PORESKI TRETMAN GUBITAKA

  PORESKI TRETMAN GUBITAKA UTVRĐENIH U PORESKIM BILANSIMA ZA PORESKE PERIODE KOJI PRETHODE POČETKU PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE (UPPR)   Gubitak koji je utvrdio u poreskom bilansu za prethodne godine, obveznik može preneti u naredni poreski period, u skladu sa članom 32. Zakona. Kada obveznik u poreskom bilansu koji podnosi (u roku od 60 dana od(…)