Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU "

Nepokretnosti namenjene daljoj prodaji – oslobođene su poreza na imovinu

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji- ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini. Ovo je definisano članom 12. stav 6. […]

Detaljnije...

Osnvica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Prema Zakonu o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se […]

Detaljnije...

Obaveza plaćanja poreza na imovinu za objekat koji je ruiniran

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari. Takođe prema Zakonu o porezima na imovinu, nepokretnostima se smatraju stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU – NA VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU PO OSNOVU KUPLJENOG GARAŽNOG MESTA NA KOME JE KUPAC VANKNJIŽNI VLASNIK   Pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (ugovor o kupovini overen u skladu sa […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU – PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU NA PORESKI KREDIT ZA STAN U KOME NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   Imajući u vidu da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU ZA MIKRO PRAVNO LICE

OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI ZA KOJE JE OBVEZNIK MIKRO PRAVNO LICE KOJE PRIMENJUJE PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA   Nema zakonskog osnova da osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je obveznik mikro pravno lice koje primenjuje Pravilnik o […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori