/ili revitalizaciji nekretnina, postrojenja i opreme, čija realizacija traje/će trajati više godina, i u skladu sa ugovorenim uslovima izvršilo je uplatu avansnih sredstava;
 • unapred data sredstva (avansi), data najčešće iz pozajmljenih sredstava međunarodnih finansijskih organizacija, priznate su kao nemonetarna imovina u skladu sa zahtevima paragrafa 16 Međunarodnog računovodstvenog standarda – MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019 -dalje: MRS 21);
 • u skladu sa ugovorima, vrši se isporuka nekretnina, postrojenja i opreme iz inostranstva ili sa lokalnog tržišta, koja sredstva se početno priznaju po nabavnoj vrednosti u skladu sa zahtevima paragrafa 16 Međunarodnog računovodstvenog standarda – MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019 – dalje: MRS 16), i koja sredstva se, u skladu sa odabranim računovodstvenim politikama, naknadno odmeravaju po fer vrednosti (paragraf 31 MRS 16) koja se, zbog specifičnosti nekretnina, postrojenja i opreme, meri u stranoj valuti uz utvrđivanje revalorizacionog iznosa korišćenjem kursa na datum revalorizacije.
 • postavljeno je pitanje:
 1. a) da li preduzeće „AB“ treba da utvrdi kursne razlike po datim avansima koji će se pravdati više godina, i koji po svojoj suštini odražavaju finansiranje izgradnje nekretnina, postrojenja i opreme ili
 2. b) da prestane da vrši kursiranje avansa datih za nekretnine, postrojenja i opremu?

Ako je odgovor pod b) da li je preduzeće „B“ dužno da u izveštajnoj 2019. godini primeni zahteve Tumačenja – IFRIC 22 Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019 – dalje: IFRIC Tumačenja 22 )?

Paragrafom 15. MRS 16, propisano je da se nekretnine, postrojenja i oprema, koji ispunjavaju uslove da budu priznati kao sredstvo, odmeravaju po svojoj nabavnoj vrednosti/ ceni koštanja.

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme obuhvata:

 1. a) fakturnu cenu, uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu refundirati, nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata,
 2. b) sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to očekuje menadžment,
 3. c) inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je sredstvo locirano, što je obaveza koja se u entitetu nameće bilo kada se sredstvo nabavi ili kao posledica korišćenja sredstva u toku određenog perioda za sve druge svrhe osim za proizvodnju zaliha u tom periodu.

Odredbama paragrafa 4. IFRIC Tumačenja 22 propisano je da se ovo tumačenje primenjuje na transakciju u stranoj valuti (ili neki njen deo) kada entitet priznaje nemonetarnu imovinu ili nemonetarnu obavezu koje proizilaze iz primanja ili plaćanja avansa pre nego što entitet prizna povezanu imovinu, rashod ili prihod (ili neki njihov deo).

Ovo tumačenje se ne primenjuje kada entitet odmerava povezanu imovinu, rashod ili prihod prilikom početnog priznavanja:

 1. a) po fer vrednosti; ili
 2. b) po fer vrednosti naknade plaćene ili primljene na datum koji nije datum početnog priznavanja nemonetarne imovine ili nemonetarne obaveze koja proizilazi iz avansa (na primer, odmeravanje gudvila primenom Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja – MSFI 3 Poslovne kombinacije („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019).

Kada počinje sa primenom, entitet treba da primenjuje ovo Tumačenje:

 1. a) retrospektivno, primenjujući Međunarodni računovodstveni standard – MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019); ili
 2. b) prospektivno na svu imovinu, rashode i prihode u delokrugu ovog tumačenja čije je početno priznavanje izvršeno na dan ili posle:
 • početka izveštajnog perioda u kom entitet prvi put primenjuje ovo tumačenje; ili
 • početka prethodnog izveštajnog perioda prezentovane kao uporedne informacije u finansijskim izveštajima za izveštajni period u kom entitet prvi put primenjuje ovo tumačenje.

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019 – dalje: Rešenje), br. 401-00-4980/2019-16, kojim je između ostalog objavljen i IFRIC Tumačenje 22, propisano je da se MRS/MSFI primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2020. godine, s tim da se mogu primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Imajući u vidu navedeno, a kako preduzeće „AB“ navedena sredstva (nekretnine, postrojenja i opremu) početno vrednuje po nabavnoj vrednosti u smislu zahteva MRS 16, mišljenja smo da se IFRIC Tumačenje 22 primenjuje na avanse date za pomenuta sredstva. Samim tim, ovo preduzeće je u obavezi da danom početka primene pomenutog tumačenja (svakako na datum bilansa) prestane sa kursiranjem deviznih avansa datih za nekretnine, postrojenja i opremu.

Napominjemo da je primena IFRIC Tumačenja 22, a saglasno gore navedenom Rešenju ministra finansija, obavezna počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, a da je primena istog moguća i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, tj. u konkretnom slučaju preduzeće „AB“ nema obavezu ranije primene zahteva pomenutog tumačenja (prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu).”

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović