DISCIPLINOVANJE DIREKTORA – ZA NANOŠENJE IMOVINSKE ŠTETE DRUGOM, SLEDI ZATVOR

Država je rešila da stane na put našim „sposobnim privrednicima“, koji više truda i vremena potroše u nalaženju rupa u Zakonima, kreiranju  „korisnih mahinacija“, od istraživanja domaćeg i  stranog  tržišta, uvođenjem novih tehnologija,  pokretanja  proizvodnje i edukacije kadrova.

Krivični zakonik („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) u članu 234. propisuje krivično delo „Zloupotreba položaja odgovornog lica„, propisujući da odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako je izvršenjem ovog dela pribavljena imovinska korist u iznosu preko četiristo pedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina, a ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. Ove odredbe počinju s primenom 15.4.2013. godine.

Zaprećenom kaznom za ovo krivično delo, kao i zaprećenim kaznama za druga krivična i kaznena dela protiv privrede, treba preventivno da se utiče na smanjenje broja zloupotreba u oblasti privrede i tako doprinese boljoj likvidnosti privrednih subjekata. U tom cilju potrebno je i veće korišćenje zaštitnih mera i mera bezbednosti zabrane obavljanja funkcije, poziva, poslova, delatnosti i dužnosti u krivičnim, prekršajnim i postupcima za privredne prestupe za izvršena dela protiv privrede propisana Krivičnim zakonikom, Zakonom o stečaju, ZPD, Zakonom o tržištu kapitala i drugim zakonima u oblasti privrede i finansija.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović