4

UPLATE PO ŠIFRI 560

UplateUplate privrednom društvu po šifri 560 vrše isključivo osnivači nerezidenti Republike Srbije bilo da su fizička ili pravna lica.
Uplate po šifri 560 uređene su Zakonom o privrednim društvima.
Uplate po šifri 560 ne povećavaju osnovni kapital, već služe za tekuću likvidnost.
Takve uplate se ne smatraju pozajmicom koja je predmet analize za transferne cene.

Prema zakonu o deviznom poslovanju uplate po šifri 560, uplate stranih osnivača domaćem privrednom društvu, smatraju se kao direktne strane investicije u Republici Srbiji.
Privredno društvo koje ima uplate po šifri 560 dužno je da podnese izveštaj NBS, tj. da u DI-1 obrascu navede uplate po šifri 560.

Uplate po šifri 560 – Uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog može da se vrati stranom osnivaču.

Privredno društvo, kada reši da vrati uplatu – potrebno je da donese odluku o vraćanju uplate, i odluka se mora registrovati kod Agencije za privredne registre u roku od tri meseca od dana donošenja odluke.
Vraćanje uplate po šifri 560 se može vršiti i u devizama i u dinarima ukoliko osnivač nerezident ima dinarski račun kod banke u zemlji, koji je otvoren u skladu sa Odlukom o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata.

Takođe, strani osnivač može da donese odluku, da uplaćena sredstva se ne vraćaju, već da se njima poveća osnivački ulog. Ovu odluku takođe treba sprovesti kod APR i u obrascu DI-1.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed