MOGUĆNOST NAPLATE U DEVIZAMA, DVA ILI VIŠE REZIDENTA OD INO-PARTNERA

Devizni_prilivi__Loro_doznake_U ugovorima o zajedničkoj proizvodnji ili izvođenju investicionih radova u zemlji ili u inostranstvu sa inopartnerom, moguće je da dva ili više rezindentna pravna lica koja su navedena u ugovorima, svoje usluge naplate u devizama, po ispostavljenim računima ili situacijama, a da ino-partner plaćanje izvrši samo jednom rezidentu. Poslovna banka po nalogu primaoca sredstava i dostavljanja zahteva vrši transfer opštim deviznim nalogom.
Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, u skladu sa ćlanom 3. Zakona o deviznom poslovanju (Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014).
Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 i 51/2015) tačkom 15., propisano je da, u slučaju kada korisnik naplate iz inostranstva, istovremeno nije i krajnji korisnik sredstava po izvršenoj naplati iz inostranstva, obavezan je da, istog ili narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, banci dostavi zahtev za transfer sredstava u korist računa krajnjeg korisnika, a koji će banka izvršiti opštim deviznim nalogom, u propisanom roku.
Jedini uslov izvršenja deviznog plaćanja za dva ili više rezidenta, je da budu taksativno navedeni u ugovoru o zajedničkoj proizvodnji ili izvođenju investicionih radova u zemlji ili u inostranstvu sa inopartnerom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović