POSLOVNA ODGOVORNOST NA TESTU

Zvanicno, zakonodavac nije propisao postojanje blagajnickog maksimuma, ali je omogucio pravnim licima i  preduzetnicima da bez najave i dokumentacije podižu do 150.000,00 dinara dnevno za potrebe poslovanja, s tim, što ne utrošeni novac više nije u obavezi da se narednog ili u roku od 7 dana vrati na tekuci racun. Ovakav stav prema poslovanju s jedne strane olakšava, a sa druge onim manje odgovornim licima prakticno daje zeleno svetlo za poslovanje u kešu.

Dosadašnjim Zakonom o platnom prometu i Odlukom o uslovima i nacinu placanja gotovim novcem u velikoj meri zaveden je red kada je u pitanju platni promet,  a posebno je bilo ograniceno placanje gotovim novcem. Nije postojao blagajnicki maksimum,  podignuti novac sa tekuceg racuna morao je dnevno da se potroši za potrebe poslovanja, neutrošena sredstva bi se sutradan vracala na racun.

Ove godine usvojen je novi Zakon o platnom prometu (“Službeni glasnik RS.” br. 31/11). Do donošenja ovog Zakona u nadležnosti Narodne banke Srbije bilo je da donosi odluke, uredbe i pravilnike o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna i fizicka lica koja obavljaju delatnost. Clanom 2. Zakona o platnom prometu  ova nadležnost je pripala Ministarstvu finansija.    Ovih dana prestala je da važi dosadašnja Odluka o placanju gotovim novcem, od 22. oktobra 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o placanju gotovim novcem (“Službeni glasnik RS.” br. 77/11), koji donosi nekoliko novina, a ujedno i stavlja na test privrednike, hoce li se odgovorno odnositi prema kešu.

Novim Pravilnikom o placanju gotovim novcem, omoguceno je pravnim licima i preduzetnicima, da umesto dosadašnjih 100.000,00 dinara, dnevno za potrebe posla mogu sa poslovnog racuna da podignu do 150.000,00 dinara i da tom prilikom nisu dužni da podnose bilo kakvu dokumentaciju na uvid svojoj poslovnoj banci. Ukoliko privrednik ima potrebu za vecom sumom gotovine od propisane dužno je poslovnoj banci  da priloži validnu dokumentaciju na uvid (racun, ugovor). Clanom 3. Pravilnika o placanju gotovim novcem propisano je da pravna lica i preduzetnici ukoliko žele da podignu sumu vecu od  1.500.000,00 dinara, trebaju svojoj poslovnoj banci da najave potrebu za kešom tri dana ranije (ova odredba se ne odnosi kada se radi o podizanju gotovine za plate, tu je dovoljno dan ranije), s tim ukoliko poslovna banka raspolaže gotovinom, može i bez cekanja od tri dana da isplati gotovinu.

Clan 5. Pravilnika o placanju gotovim novcem glasi:

“ Pravna lica i fizicka lica koja obavljaju delatnost, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplacuju na svoj racun kod banke.

Pod gotovim novcem u smislu stava 1. ovog clana ne podrazumeva se iznos dinara koji je isplacen sa tekuceg racuna u skladu sa clanom 2. stav 2. i 3. ovog Pravilnika.”

Drugim recima, sav primljen novac mora biti u predvidenom roku predat na tekuci racun, ali to se ne odnosi i na podignuti novac. Namece se zakljucak da pravna lica i preduzetnici mogu držati u blagajni gotov novac u neogranicenoj kolicini i u neogranicenom vremenskom periodu. Zakonom o platnom prometu koji je donet  u maju ove godine, bilo je najavljeno propisivanje blagajnickog maksimuma, što ovim Pravilnikom nije ni pomenuto.  Po svemu sudeci, zakonodavac je procenio, da su naši privrednici sazreli i da su odgovorni, da nece ni slucajno zloupotrebiti dato pravo da raspolažu gotovim novcem i da ce ga namenski po propisima potrošiti.

Podsetila bi, da je ostala na snazi obaveza poslovnim bankama da o svim isplatama gotovog novca  izvršenih prethodnog dana sa racuna pravnih i fizickih lica koja obavljaju delatnost, obaveštava nadležne organe, u skladu sa clanom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu, koji je u skladu sa clanom 48. stav 1. tacka osam) Zakona o bankama.

Dobra strana donošenja ovog pravilnika je što ce privrednici moci da raspolažu gotovim novcem i po potrebi da ga troše za poslovanje. Do sada su morali iz sopstvenih sredstava da placaju odredene racune, pa tek onda da podižu novac sa racuna, prakticno od svojih para su finansirali poslovanje firme.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović