Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU "

Određivanje osnovice poreza na imovinu

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na: pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari; pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORISAN U ZEMLJIŠTU

  Kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra se nepokretnošću i nije predmet oporezivanja porezom na imovinu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)     „Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na […]

Detaljnije...

Nepokretnosti namenjene daljoj prodaji – oslobođene su poreza na imovinu

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji- ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini. Ovo je definisano članom 12. stav 6. […]

Detaljnije...

Osnvica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Prema Zakonu o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se […]

Detaljnije...

Obaveza plaćanja poreza na imovinu za objekat koji je ruiniran

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari. Takođe prema Zakonu o porezima na imovinu, nepokretnostima se smatraju stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU – NA VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU PO OSNOVU KUPLJENOG GARAŽNOG MESTA NA KOME JE KUPAC VANKNJIŽNI VLASNIK   Pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (ugovor o kupovini overen u skladu sa […]

Detaljnije...
1 2 3 4
Pitanja i odgovori