MEĐUNARODNI KREDITI – POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

Medjunarodni krediti - poslovi sa inostranstvomKreditnim poslovima sa inostranstvom se smatraju krediti koje odobravaju banke ili strane banke i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, rezidenti su dužni da o pozajmicama iz inostranstva obaveste Narodnu banku Srbije. Kreditnim poslovima u inostranstvu se smatraju i bankarske garancije, avali i drugi oblici jemstva koje daje banka i jemstva i druga sredstva obezbeđenja koja rezident – pravno lice i preduzetnik daje.

Zakonom o bankama utvrđeno je da kredit ima značenje koje je definisano Zakonom o obligacionim odnosima kao ugovor između banke i primaoca kredita, banka daje na raspolaganje sredstva primaocu kredita sa određenom namenom ili sa neodređenom namenom, na ograničeno vreme i na neograničeno vreme, a primaoc kredita je dužan da u ugovorenom vremenskom roku plaća banci ugovorenu kamatu na pozajmljena sredstva i da ta sredstva vrati u vreme i način kako je utvrđeno ugovorom.

Kada se radi o pazajmicama, Zakonom o obligacionim odnosima utvrđeno je da zajmodavac daje određena sredstva zajmoprimcu, zajmoprimac je u obavezi da vrati ta sredstva zajmodavcu u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom uz kamatu. Zajmoprimac je prema Zakonu dužan da plati kamatu zajmodavcu i ako nije ugovorena kamata u ugovoru.

Kreditni poslovi sa inostranstvom mogu biti samo u devizama, samo u dinarima i u dinarima i devizama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović